December 8, 2014

Pantang Larang Dan Petua Dari Perspektif Islam


BBB, 14 Safar 1436 = 07 Disember 2014 (Ahad):
Kertas ke 10 dan terakhir dibentangkan di dalam Seminar Pantang Larang Masyarakat Di Selanogor di PADAT pada 26 November 2014 disampaikan oleh  YBhg. Sahibus Samahah Dato` Setia Hj. Mohd. Tamyes Bin Abd. Wahid Dato` Seri  Utama Diraja Mufti Selangor bertajuk di atas. Walaupun kertas ini bukan bersifat `Fatwa`  (berbeza dari `Petua`) secara rasmi atas kapasiti Pembentang sebagai Mufti Selangor, tetapi gaya penyampaian adalah mirip gaya memberi  Fatwa. Penulis diberi kepercayaan mempengerusikan Majlis bagi  kertas tunggal  bagi sesi  terakhir (Sesi keempat) yang sesi lain antara 2 – 4 kertas bagi satu sesi.


Menurut S.S. Dato` Mufti, `Pantang larang diterima masyarakat, kerana ketakutan menerima akibat, sekiranya sesuatu pantang larang itu dilanggar`, Manakala `Petua`` pula, ``Adalah pelbagai ikutan dan kadangkala diperluaskan  oleh anggota masyarakat untuk berbuat demikian,``  (hlm. 1).
Petua dan Pantang Larang ini tambah Dato` Mufti, ``Mengikut kaum  serta  budaya masing-masing. Ia telah menjadi kawalan social sesuatu masyarakat dan seakan-akan sebagai peraturan hidup yang dapat membantu memastikan keharmonian dan tatasusila.`` (hlm. 1).
Pandangan Islam Terhadap Pantang Larang Dan Petua
1.       Harus diamalkan sekiranya tidak bercanggah dengan  Al-Qu`an, Al-Sunnah, Ijma` `Ulama` dan Qiyas.
2.       Tidak  bercanggah dengan akidah bahawa baik atau buruk, manfaat atau mudarat yang berlaku kepada manusia adalah ketentuan dari Allah (Al-A`raf: 188).
3.       Tidak mengubah hukum Allah seperti mengharamkan yang halal atau sebaliknya.
Pantang Larang Dan Petua Sebagai Uruf
S.S. Dato` Mufti merujuk kepada Ibnu Manzur di dalam karya besarnya `Lisan al-Arab al-Muhit (Jil 11, hlm. 747) bahawa: `Uruf, iaitu sesuatu yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu dan menjadikannya sebagai kebiasaan untuk diamalkan.`` (hlm. 3).
Dengan memetik pendapat Shaykh Yusof al-Qaradhawi yang menyatakan pada zaman Rasulullah s-a.w. Baginda pernah menerima beberapa adat dan budaya Arab yang disesuaikan dengan Islam, juga idea dan metode digunakan oleh orang `Ajam seperti  menjemput tukang kayu dari Rome mebina  mimbar untuk khutbah Juma`at dan menerima cadangan Salman al-Farisi bagi menggali parit `khandak` keliling Madinah dalam peperangan al-Ahzab. Begitu pada zaman Khulafa` ai-Rashidin diterima pakai system pentadbiran dan kewangan dari Rome dan Parsi dan mengadaptasikan  system Al-Dawawin dan  al-Rahnu dari Rome, selagi semuanya tidak bercanggah dengan syariat. (hlm. 4).
Menurut Dato` Mufti Selangor,
`Majoriti fuqaha memperakui uruf mempunyai autoriti sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum. Imam al-Qarafi menetapkan uruf sebagai salah satu sumber perundangan Islam. Al-Tufi  pula meletakkan uruf di tempat yang kesepuluh dalam senarai sumber Perundangan Islam. (hlm. 4).
Manakala pendapat yang lain yang dipetik Dato` Mufti Selangor  dari pendapat Subhi Mahmasani berpendapat, ``Uruf perlu disesuaikan dengan sumber-sumber perundangan yang lain. Sekiranya ianya bertentangan dengan sumber atau falsafah perundangan Islam, maka uruf tidak boleh digunakan. Seperti mana kaedah fiqh menyatakan `adat menjadi hukum (boleh diamalkan) selagi tidak bertentangan dengan syariat.`` (hlm. 4).


Berhubung dengan uruf ini Al-Imam Al-Ghazali memberi   pendapat sebagaimana dipetik oleh Dato` Mufti Selangor, ``Iaitu perkara yang  dirasakan mudah dan diterima oleh akal dan sifat semula jadi manusia`` (Al-Mustasfa, Jil. 1, hlm. 286-283), (hlm. 5). Manakala yang lain berpendapat, bahawa uruf ialah kumpulan dasar  atau prinsip yang telah muncul dalam kalangan masyarakat. Ia diwarisi oleh generasi terkemudian daripada generasi terdahulu dengan syarat uruf itu mempunyai kesan dari aspek undang-undang.  
Di dalam masyarakat Melayu sendiri ada hukum adat dan ada  ungkapan adat yang menjadi panduan kehidupan. Ini terdapat di dalam ungkapan teromba di Negeri Sembilan  menjadi panduan dan kecaman, bahkan hukuman terhadap mereka yang melanggar hukum adat yang disifatkan
Adat mengia,, syarak mengata, hukum  berpandukan Kitabullah
Aturan yang menjadi hukum adat juga boleh terdapat di dalam ungkapan-ungkapan seperti di dalam  Grindam 12 Raja Ali Haji (Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, DBP, Kuala Lumpur, 1993: 89-105).
Dalam kata lain, bahawa uruf boleh menjadi panduan Hakim sebagai neraca bagi mempertimbangkan hukuman  bagi kesalahan jenayah takzir berdasarkan perbezaan adat atau maslahah bagi sesuatu tempat. Juga sebagai isyarat keizinan, tegahan, kewajipan atau penyaksian tanpa memerlukan kepada  lafaz, tetapi menurut uruf yang diungkapkan sebagai `al-`adah al-muhakkamah (adat hukuman).
Walau bagaimana uruf yang dinilai dan diterima pakai ini, selagi tidak bercanggah dengan syara`, tetapi sekiranya jelas bertentangan dengan syara`, maka dengan sendirinya tertolak Pendek kata pantang larang dan petua yang dipakai di dalam masyarakat boleh diterima, selagi ianya tidak bercanggah dengan Islam.

... bersambung.

No comments:

Post a Comment