October 12, 2013

Tugas Utusan, Perintah Dan Penyurat


BBB, 06 Zulhijjah 1434 = 11 Oktober 2013 (Jumaat):

Fasal lima dan enam adalah pendek, iaitu sekadar 4 dan tiga halaman.

Fasal Kelima
Kata segala ulama tidak dapat tidak bagi segala raja menyuruhkan u(n)tusan yang benar lagi kepercayaan pada segala barang perkataan rajanya disampaikan kepada raja yang lain, sebagaimana firman Allah:
(Al-Ma`idah, 5: 67) – Bermaksud:
Wahai Muhammad sampaikan olehmu kepada segala manusia barang yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, jika tiada engkau sampaikan pesuruh bahawa Allah jua memeliharakan dikau daripada segala manusia.

Berdasarkan kepada ayat ini, fadhu atas segala untusan menyampaikan daripada barang perkataan rajanya dengan sebenarnya, jangan dilebihinya dan jangan dikuranginya, kerana pekerjaan yang demikian itu amanah. Hubaya-hubaya, jangan disampaikan kata yang memberi fitnah. Kerana sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:

Segala perkataan yang majlis itu amanah, maka tiada harus mencerterakan daripada seorang mu`min dengan perkataan yang keji, maka hendaklah untusan itu menyempurnakan segala pekerjaan rajanya dari kerana bahawasanya untusan itu ganti raja, jikalau sempurna ia nescaya ketahuilah kesempurnaan rajanya.

Kata Hukama Dua perkara menunjukkan kesempurnaan untusan, pertama untusan yang pertama dan yang kedua bingkisan yang layak akan raja. Untusan yang baik yang menyampaikan kehendak raja dan yang jahat ialah untusan yang tidak menyampaikan  barang kehendak rajanya, sebaliknya bekerja bagi pihak dirinya.

Shahadan, apabila  mengadap raja, maka hendaklah dia sampaikan segala berita kepada segala dengan perkataan yang lemah lembut supaya berkenan lagi masuk dalam hati raja itu. Syarat bagi untusan 10 perkara:
Pertama:  Hendaklah ia takut akan Allah Ta`ala lagi takut agamanya
Kedua:  Hendaklah ia ada berpengetahuan
Ketiga:  Hendaklah ada ia elok parasnya
Keempat: Hendaklah ada ia kepercayaan dan jangan ia berbuat khianat  akan rajanya kerana nafsunya (Cerita utusan Sultan Iskandar yang tidak amanah dengan kata dengan raja yang diutuskan – Lidahnya yang berdusta diperintah Sultan Iskandar dikeluarkan).
Kelima: Hendaklah untusan itu fasahah lidahnya lagi baik suaranya
Keenam:  Hendaklah ada ia bijaksana (Cerita untusan Raja Muhallab yang mengalahkan negeri Khuwarizmi – hantar untusan bijaksana maklumkan kepada Hajjaj Ibn Yusof yang terpesona dengan kata-kata untusan).
Ketujuh: Hendaklah ada untusan itu berani pada melakukan pekerjaan rajanya
Kelapan: Hendaklah untusan itu baik kelakuannya lagi berakal


(Cerita Raja Qimayun Raja negeri Turkistan menghantar untusan kepada Sultan Khurasan. Sultan Khurasan bertanya tentang Raja Qimayun. Untusan yang bijaksana secara diplomasi menceritakan kebaikan dan kebajikan Raja Qimayun).
Kesembilan: Hendaklah ada untusan itu murah lagi bijaksana lagi bangsawan
Kesepuluh:  Hendaklah ada untusan itu jangan ia sangat tamak, jika ia sangat tamak nescaya aiplah nama rajanya.
(Cetera seorang Raja Ajam, hilang takhta, bila ditanya sahabat yang ditemui, mantan Raja mengakui kerana ia maghrur  di dalam masa memerintah hingga membawa kepada kejatuahnnya).
Berakhir bagi fasal lima cerita Sultan Azdashir yang berdasrakan pengalaman, berpendapat untuk mengetahui kebaikan dan amanah untusan , perlulah melalui ujian

Fasal Keenam (Terakhir) Peri Kata Dan Segala Perintahnya

Kata segala ulama, tiada sempurna kata itu melainkan dengan amal jua.
Firman Allah (Surah Nun;al-Qalam, 68: 1). Maksudnya:

Demi Nun dan Qalam dan barang tersurat dalam Lauh Mahfuz
Demikian firman Allah (Al-`Alaq, 96:3-5) Bermaksud:
Baca olehmu ya Muhammad nama Tuhanmu itu Amat Mulia, lagi yang mengajarkan ilmu menyurat, diajarkannya akan segala manusia barang yang tiada diketahuinya.
Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:
Yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta`ala itu qalam, maka disuratkannyalah barang
Yang akan jadi hingga datang kepada hari qiamat.
Kata Hukama bahawa faedah amal itu mengadakan perkataan
Kata Ibn al- Mu`taz bermaksud:
Yang hati itu suatu qalbun dan akal itu suatu cahaya dan amal itu yang mengadakan dan suratan itu kepandaian.

Kata segala hukama dan segala raja yang pada zaman dahulu kala sayugianya bagi segala katib itu mengetahui tiga perkara:
Pertama: Hendaklah ia mengetahui ilmu falak
Kedua:    Ilmu Tabib
Ketiga:    Ilmu Syair.

Sekali persetua pada suatu hari dititahkan Nabi Allah salla Allah `alayhi wa sallam akan segala sahabat menyurat suatu sahifah ke benua ajam, maka sembah segala sahabat, Ya Nabi Allah, bahawasanya mereka itu tiada percaya akan surat yang tiada dengan meterinya maka dimeteri Nabi salla Allah `alayhi wa sallam dengan cincin yang maha mulia lagi mubarak dan ada pada sekat persab cincin itu tersurat tiga shatar
Pertama:  Lailaha illa Allah
Kedua:     Muhammad Rasulullah
Ketiga:  Salla Allah `alayhi wa sallam
Nabi mrnulis surat kepada Raja Habashah (Najashi), Raja negeri `ajam.

Kaedah Menulis surat:

Shahadan apabila seseorang menyurat sesuatu sahifah, maka hendaklah dimulainya sahifah itu seperti di mulai Allah Ta`ala akan Kitab Yang Maha Mulia itu dengan Bismi Allah al-Rahman al-Rahim. Apabila selesai dari menyurat sahifah ini, maka dibacanya pula dahulu daripada gulungnya, jika ada sesuatu salah suratannya itu diperbaikinya dan hendaklah perkataan yang di dalam sahifah itu simpan serta dengan mufidnya lagi mengandung makna yang baik dan lagi jangan berulang-ulang perkataannya, lagi jangan ada perkataannya buat yang tiada memberi faedah supaya kepujian yang menyurat dia seperti kata hukama ``Khairul kalam ma qalla wa dalla``
Ertinya terbaik daripada segala perkataan itu barang yang simpan lagi mengandung dan hendaklah ada perkataan dalam sahifah itu bersopan sopanan, berhormat hormatan dan jangan membesarkan dirinya, maka demikian itu jadi menimbulkan khusumah dan berdengki dengkian, lagi kesudahannya tiada tulus ikhlas. Apabila sampailah sahifah itu kepadanya, maka hendaklah disambutinya dengan sepatut layaknya empunya sahifah jua dan seperti kata hukama:

Man ahana kitaban fa kaannama sijna rasulin

Ertinya: Barangsiapa menghinakan sahifah itu serasa memenjarakan untusan jua  adanya dan apabila sudahlah digulung sahifah itu, maka hendaklah dimeterikannya seperti kata Ibn Abbas radiya Allah `anhuma:

Karamat al-kitab khatmuhu
Ertinya: Kemuliaan surat itu dengan meterinya.
Kata Umar ibn al-Khattab radiya Allah `anhu:
``Barang sahifah yang tiada termeteri itu, maka iaitu kecupulan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment