July 12, 2013

Kesan Dari Pertikaian Ali-Muawiyah, Lahirnya Perbahasan Bersifat Falsafah

-->
BBB, 02 Ramadhan 1434 = 11 Julai 2013 (Khamis):

Kesan dari pertikaian Ali-Muawiyah bukan terhad kepada penguasaan kerusi Khalifah, tetapi akibat daripadanya melahirkan penentangan, penyimpangan dan pendapat yang bersifat `Prinsip` yang darinya mencambah aliran-aliran yang bersifat doktrin. Daripadanya juga melahirkan budaya politik yang asalnya bersifat Qabilah kepada politik pemerintahan.

Rasulullah s.a.w. telah berjaya menanamkan prinsip Ketuhanan, kenegaraan Islam dan pengganti pemerintahan (Khalifah) secara pemilihan. Keadaan ini dapat dikekalkan hingga kepada pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab dan bila tiba kepada pemerintahan `Uthman, cara pemerintahannya mula dipersoalkan. Ali yang datang menyambung pemerintahan Khulafaur-Rashidin secara pemilihan menghadapi gugatan dari Muawiyah – juga Aishah-Talhah-al-Zubayr. Konflik antara Ali-Muawiyah melahirkan golongan Khawarij yang berpisah diri (Keluar dari memberi sokongan kedua pihak) dan menegakkan prinsip `Tiada Hukum Melainkan Hukum Allah` - Kembali kepada al-Qur`an.

Golongan Khawarij adalah satu golongan radikal dan lantang menentang apa yang mereka sifatkan sebagai penyelewengan dan menuntut kembali kepada prinsip al-Qur`an.
Golongan ini disifatkan sebagai permulaan kepada kelahiran Ilmu al-Kalam. Daripada tahun 770M. lahir apa yang dinisbahkan kepada Theologi Khawarij. Antara mereka yang dinisbahkan kepada teologi ini ialah al-Yaman ibn Ribab yang menulis buku dan pendapatnya dirujuk oleh al-Ash`ari. Selain dari al-Yaman ialah Tha`labi, Bayhasi, Yahya ibn Abi al-Kamil. Mereka dikatakan terlibat di dalam perbahasan ilmu al-Kalam dan menentang pendirian Mu`tazilah.

Antara pendukung penting faham Khawarij ini ialah Ibn al-Arzaq. Ibn al-Arzaq menubuhkan satu kumpulan meneliti tentang prinsip-prinsip di dalam al-Qur`an dan menganjur hidup berdasarkan al-Qur`an. Pemimpin Khawarij yang lain ialah Najda ibn `Amir . Antara mereka penentang kuat terhadap karajaan Umayyah seperti Salih ibn al-Musarrah yang meninggal  (695M.) dalam peperangan yang dianggap pahlawan bagi Khawarij. Satu kumpulan sederhana dari segi pendirian berbanding dengan kumpulan al-Arzaq ialah Abu Bilal Mirdas ibn Udayya al-Tamimi, Ubaydillah bin Ziyad bertempat di Basrah dan kelompok yang dinisbahkan kepada Ibadiyyah Sufriyyah dan Bayhasiyyah. (Watt, W. Montgomery,  The Formative Period of Islamic Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1973: 12 – 26).

Antara perkara asas bagi perkembangan Khawarij ialah:
a)      Panduan bagi masyarakat Islam ialah al-Qur`an. Bagi mereka yang melakukan dosa besar terkeluar dari komuniti mereka.
b)      Pendapat Khawarij ditujukan kepada yang bersifat masyarakat dan bukan kepada perseorangan.
c)      Khawarij menekankan kepada peningkatan karisma dalam komuniti

(Watt, W. Montgomery, 1973: 34-37).

Dari Khawarij berkembang kepada perbahasan yang bersifat falsafah dengan kelahiran Mu`tazilah, Asy`ariyyah, Maturidiyyah dan lain-lain’
(A.Hanafi, Theology Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1974: 40 – 70).

