April 4, 2015

Raja Ali Haji Dan Abdullah Munshi - Zaman Transisi Mengukuhkan Bahasa


BBB, 13 Jamadil Akhir 1436 = 03 April 2015 (Jumaat):
Pada pertengahan abad 19 lahir dua tokoh persuratan Melayu penting yang keberadaan mereka dianggap sebagai zaman transisi antara tradisi dan moden. Mereka yang dimaksudkan ialah Raja Ali Haji (1809-1870) dan Abdullah Munshi (1796-1854). Berbezaan antara keduanya Raja Ali Haji adalah dari keluarga Diraja Riau dan berlatarbelakang pendidikan agama Islam dan berdepan dengan zaman penjajahan Belanda, manakala Abdullah bin Abdul Kadir Munshi dari kalangan rakyat biasa, mendapat pendidikan agama secara rakyat dan berpeluang mendekati pentadbir-pentadbir British seperti Raffles  di Singapura dan Farquhar di Melaka dan pegawai-pegawai lain dan terpengaruh dengan permodenan dan pentadbiran yang mereka bawa. Raja Ali Haji dan Abdullah Munshi adalah intelektual zamannya.


Raja Ali Haji dapat digolongkan sebagai pengarang agama, tetapi beliau tidak semata-mata mengarang karangan-karangan agama, tetapi juga di dalam bidang sejarah dan sastera. Karya-karya beliau ialah:
1)      Gurindam 12
2)      Syair Abdul Muluk
3)      Ikat-Iktan 12  Puji
4)      Syair Hukum Faraid
5)      Syair Suluh Pegawai
6)      Syair Siti Sianah
7)      Bustan al-Katibin
8)      Tuhfat al-Nafis
9)      Silsilah Melayu dan Bugis
10)   Thamarat al-Muhimmah
(Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993:23 & 87).
Raja Ali Haji adalah membawa pembaharuan. Misalnya ia dengan penuh sedar membawa tarikh-tarikh bagi karangan yang bersifat sejarah seperti Tuhfat al-Nafis. Dia mengarang karya-karyanya bukan atas permintaan orang lain seperti Sejarah Melayu, tetapi adalah atas kehendaknya sendiri. Bahasa yang ditulisnya tidak lagi terikut dengan gaya dan susuk bahasa Arab, sebaliknya adalah membawa nilai dan ciri Melayu. Bahasanya adalah dari rumpun Melayu Johor, bahkan boleh dikatakan  gaya bahasa yang dibawanya menjadi induk dan gaya bahasa Melayu utama yang menjadi bahasa Malaysia kini. Beliau juga membuat gambaran terhadap peristiwa-peristiwa yang dilihatnya adalah secara langsung.
(Siti Hawa Haji Salleh, Kesusasteraan Melayu Abad kesembilan Belas, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997: 174-180).
Walau bagaimana Raja Ali Haji tidak membawa perubahan secara drastik terhadap bahasa Melayu, tetapi usahanya adalah membuat perbaikan, sekaligus mempertahankan kemurnian dan keindahan bahasa Melayu. Ini dapat dilihat bagaimana Raja Ali Haji menggubah Gurindam 12 dengan begitu indah dari segi bentuk dan tinggi nilai dari segi estetika dan etika keislaman. Beliau juga mempertahankan keaslian bentuk syair sebagaimana terbukti dengan Syair Abdul Muluknya dan lain-lain.
Contoh Syair Nasihat yang terdapat pada penghujung karangan Al-Thamarat al-Muhimmah: Fasal 3:
Ayuhai segala pegawai sultan,
Hendaklah jaga pada jabatan,
Kamu itu seperti intan,
Jangan dibuangkan ke dalam hutan.

Yakni jangan lengah dan lalai,
Pekerjaan raja dihalai-balai,
Lengah dengan nasi dan gulai,
akhirnya kelak badan tersalai.
 Jangan lupa Raja Ali Haji adalah pengarang terawal yang mula-mula menyedari tentang kepentingan bahasa dan kaedah-kaedah penulisan lantaran itu beliau mengarang Bustan al-Katibin.
(Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, 1993: 23 & 288).)
Berlainan dengan Abdullah Munshi yang berketurunan campuran darah Arab-India dan membesar di Melaka negeri yang tidak mempunyai kesultanan, bahkan kurang menghayati hati budi Melayu, lantaran itu walaupun berlatar pendidikan agama dan Qur`an, tetapi tugasnya sebagai Jurutulis Raffles dan pergaulannya dengan masyarakat yang berbagai, juga tugasnya sebagai guru membentuk jiwanya lebih bebas dan gaya penulisan barat yang bebas mempengaruhinya. Beliau berani mengkritik  berbagai pihak, khususnya masyarakat Melayu secara tajam. Antara karyanya yang penting dihasilkan ialah:


1)      Hikayat Abdullah – 2 jilid (1849)
2)      Kesah Pelayaran Abdullah (1838)
3)      Syair Singapura Terbakar (1830)
(Wajah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 65-68)
Abdullah dianggap banyak membawa pembaharuan di dalam persuratan Melayu yang bahasanya lebih bebas, beliau membahasakan dirinya di dalam karangan selain dari `saya` juga sebagai `aku`, beliau mengecam sikap malas orang Melayu. Contoh Abdullah mengkritik penduduk di Kuala Terengganu ketika singgah dalam rangka pelayarannya ke Kelantan.
``Maka saya lihat kampung-kampung dan rumah-rumah mereka itu sekalian congkah-mangkih dengan tiada beratur dan tiada sama masing-masing punya muka dan pagarnya bengkang bengkok. Maka adalah rumah mereka itu atap lagi tinggi maka penuh dengan kptor di keliling rumahnya sampai ke bawah rumahnya penuh sampah dan limbahan.``
(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: 27).
Abdullah juga mengkritik masyarakat di Terengganu,  tiada yang belajar bahasa Melayu, kecuali Al-Qur`an dan sedikit sahaja yang pandai menulis.
(Kesah Pelayaran Abdullah, hlm. 32).
Sebaliknya Abdullah mengagung-agungkan British. Contoh pujiannya terhadap Farquhar pegawai British di Melaka:
``Sebermula maka segala orang Melaka, daripada empat bangsa orang pun, terlalulah sangat kasih dan setuju berajakan Tuan Farquhar itu. Maka adalah pada masa itu negeri Melaka pun dalam sentosanya, dan dagang pun terlalu banyak, keluar masuk datang daripada segala pihak negeri berniaga ke Melaka.``
(Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Hikayat Abdullah. Jil. 1, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 55).
Daripada pemaparan di atas jelas perbezaan cara berkarya antara Raja Ali Haji yang beradab sopan yang sesuai dengan adat dan budaya Melayu. Sikap dan nilai murni dipertahankan. Berbeza dengan Abdullah yang tidak mempunyai nilai tradisi dan tidak terikat dengan nilai dan adat Melayu, lantaran itu beliau agak kasar dan kurang beradab. Walaupun dikatakan Abdullah banyak membawa pembaharuan di dalam bidang penulisan, nampaknya lebih terhad kepada diri individu Abdullah. Nilai dan pembaharuan yang dikatakan dibawa oleh beliau itu  tenggelam di dalam nilai, adat dan pegangan agama yang menjadi identiti nilai Melayu. Walau bagaimana kedua-duanya berperanan besar bagi perkembangan dan lonjakan bahasa Melayu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment