October 21, 2013

Mistri Tentang Haqiqat ?


BBB, 15 Zulhijjah 1434 = 20 Oktober 2013 (Ahad):

Dari segi pendekatan Tukku Paluh (Syed Abdul Rahman bin Muhammad) menyusun kandungan kitabnya yang berjudul Ma`rij al-Lahfan kepada empat bahagian (bab). Telah dibicarakan pendekatan biasa dalam membicarakan persoalan tariqat tasawuf ialah bermula dari shariat kepada tariqat membawa kepada haqiqat dan puncaknya ialah ma`rifat. Bagi Tukku Paluh mempunyai pendekatan sendiri yang berorientasikan akidah, lantaran itu pendekatannya bermula dari pendekatan tauhid kepada ma`rifat membawa kepada tariqat dan terakhir ialah haqiqat. Kata Tukku Paluh:

``Ketahui olehmu  hai orang yang memandang-mandang bagi mengambil akan segala cahaya ma`rifat dan yang rindu ia kepada minuman mukashafah akan bahawa segala ilmu itu dan jika terpencah-pencah (berpecah) ia segala bagainya sekalipun, maka kemuliaannya  itu mengikut ia bagi kemuliaan tempat bergantungnya dan tiada daripada satu ilmu itu melainkan ia wasilah kepada ilmu tauhid yang ia terlebih mulia daripada segala ilmu kerana barang yang ada padanya itu daripada membicarakan daripada Dhat Yang Suci Ia.``

Tauhid adalah jalan Nabi s.a.w., maka murad dengan jalan Nabi s.a.w. itu jalan ubudiyyah, tetapi tiada tahqiq ubudiyyah itu hingga terpakai seseorang itu dengan tauhid yang haqiqi dan ternafi daripadaNya segala bagai shirik yang jaliyy dan yang khafiyy. Tetapi pembicaraan aspek tauhid, bukanlah tauhid per se menurut misalnya pendekatan Ash`ari-Maturidi, tetapi tauhid yang berorientasikan tasawuf. Kata Tukku Paluh:
``Bermula maksud daripada ilmu tauhid pada kemudian daripada mengikut akan suruh Allah itu, iaitu bahawa bersifat hamba itu dengan sempurna ubudiyyah dan menjunjung ia akan haqq Rububiyyah, iaitu menerima akan segala taqdir dan segala hukumnya dan mengikut pada segala suruhnya dan tegahnya (termasuk aspek shariah) dengan menyerahkan dirinya  di bawah kekuasaan perintahNya, manis dan pahitnya dan mengikut yang disuruh akan dia, maka ialah tempat kenyataan Jamal Allah dan LatafNya dan yang enggan ia atau berpaling ia daripadaNya, maka ialah tempat kenyataan JalalNya dan kekerasanNya. Sesungguhnya bab ini paling panjang (1- 43 hlm.).

Bab kedua bagi pendekatan Tukku Paluh ialah Ma`rifat (puncak bagi tasawuf biasa), tapi maksud ma`rifat bagi pendekatan Tukku Paluh ialah juga pendekatan tauhid atau usuluddin, kata Tukku Paluh;
``Bermula bab yang kedua pada menyatakan ma`rifat, ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya ma`rifat pada sisi segala ulama` usul itu, iaitu mengetahui dengan wujud Allah dan mengetahui akan segala sifat yang zatiyyah dan yang ma`nawiyyah dan yang harus atasNya dan yang mustahil, tiada yang dikehendaki dengan ma`rifat itu akan ma`rifat Dhat yang muqaddas, kerana mahasuci bahawa mendapat akan kunhi DhatNya itu oleh akal. Jadi ma`rifat adalah dari segi akidah (hl. 43-73).

Cuma apabila masuk kepada bab ketiga, iaitu pendekatan tariqat (74-109), maka dibicarakan soal tariqat (termasuk Shariat), kata Tukku Paluh:
``Bermula bab yang ketiga pada menyatakan tariqat, ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya yang dikehendaki dengan tariqat pada sisi ahl Allah itu, iaitu mengamalkan dengan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Rasul daripada pihak perkataan dan perbuatan dan kelakuan dan i`tiqad dan mengikut dengan dia pada shariat yang zahir dan pada shari`at yang batin.

Tetapi bagi bab keempat bagi pendekatan Tukku Paluh agak mistri, kerana untuk bab ini yang berada pada pengakhiran kitab tercatat sedemikian:

Intaha al-Bab al-Rabi` wa huwa khatam al-Abwab fi bayan al-haqiqat. I`lam ann al-haqiqat batin kulli shay` - Bermaksud:

Berakhir Bab Keempat, ia ialah terakhir bagi segala bab pada menyatakan tentang haqiqat. Bermula haqiqat itu batin bagi setiap sesuatu.

Difahami dari ayat terawal ``Berakhir bab keempat, ia ialah terakhir bagi segala bab pada menyatakan tentang hakikat seolah-olah pengarang telah siap menulis tentang haqiqat sebagai bab keempat, tetapi sebenarnya pengarang masih belum membicarakan tentang bab keempat, iaitu tentang hakikat, sebaliknya ia baru mau memulakan karangan bagi bab keempat. Ini diperkukuhkan dengan ayat selepas itu,
``Bermula haqiqat itu batin bagi setiap sesuatu`, tetapi terhenti setakat itu, tidak diteruskan. Ini menimbulkan beberapa kemungkinan:

1)      Penyalin kitab Ma`arij al-Lahfan, hanya menyalin setakat itu dan belum berkesempatan menyalin hingga kepada pengakhiran kitab. Kitab ini adalah milik Muhammad Zain ibn al-Marhum Haji Muhammad Sungai Rengas– Anak Kadhi Muhammad (Tuk Kali) yang kemungkinan dia juga penyalin kitab ini kerana ada persamaan gaya tulisan pemilik dengan kandungan tulisan. Tetapi jika demikian menimbulkan persoalan, mengapa tidak disambung penyalinan seterusnya ke akhiran ?
2)      Pengarang (Tukku Paluh) tidak berkesempatan menghabiskan karangan Ma`arij al-Lahfan, kerana uzur dan meninggal September 1917 (1236-1336/1877-1917). Ini bermakna kitab Ma`arij al-Lahfan dikarang pada peringkat akhir hayat Tukku Paluh. Atau karangan ini dikarang sedikit demi sedikit dalam masa beliau mengajar dan menjadi bahan pengajarannya, tetapi tidak berkesempatan menamatkan karangannya.
3)      Untuk mengatakan penyalin sengaja tidak menghabiskan salinan seperti di atas agak tidak munasabah, sebaliknya pengarang tidak sempat menghabiskan karangan oleh kerana uzur dan meninggal lebih sesuai. Ini kerana penulis sendiri mendapat satu salinan dari teks yang disalin dari teks lain oleh orang lain dari tempat lain. Pada masa Penulis hadir ke Seminar Islam di Terengganu di Kuala Terengganu sempena Sambutan Hijrat al-Rasul 1412 pada 17 Julai 1991 Penulis dihadiah oleh seorang peserta seminar saudara Azhar Chik dari Pulau Rusa, Kuala Terengganu satu salinan Fasal yang pertama pada menyatakan segala Adab yang dituntutkan bagi murid yang sadiq ia serta Shaykh. Pada akhir salinan kitab ini juga menunjukkan ayat terakhir  ialah `I`lam ann al-haqiqat batin kull shay`.
Ini menunjukkan bahawa salinan yang lain juga tidak ada huraian lanjut berkenaan dengan bab Haqiqat. Ini mengukuhkan pendapat bahawa kitab Ma`arij al-Lahfan karangan Tukku Paluh ini tidak sempat ditamatkan oleh kerana kematian beliau.

Haqiqat adalah pencapaian tahap tinggi dalam bertariqat. Ianya merupakan inti dan hikmat dari penglihatan basirah hasil dari kedalaman bertasawuf dan bertariqat. Di dalam ibadat misalnya kita dituntut supaya menuaikan solat lima waktu yang hikmatnya disebut oleh al-Qur`an sendiri dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar (al-`Ankabut, 29: 45) dan puasa memupuk taqwa (al-Baqarah, 2:  183). Begitulah dengan ibadat-ibadat seperti zakat dan haji mempunyai hikmat dan significant tersendiri. Konsep hakikat yang dapat dilihat kadang-kadang bersifat berlapis-lapis  dan halus bandingannya dan dalam capaiannya.

Penerokaan hakikat (ma`rifat juga), bukan saja mencetuskan pandangan-pandangan mendalam, tetapi memberi kesan pada pendukung dan pengamal tariqat. Sebagai kesan dari segi amalan ketara terpancar pada peribadi, cara hidup, pembawaan, sudut pandangan, pengluahan fikiran, percakapan, intuisi perasaan dan kerohanian. Kita yang menerima mendapatinya sebagai mistri, bahkan menarik, mengasyik dan mengkagumkan.

Contoh kepada pencapaian pada hakikat dan ma`rifat dapat difahami dari pencapaian Tukku Paluh sendiri yang dengan kekukuhan akidah, amalan syariat dan praktis tasawuf dan tariqat membuka ruang baginya mengungkapkan pendekatan dan mengucapkan kalam dalam karangan secara intuitif dan rohani yang merupakan cerminan bagi lahiri diri, batini dan rohaninya.

Kedalamn dari sentuhan hakikat dapat dihayati dari Matan Hikam oleh Ibn `Ata`illah Al-Sakandari (709H./1309M) dan huraian dari pendukung-pendukung kerohanian berhubung dengannya. Kekaguman terhadap kedalaman fikiran dan keindahan ungkapan Hikam menarik pendukung-pendukung kerohanian menterjemah, menghurai dan mentafsirnya sebagai contoh Hikam Melayu oleh Tuk Pulau Manis (Shaykh Abdul Malik bin Abdullah) di dalam bahasa Melayu.
(Tuk Pulau Manis, Sharah Hikam Ibn Ata`illah, – Disusun kembali oleh Abdul Ghani Jabal al-Meraki, Jabal al-Meraki Enterprise, Kota Baharu, 2010, 2 Jilid.). Dari segi kedalaman Ilmu Ladunni dan keindahan lahiri dan maknawi dapat dihayati dari sharah yang dilakukan oleh Al-`Arif bi Allah Ahmad bin Muhammad bin `Ajibat al-Hasani dengan kitab Iqaz al-Himam fi Sharh al-Hikam – Insya Allah dapat dihayati ke dalaman makna, diminum kemanisan rasa dan hilang kehausan dahaga.
(Ahmad bin Muhammad bin `Ajibat al-Hasani, Iqaz al-Himam fi Sharh al-Hikam, 2 Jilid, Dar al-Fikr, Beirut, t.t. 471hlm.).

Sekian.

1 comment:

  1. Assalamualaikum Dr. Lama tak kedengeran berita. Saya ada membaca mengenai ilmu hakikat yang dipaparkan. Agak menarik juga.Dalam hal in i elok kalau kita dapat baca juga penerangan di dalam blog berikut: http://cahayamenerangikegelapan.blogspot.com/2011/09/terjemah-aqidah-ahli-sunnah-wal-jamaah.html

    ReplyDelete