Dilihat dari segi politik, kenaikan Mu`awiyah membuka ruang pada perkembalian kepada semangat kabilah dan keturunan zaman Jahililiah. Islam yang datang meletakkan asas kepimpinan pada kelayakan dan pemilihan berubah dengan Muawiyah sebagai pengasas dinasti pemerintahan keturunan Umayyah, kata Hamka,

``Setelah teguh kekuatannya, diubahnyalah dasar pemilihan Khalifah yang berdasarkan Shura itu, menjadi hak keturunannya, sehingga lebih layak dinamakan raja daripada khalifah.``

Pemerintahan Kerajaan Umawiyyah kekal memerintah sehingga satu kurun lamanya (32 – 132H.) yang pemerintah antaranya Yazid, Muawiyah II Ibn Yazid,, Marwan Ibn Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman Ibn Abdul Malik, `Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham Ibn Abdil Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik,  Yazid bin  Al-Walid bin Abdul Malik, Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.

Kerajaan Umawiyah disifatkan sebagai kerajaan yang menegakkan nilai dan ciri-ciri budaya Arab yang tidak mementingkan corak pemerintahan berasaskan Islam. Kedudukan Kerajaan Umawiyyah tidak lepas dari penentangan. Kaum Khawarij masih menentang kerajaan Umawiyyah. Misalnya pada peringkat akhir pemerintahan kerajaan Umawiyyah di bawah pemerintahan Marwan bin Muhammad kaum Khawarij yang diketuai oleh Dihak bin Qais memerangi Kufah dan menawannya dari Walinya  Abdullah bin Umar bin Abdil Aziz. Dihak juga turut menguasai Mausul. Kaum Khawarij turut melemahkan pada peringkat akhir pemerintahan Marwan yang kemudian dikalahkan oleh Abu Muslim al-Khurasani pahlawan yang membantu menaikkan kerajaan Abbasiyyah pada tahun 132H.

(Hamka, Sejarah Umat Islam, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1965: 157 – 167).

Sebenarnya elemen yang bersifat turunan ini juga berlaku kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Setelah kematiannya dilantik anaknya Hasan dan kemudian Hussein yang terkorban di Karbala di tangan musuhnya pada zaman Yazid bin Muawiyah. Kematian Hussain secara tragis ditangisi pendukung yang melihat bukan saja Hussain teranianya, tetapi melihat bahawa Ali yang berhak menjadi Khalifah, tetapi dirampas oleh Muawiyah. Pendukung-pendukung Ali dan turunannya tidak saja berbeza dari segi pendapat tentang kepimpinan politik, tetapi membentuk satu kefahaman mazhab Shiah di samping Ahlul Sunnah, Wahabi dan sebagainya, tetapi akhirnya Shiah menjadi satu pegangan yang berlainan sama sekali yang dilihat pada satu peringkat menyimpang dari Islam.  Pendukung Shiah paling utama ialah di Iran, sebuah Negara utama yang mendukung Shiah, di samping terdapat di Iraq, Syria dan beberapa Negara yang lain. (Gibb, H.A.R & Kreamers, J.H. Shorter Encyclopaedia of Islam, E.J. Brill, Leiden, 1974: 534 – 541)

Demikianlah pertikaian politik telah menggoncang tapak binaan Islam yang diasas dan ditegak oleh Rasulullah s.a.w. dari Makkah membawa ke Madinah secara lengkap. Prinsip panduan berasaskan al-Qur`an dan huraian melalui Hadith dan pembawaan baginda diteladani para sahabat. Madinah adalah Negara yang menjadi model panduan pemerintahan. Namun tercetusnya perbalahan antara Ali-Muawiyah menyebabkan berlakunya sanggahan, pengolahan, penyimpangan, penentangan bahkan kelainan.
Di atas prinsip, variasi dan kelainan umat tetap bergerak yang diharap dapat membina keutuhan dan kesatuan umat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment