October 19, 2013

Adab Murid Dalam Tariqat


BBB, 13 Zulhijjah 1434 = 18 Oktober 2013 (Jumaat):

Tukku Paluh adalah pengikut Tariqat Naqshbandiyyah yang dikaitkan dengan Muhammad Baha`uddin Naqshabandi (m.1389M.). Salah satu aspek dalam tariqat ialah bimbingan guru dan murid. Pengajian di dalam bidang syari`at agak jelas dari segi bimbingan dan amalan seperti solat dan keperluan bagi menyempurnakannya juga zakat dan Haji, tetapi di dalam bidang tariqat dianggap lebih rumit, kerana ia memerlukan kepada bimbingan yang bersifat kerohanian. Ianya memerlukan proses penyucian misalnya aspek-aspek yang selalu ditekankan dalam tasawuf seperti terakam di dalam  Al-Luma` karangan Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m.378H.) melalui maqamat dan ahwal. Contoh maqam ialah taubat, wara`, zuhud, faqr, sabar, tawakkal, reda dan lain-lain, manakala hal ialah seperti muraqabah, qurb, mahabbah, khawf,, raja`, shawq, uns, tama`ninah, mushahadah dan yaqin, (Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi, Al-Luma`, Dar al-Kutub al-Hadithat bi Misr wa Maktabat al-Muthanna, bi Baghdad, 1380/1960, hlm. 65 – 104).

Tasawuf dan tariqat ada jalan-jalan yang perlu dirai dan dijaga aturan. Menurut Abu Abdillah al-Harith bin al Asad al-Muhasibi (m.243H.) antaranya taqwa, al-hadhr, wara`, muhasabah,, taubah dan khawf (Abu Abdillah al-Harith bin Asad al-Muhasibi, Al-Ri`ayat Li Huquq Allah, Dar al-Kutub al-Hadithat, al-Qahirah, 1390/1970: 37-72).

Kaedah amalan dan latihan pula ada perbezaan antara satu tariqat dengan tariqat yang lain, tetapi antaranya menekankan pembacaan dan zikir dengan jumlah-jumlah tertentu. Oleh kerana ianya bersifat rohani dan subjektif, maka ianya memerlukan bimbingan guru. Kemasukan di dalam suatu tariqat mempunyai aturan dan ambilan berdasarkan sanad yang konsep sanad sebagai sanad di dalam Hadith. Puncak tariqat adalah diterima dari Rasulullah s.a.w. sama ada diturunkan melalui Sayyiduna Abu Bakar al-Siqqiq atau Saidina Ali karramallah wajhah hinggalah turun kepada guru-guru tariqat dan penerima-penerima. Di dalam kata lain bertariqat bukanlah keilmuan yang didapati secara sendirian atau bacaan, tetapi adalah melalui guru dan bimbingan untuk mengelak dari penyelewengan.

Tukku Paluh sebagai penerima, pengamal dan Guru Tariqat turut membicarakan tentang Adab-Adab Murid, katanya:

Fasal Yang Pertamanya pada menyatakan adab murid dan
Yang Kedua pada menyatakan adab guru dan
Yang Ketiga pada menyatakan adab zikir dan
Yang Keempat pada menyatakan ustaz tariqat Naqshabandi

Bagi murid perlu mengetahui asal tariqat Naqshabandi itu berpegang dengan sunnah Nabi salla Allah `alayhi wa sallam dan mengikut akan i`tiqad ahli al-Sunnah wa al-Jamaah. Murid perlu muraqabah, menuntut ilmu ugama, beramal dan mengajar, beribadat, zikir, taubat, jaga halal, bersih nafsu dari kecemaran. Kata Tukku Paluh. Tariqat Naqshabandiyyah asal dari Nabi Muhammad berpecah kepada sama ada melalui Sayyiduna Abu Bakar r.a. atau Sayyiduna Ali k.w. Kata Tukku Paluh bilangan tariqat terkenal adalah 40 beliau meletakkan Tariqat Naqshabandiyyah pada tempat pertama, kedua Qadiriyyah, ketiga Shadhiliyyah seterusnya hingga 40 jumlahnya.

