October 18, 2013

Pendekatan Tariqat Tukku Paluh


BBB, 12 Zulhijjah 1434 = 17 Oktober 2013 (Khamis):

Menurut Tukku Paluh (Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad) tahap peningkatan (tangga) selepas aqidah dan ma`rifat ialah tariqat (berlainan dari pendekatan biasa adalah melalui shariat, tariqat, haqiqat dan ma`rifat).

Berhubung dengan tariqat, kata Trimingham,
``A tariqa was a practical method (other terms were madhhab, ri`aya and suluk) to guide a seeker by tracing a way of thought, feeling, and action, leading through a succession of `stages` maqamat, in integral association with psychological experiences called states, ahwals) to experience of devine reality (haqiqa). A first  a tariqa meant simply the gradual method of contemplation and soal-releasing mysticism.``
(Spencer, J. Trimingham, The Sufi Orders In Islam, Oxford University Press, London, 1971: 3-4).

Menurut Tukku Paluh, ``Bermula bab ketiga pada menyatakan `Tariqat`, ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya yang dikehendaki dengan tariqat pada sisi ahlu Allah itu, iaitu mengamalkan dengan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Rasul daripada pihak perkataan dan perbuatan dan kelakuan dan i`tiqad dan mengikut dengan dia pada shariat yang zahir dan pada shariat yang batin, melainkan pada yang ditentukan baginya, maka tiadalah dituntut atas ummat mengamalkan dengan dia, kerana Allah Subhanahu wa Ta`ala muliakan kekasihnya dengan beberapa kemuliaan yang tiada sekutu oleh yang lainnya.``

Tariqat diibaratkan sebagai pintu, ``Maka barang siapa yang masuk ia daripadanya  nescaya sampailah ia  kepada keredaan Tuhannya dan yang meninggal ia akan pertunjukannya nescaya tersalahlah ia akan yang betulnya dan jatuhlah ia dalam kebinasaan murka Tuhannya.``
Pengarang mengambil dalil dari pada ayat al-Qur`an: (Al-Hashr, 59: 7). Bermaksud:
Dan barang yang mendatangkan  bagi kamu oleh Rasul daripada tegah dan suruh, maka ambillah olehmu akan dia dengan ikut akan dia dan mengamalkan dengan dia dan barang yang menegah ia akan kamu daripadanya, maka berhentilah olehmu.

Berhubung dengan shaykh-shaykh tariqat menurut Tukku Paluh, ``Mereka itu umpama segala pintu Masjidil Haram, maka tiap-tiap orang yang masuk ia daripadanya  nescaya sampailah ia kepada Ka`abah, tetapi setengahnya dengan lekas dan setengahnya lambat
Atas sekira-kira lambat perjalanan dan panjangnya, demikianlah  segala tariqat itu amat banyak dan bagi zikir itupun  amat banyak,  tetapi sekaliannya itu berhimbung (berhimpun) ia dengan asalnya, iaitu Nabi Muhammad salla Allah `alayhi wa sallam. Maka seperti segala ulama` al-Shari`ah itu mujtahid mereka itu, demikianlah segala `ulama` tariqat itu pun mujtahid mereka itu dan segala ikhwan mereka itu diurai akan dia atas Qur`an dan Hadith dan tiada menyalahi aturan mereka itu daripada kitab dan Sunnah.

Peringatan Tukku Paluh, ``Ketahui olehmu hai akan bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta`ala menjadikan bagi hambanya itu akan usaha dan ikhtiar supaya berbeza ia daripada binatang dan kayu batu, maka menjadi ia pula akan kuasa bagi hambanya atas mengerjakan perbuatan yang ikhtiari dan dijadikan baginya akan niat supaya berbeza dengan dia daripada yang disuruh dan ditegah dan menyuruh ia akan Rasul dan menurut ia akan segala kutub menyatakan di dalamnya akan iman dan taat dan kufur dan maksiat, tapi menyembunyi ia daripada hambanya akan barang yang mengetahui  daripada ahwal hambanya dan perbuatan mereka itu.

Pandangan yang biasa diperturunkan oleh Tukku Paluh, iaitu perbandingan tariqat di dalam skima pendidikan kerohanian, catat Tukku Paluh,
``Adapun  bandingan shari`at itu umpama kapal yang dikenderakan di dalam laut dan laut itu umpama tariqat dan maqam haqiqat itu seperti segala permata yang di dalam laut karena tariqat batin shariat dan faedahnya dan haqiqat itu batin tariqat, maka barang siapa menyangka ia akan dapat haqiqat dengan tiada berpegang ia atas amal shari`at, maka iaitu lagi tenggelam ia di dalam angan-anagn nafsunya yang ammarah bi al-su.``

Kata Junayd al-Baghdadi`, qaddasa Allah sirrahu:
``Bermula jalan kepada Allah itu tertutup ia atas segala makhluk, melainkan barang siapa mengikut ia akan jalan Nabi salla Allah `ayhi wa sallam, maka tiada dapat tiadalah bagi orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah itu.` bahawa mengikut ia dengan shariat yang mutahharah.`

Bagi tariqat ada martabat, kata pengarang:
``Bermula martabat tariqat empat martabat dan tiada dapat berpindah murid itu daripada satu martabat hingga sempurna martabat yang dahulunya:
Pertama taubat dan yang kedua martabat istiqamah dan yang ketiga martabat tahdib dan keempat martabat taqrib.

Maka adapun taubat, maka ialah asal tiap-tiap maqam dan hal keadaannya taubat itu diumpamakan dengan bumi bagi bina, maka seperti tiada berdiri bina melainkan di atas bumi, demikianlah hal dan maqam itu tiada sempurna keduanya melainkan kemudian daripada taubat. Dan martabat yang kedua istiqamah ertinya tiap-tiap atas jalan shari`at dengan mengerjakan taat dan meninggal ma`siat dan menjauhi akan mukhalafat pada i`tiqad dan perbuatan dan perkataan dan kelakuan serta tawadhu` bagi Jalal Allah dan shuhud akan kurnia daripada Allah dan taufiq daripadaNya dan berperangai dengan kepujian dan meninggalkan kekejian diri dan bersekali dengan sunnat dan martabat yang ketiga tahdib ertinya membaiki akan dirinya dengan empat perkara. Pertama sedikitkan berkata-kata melainkan pada kebajikan dan meninggalkan akan pergantungan hati dengan makhluk dan memeliharakan perbuat daripada haram dan syubhah dan sedikit tidur, tetapi hendaklah senentiasa zikir atau fakir atau ibadat. Dan martabat keempat taqrib ertinya  berusaha akan amal yang menghampirkan diri kepada Allah, iaitu kinayah daripada masuk khulwah dengan segala syaratnya supaya terbuka baginya asrar al-ghuyub kerana sudah suci hatinya dan patut ia bagi tempat pertaruhan bagi lataif yang Rabbaniyyah.

Konsep perjalanan tariqat itu dibangsakan kepada hati, iaitu kinayah memindah akan dia daripada sifatnya yang hina kepada segala perangai yang dipuji supaya kembali ia kepada martabatnya yang asli, tetapi tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan wasitah guru.

Jelas penekanan yang berulang dalam Ma`arij al-Lahfan oleh Tukku Paluh bahawa keilmuan yang dibincangnya (tasawuf) adalah berasas dan tidak boleh lari dari sumber asasi, iaitu al-Qur`an dan al-Hadith, namun disebutkan pendekatan tariqat adalah berbagai, ibarat melalui berbagai pintu yang antaranya dibandingkan untuk masuk ke ka`bah di Masjid al-Haram. Mungkin di sini, oleh kerana berlainan guru berlainan pendekatan huraian yang diambil, berbagai kaedah amalan dan zikir yang ditekankan, kadang-kadang menimbulkan kekeliruan dan persoalan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment