December 20, 2014

Model Takmilah Sempurna Bersumberkan Islam


BBB,  26 Safar 1436 = 19 Disember 2014 (Jumaat):
Model Takmilah Sempurna bersumberkan Islam, iaitu  berdasarkan Al-Qur`an yang mengandungi prinsip-prinsip Islam dan menjadi Tonggak dan  Piawaian Tertinggi bagi Takmilah.  Rasulullah s.a.w menyampaikan kandungan Al-Qur`an tersebut kepada ummah di samping memperkukuhkan kandungan  dengan Sunnah Baginda. Apa yang disampaikan oleh Baginda adalah menjadi sumber ilmu yang melibatkan berbagai-bagai bidang keilmuan dan penyampaian tersebut juga melibatkan nilai-nilai Islam. Dakwah Rasulullah s.a.w. selama tiga belas tahun di Makkah sebelum wujudnya Negara Islam. Selepas Hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah, maka terbentuklah Negara Islam Pertama bertempat di Madinah. Tumpuan pembicaraan di bawah adalah tentang ilmu yang menjadi `Sandaran Kukuh`  dan penting bagi Takmilah – Ilmu.
Rajah:Modul Takmilah Sempurna  berprinsip Al-Qur`an, lantaran Al-Qu`an adalah wahyu diterima Rasulullah s.a.w. dari Allah yang menjadi panduan dan perlembagaan bagi Islam. Antara ayat Al-Qur`an bermaksud:
Alif lam mim, Kitab Al-Qur`an itu tidak diragui memberi  pertunjuk kepada mereka yang bertaqwa.
(Al-Baqarah: 1 -2)
Ayat yang lain bermaksud:
Sesungguhnya Al-Qur`an itu memberi  pertunjuk kepada jalan yang betul  (Al-Isra`: 9).
Al-Qur`an yang menjadi prinsip dan perlembagaan Islam ini sesungguhnya menagndungi segala  ilmu dan maklumat segala maujud sama ada yang bersifat ghaib, terutama tentang prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, sifat-sifat sempurna Allah, tentang kiamat,  hari akhirat, syurga, neraka, malaikat dan segala yang ghaib yang di luar dari jangkauan minda.
Al-Qur`an  juga menyatakan mengenai alam syahadah tentang kejadian alam yang terdiri bumi, planet-planet dan bintang-bintang. Di dalam hal ini Dr. Maurice Bucaille seorang intelektual Perancis yang mengkaji secara perbandingan antara Bible, Qur`an dan Sains Moden menyatakan:
``Qur`an itu penuh dengan pemikiran-pemikiran tentang langit-langit. Dalam fasal yang lalu yang membicarakan penciptaan alam,  kita telah melihat bahawa adanya langit-langit dan bumi-bumi telah disebutkan; begitu juga tentang adanya ciptaan tengah (antara langit dan bumi) yang telah ditunjukkan kebenarannya oleh sains modern. Ayat-ayat tentang ciptaan alam, telah menunujukkan secara tidak langsung ide umum tentang isi langit, artinya tentang segala sesuatu yang berada di luar bumi kita.


Di samping ayat-ayat yang khusus menggambarkan penciptaan, ada lebih dari 40 ayat Qur`an yang memberikan kepada astronomi (ilmu bintang) keterangan-keterangan tambahan. Sebahagian dari ayat-ayat tersebut hanya merupakan renungan tentang keagungan Zat Pencipta dan Pengatur segala sistem bintang-bintang dan planet-planet yang kita ketahui, dan yang dipelihara dalam keseimbangan dengan peraturan yang dikemukakan oleh Newton, iaitu peraturan daya tarik antara benda-benda (law of gravitation). (Dr. Maurice Bucaille, Bible, Qur`an & Sains Moden, (Terjemahan Prof. Dr. H.M. Rasjidi),  Thinker`s Library Sdn. Bhd, Malaysia, Batu Caves, Selangor, 1994: 169).
Sebagai konklusi umum bagi bidang sains Dr. Maurice Bucaille menyatakan:
``Qur`an yang diwahyukan sesudah kedua kitab suci sebelumnya, bukan saja bebas dari kontradiksi dalam riwayat-riwayatnya, kontradiksi yang menjadi ciri Injil-Injil kerana disusun oleh manusia tetapi juga menyajikan kepada orang yang mempelajarinya secara onjektif dengan mengambil petunjuk dari Sains modern, suatu sifat yang khusus, yakni persesuaian yang sempurna dengan hasil  Sains modern. Lebih dari itu semua, sebagai yang sudah kita buktikan. Qur`an mengandungi pernyataan ilmiah yang sangat moden yang tidak masuk akal, jika dikatakan bahawa  orang yang hidup pada waktu Qur`an diwahyukan itu adalah pencetus-pencetusnya. Dengan begitu maka pengetahuan ilmiah modern memungkinkan kita memahami ayat-ayat tertentu dalam Qur`an yang sampai sekarang tidak dapat ditafsirkan.`` (Maurie Bucaille, 1994: 292-293).
Selain dari aspek-aspek sains di atas Al-Qur`an membicarakan tentang kejadian manusia dari peringkat awal dari dalam kandungan hingga kelahiran dan meninggal. Turut dibicarakan tentang sains samudera, sungai, hujan, tumbuh-tumbuhan, lebah dan  hasil buah-buahan.
 Selain daripada yang bersifat sains Al-Qur`an membawa perundangan syariah yang melibatkan ibadah, mu`amalat, munakahat, jinyah dan jihad. Bidang-bidang berkenaan begitu banyak diberi  tumpuan oleh ulama dan menghasilkan kitab-kitab fiqh terkenal. Di dalam al-Qur`an juga membicarakan tentang sejarah Negara-negara silam dan tokoh-tokoh terkenal sama ada sifat zalim atau baik yang dapat menjadi contoh tauladan.


Al-Qur`an yang diturunkan di dalam bahasa Arab itu menjadi model dan piawaian bagi bahasa Arab. Daripada Al-Qur`an disusun keilmuan yang dikenali dengan nahu dan saraf dan Al-Qur`an tetap menjadi contoh dan rujukan bagi bidang bahasa Arab dan kaedah pembacaan yang dikenali dengan tajwid. Membaca Al-Qur`an meningkatkan fasahahdan ingatan  bagi pembaca  di dalam bahasa tersebut.
Dengan kandungan keilmuan dalam al-Qur`an dan banyak ayat-ayat berkenaan ilmu dan gesaan agar mempelajari ilmu, maka Al-Qur`an menjadi `Tonggak` dan `Piawaian` rujukan,  contoh keilmuan  serta inspirasi  bagi Takmilah. Bahkan keilmuan menjadi `Sandaran Kukuh` bagi Takmilah di samping `Tiang Seri` estetika.
Firman Allah bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan.`` (Al-Kahfi: 109).

Sekian.

No comments:

Post a Comment