Mengenai Tariqat Naqshabandiyyah kata Tukku Paluh:

``Bahawa sesungguhnya jadhbah pada Tariqat Naqshabandiyyah itu terdahulu ia atas suluk, maka orang yang terpakai ia dengan ini hal tiadalah shiddah, bahawa jalannya itu terlebih hampir daripada yang lain, kerana peredaran segala tariqat yang lain itu atas terdahulu suluk daripada jadhbah pada ghalib bersalahan, dari kerana inilah kata segala mashayikh. Bermula permulaan Tariqat Naqshabandiyyah itulah kesudahan segala tariqat, melainkan orang yang ada baginya qadamul mahbubiyyah.
Menurut Tukku Paluh ``Tariqat Naqshabandiyyah itu afdal daripada yang lainnya.`` bahkan tambahnya, ``Maka ialah ibu dan asal bagi segala tariqat dan tempat galian segala rahsia dan haqa`iq.``
Adab Murid kata Tukku Paluh:

``Maka awal yang wajib atas murid yang sadiq me(g)hasilkan i`tiqad yang sahih dan menjauhi ia daripada segala i`tiqad yang fasidah dan menuntut akan ilmu shariat yang jadi sah dengan dia ibadatnya, kerana tiada sah dan tiada diterima akan amal itu melainkan dengan ilmu, kemudian hendaklah benar ia bagi Allah pada segala ibadat dengan Tuhannya dengan sebab taqsir ia dengan huquqnya dan jangan i`tirad atas perbuatan yang haqiqi. Dan setengah daripada adab murid itu bahawa jangan bersahabat ia dengan ahli dunia.

Dan hendaklah murid itu memeliharakan segala adab shari`at dan daripada tiap-tiap shubhah atau bid`ah. Dan setengah daripada adab murid, tetapi ialah terlebih muakkadnya, iaitu memeliharakan kehormatan (gurunya) daripada zahir  dan pada batin, pada hadirnya atau pada ghaibnya , ketika hidupnya atau matinya dan mengerjakan segala huquqnya dengan tiada taqsir dan mencapak ia akan ilmunya  dan pendapatnya, melainkan barang yang muwafaqat ia  dengan pengetahuan gurunya. Maka barang siapa daripada murid yang tiada hormat ia kepada gurunya nescaya tiadalah mendapat ia akan rahsia tariqat baginya, kerana berhadap guru atas murid itu sekiranya berhadap murid atas gurunya dan berhadap guru itulah dalil bahagianya.

Maka wajiblah atas murid itu memeliharakan segala huquq gurunya sekeras-kerasnya  dengan ketiadaan taqsirnya dan meninggalkan  pengetahuannya dan pendapatnya  melainkan barang yang muwafaqat ia dengan pengetahuan gurunya dan mengerjakan segala asbab yang dapat sempurna dengan nafsunya dan jika ia pada sekalian perkara dengan memandang ia akan hukum shari`at padanya dan bersahabat dengan orang yang alim yang menunjukkan ia dengan segala aib nafsunya.

Tukku Paluh memetik kata Sahl bin Abdullah al-Tustari, bermula tiga orang jangan diperbuat akan sahabat sekali-kali:
Pertama:  Segala ulama` mudahinin dan
Kedua:     Orang sufi yang jahilin dan
Ketiga:     Orang yang lalai ia daripada Allah.

Dan lagi hendaklah murid kasihan bagi segala kanak-kanak dan orang yang daif dan muliakan yang tuha dan melawani ia akan nafsunya dan jangan menolongi akan dia.
Maka barang siapa  memelihara akan segala adab al-tariqat ini nescaya diharaplah akan sampai kepada martabat segala laki-laki dan yang meninggal akan dia itu tiadalah sampai kepada martabat mereka itu. Dan hendaklah murid itu senantiasa ingat ia akan tersembunyi segala  Haqq Allah daripada pengetahuan Tuhannya, maka bersungguhlah memelihara akan dirinya  bahawa jangan dipandang oleh Allah akan ma`siat daripadanya. Dan menjauhi oleh murid itu akan segala bagai riya` dan tasannu` pada ugama dan hendaklah mendirikan yakin dengan barang yang menghidup akan dia ganti daripada lalai, iaitu dengan ingatkan dagang di dalam dunia dan akan kedatangan  atas Allah pada hari kiamat maka dikira-kira oleh Allah akan segala amalnya. Dan hendaklah menyampaikan dirinya atas mengikut akan shari`at pada gerak dan diam dan jangan terpedaya dengan berani atas Allah dan harap ia akan rahmatNya kerana rahmatNya itu hampir ia bagi segala orang yang berbuat kebajikan.

Menurut Tukku Paluh ada empat martabat tariqat yang dilalui murid:
1)      Taubah – keperluan asas bergantung yang lain padanya
2)      Istiqamah , mengerjakan taat dan meninggalkan ma`siat
3)      Tahdib – perbaiki diri:
a)      Sedikit berkata-kata, melainkan pada kebajikan
b)      Meninggalkan pergantungan hati pada makhluk
c)      Memelihara diri dari perbuatan haram dan shubhah
d)     Sedikit tidur, senantiasa zikir, fikir dan ibadat.
4)      Taqrib – berusaha akan amal yang menghampirkan diri kepada Allah supaya terbuka baginya asrar al-ghuyub, kerana sudah suci hatinya dan patut ia bagi tempat pertaruhan bagi lata`if yang Rabbaniyyah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment