December 21, 2014

Rasulullah Uswah Hasanah Bagi Pengkarya


BBB, 27 Safar 1436 = 20 Disember 2014 (Sabtu):
Tonggak kedua selepasa Al-Qur`an bagi Takmilah yang menjadi piawaian keinsanan ialah Rasulullah s.a.w. yang juga merupakan  `Sandaran Kukuh`  utama di samping  `Ilmu`. Rasulullah s.a.w. dilihat pengkarya  sebagai Uswah Hasanah pada tahap tinggi dan mengusahakan `Pembawaan Rasulullah menjadi ikutan dan diaplikasi sedapat-dapatnya pada dirinya selaku Pengkarya dan pada karyanya. Lantaran pengkarya tidak mahu dilihat memperkatakan sesuatu, terutama yang bernilai baik, tetapi tidak dilakukan pada dirinya (al-Saff: 2-3).


Melihat pada Rasulullah s.a.w sebagai Uswah Hasanah pada beberapa tahap:
1)      Zaman Kanak-Kanak Dan Remaja
2)      Zaman Berkeluarga
3)      Tahap Insan Khalifah
4)      Tahap Insan Rabbani
5)      Tahap Insan Kamil
Semua tahap dapat dimanfaat dari kehidupan Rasulullah s.a.w.
!)  Zaman Kanak-Kanak Dan Remaja
Muhammad adalah dari turunan mulia yang bertalian keturunan kepada Nabi Allah Ibrahim a.s.dan turun nasab melalu Nabi Allah Ismail a.s. dan pertalian kepada kaum Quraisy. Bapanya Abdullah seorang peniaga dan ibunya Aminah. Ayah dan ibunya wafat semasa Muhammad masih keci dan sebagai anak yatim piatu Muhammad dijaga oleh Datuknya Abdul Muttali dan kemudiannya oleh bapa saudaranya Abu Talib. Semasa remajanya Muhammad terkenal di kalangan masyarakat Quraisy sebagai seorang yang jujur. Satu masa ketika hendak diangkat `hajarul aswad` ke Ka`bah berikut dari pembaikan Ka`bah, berlaku pertikaian antara qabilah. Masing-masing mau mengangkatkan `hajarul aswad` berkenaan, lantaran ia dianggap sebagai satu penghormatan. Pertikaian dapat diselesaikan oleh Muhaammad apabila beliau sebagai orang yang dipercayai dan terkenal sebagai `Al-Amin` diberi kepercayaan menyelesaikan pertikaian dengan meletakkan `hajarul aswad` di atas hamparan dan kabilah-kabilah berpeluang memegang penjuru dan tepi kain dan Muhammad mengangkat sama ke tempat asal `hajarul aswad``.
2)  Zaman Berkeluarga
Semasa Muhammad di bawah peliharaan bapa saudaranya Abu Talib, beliau pernah mengikuti bapa saudaranya berniaga di Sham. Setelah mahir berniaga Muhammad sendiri berniaga dengan bantuan barang dagangan seorang yang kaya pada masa itu, iaitu Khadijah bt. Khuailid. Kepandaian berniaga, sifat amanahnya dan perniagaannya memberi  keuntungan, maka Saidatina Khadijah seorang janda telah meminang Muhammad menjadi suaminya dan meneruskan kerjaya sebagai peniaga. Bersama Khadijah Muhammad mendapat seramai lima anak, iaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum dan Al-Qasim. Mutakhir dari kehidupannya bersama Khadijah, satu-satu isterinya Muhammad cenderung kepada beribadat dan mengasingkan diri ke Gua Hira`. Semasa  di sana Muhammad telah menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Saidatina Khadijah memberi  sekongan  terhadap Muhammad Rasulullah s.a.w., walaupun mendapat ancaman dan berbagai-bagai sekatan.


3. Tahap Insan Khalifah
Dapat dikira dengan kebangkitan Rasulullah s.a.w. menjadi Rasul adalah baginda lebih dari taraf khalifah. Namun konsep kekhalifahan ini dilihat dari usaha gigih Rasulullah mentadbir dan menjalankan dakwah secara senyap dan secara terang, episode penentangan-penentangan yang dihadapi oleh Islam semasa di Makkah. Pengislaman sahabat, pemergian ke Taif, hijrah ke Habasyah, pertemuan-pertemuan di `Aqabah yang membuka jalan kepada  Rasulullah s.a.w. berhirah ke Madinah.
Konsep kekhalifahan dapat dilihat dari usaha Rasulullah bersama sahabat-sahabat membangunkan Madinah yang berasal dari nama `Yathrib` menjadi model Negara Islam yang pertama. Pembangunan negara Islam pertama di Madinah ini tidak sunyi daripada menghadapi konflik antara orang Yahudi dan Islam, juga berlaku berpuluh peperangan antara orang kuffar dengan orang Islam di Negara Madinah. Antara peperangan yang penting ialah seperti Badar, Uhud, Khandak, Khaibar, Hunain, Mu`tah membawalah kepada perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Makkah. Pada zaman Rasulullah s.a.w. berlaku perluasan kawasan pemerintahan Islam dan berlaku hubungan dengan Negara luar di dalam konteks dakwah Islamiyah.
4.  Tahap Insan Rabbani
Dilihat dalam ruang masa yang sama iaitu selepas kebangkitan Rasulullah s.a.w. menjadi Rasul di Makkah hingga membawa kepada zaman Madinah, tetapi yang dilihat dari segi Rabbani yang lebih berciri rohani,  iaitu dari segi ibadat Baginda Rasulullah sejak dari masa di Gua Hira` dan ibadat-ibadat baginda seterusnya. Kehidupan Baginda yang bersifat sederhana dan zuhud. Sabda-sabda baginda (Hadith-Hadith) mengenai ibadat dan ibadat Baginda dan aspek-aspek kerohanian, Hadith-Hadith mengenai kerohanian, pengajaran-pengajaran Baginda baik secara formal atau tidak formal dan segala sabda (Hadith) baginda berhubung dengan keilmuan dan ke akhiratan.
5. Tahap Insan Kamil
Kedudukan Baginda di sisi Allah Subhanahu wa  Ta`ala,  sebagai Ciptaan Utama dan Istimewa , keistimewaan Baginda  sebagai Penghulu dan Ulul Azmi dari kalangan Rasul-Rasul. Begitu juga dengan penghormatan diberi Allah kepada Baginda dengan peristiwa Isra` Mi`raj dan kedudukan Baginda di akhirat. Pendek kata Baginda adalah Insan Sempurna dari segala kejadian. Pada Baginda terhimpun sifat Insan Khalifah, Rabbani dan Kamil.
Pengkarya melalui karya-karyanya berusaha membawa prinsip-prinsip utama Al-Qur`an yang mana Al-Qur`an adalah menjadi akhlak Baginda nilai-nilai murni dari Rasulullah sendiri bersesuaian dengan bidang kreatif yang dipilih dan nilai-nilai yang dibawa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment