October 16, 2013

Syed Abdul Rahman Bin Syed Muhammad Pengarang Kitab Ma`arij Al-Lahfan: Pendekatan Tauhid


BBB, 10 Zulhijjah 1434 = 15 Oktober 2013 (Selasa):

Jika Syed Muhammad bin Zainal Abidin (1795-1878) terkenal sebagai seorang penyair Nazam, maka anaknya Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad  (1817-1917M.) terkenal sebagai ulama yang mengarang kitab tasawuf.  Beliau terkenal sebagai Shaykh al-Ulama pada zaman kerajaan negeri Terengganu di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin ke III (1881-1919). Ulama ini juga terkenal sebagai seorang  pengarang kitab tasawuf berjudul Ma`arij al-Lahfan li al-Taraqqi Ila Haqiqat al-`Irfan – Bermaksud, Peningkatan Orang Lahap Bagi Meningkat Ke Haqiqat Ma`rifat atau dalam terjemahannya:

``Aku nama akan dia akan -  ``Tangga Bagi Orang Yang Dahaga Bagi Naik Kepada Martabat Segala Haqiqat Ma`rifat``.

Syed Abdul Rahman yang terkenal dengan Tukku Paluh (kerana tinggal di Paluh, Kuala Terenganu) belajar di Makkah antaranya dengan Haji Wan Abdullah bin Muhammad Abdullah al-Zawawi dan Saidi Muhammad Madzhar al-Ahmadi. Bidang-bidang yang beliau pelajari ialah tasawuf, usuluddin, fiqh, tafsir, hadith dan bahasa Arab. Trend pada zaman tradisi juga pelajar-pelajar mempelajari dan mengikut tarikat tertentu. Pada Zaman Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) beliau mempelajari tasawuf aliran Shadhili dan tariqat Shattariyyah yang dikenali juga dengan Tariqat al-Qushashi. Pada zaman Haji Abdul Malik bin Isa beliau mengikuti Tariqat Shattariyyah dari gurunya Shaykh Daud al-Fatani, Syed Abdul Rahman bin Muhammad mengikuti Tariqat Naqshabandi sebagai dimaklumkan kepada kita melalui Kitab Ma`arij al-Lahfan. Tariqat ini diterima dari gurunya  Saidi Muhammad Madzhar al-Ahmadi semasa menuntut di Makkah.

Pendekatan yang diambil oleh Syed Abdul Rahman di dalam kitab Ma`arij al-Lahfan adalah berorientasikan tauhid. Sejak dari awal pembukaan kitabnya beliau menekankan soal tauhid. Kata pengarang:
``Bermula puji itu bagi Allah yang menjadi ia akan manusia itu pada yang terlebih elok daripada kejadian dan memulia Ia akan mereka itu dengan tauhid akan Dia, maka menunjuk ia akan mereka itu kepada jalan yang teguh:

Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah shahadatan tazbah al-shukuk wa tu`ayyinu `ala al-suluk.
Aku ketahui dan aku i`tiqad dengan hatiku akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya  melainkan Allah jua, hal keadaanNya tertunggal Ia, tiada yang menyengutui bagiNya akan sebagai shahadah yang menghilang ia akan syak dan menolong ia atas berjalan kepada ma`rifat (Bahasa Syed Abdul Rahman ini mengingatkan kita kepada bahasa ayahnya Syed Muhammad di dalam Shahadat Tukkunya).
Seterusnya orientasi tauhid terus terpancar di dalam muqaddimah kitabnya ini:
``Dan aku ketahui dan aku i`tiqadkan dengan hatiku akan bahawa sesungguhnya Penghulu kita Muhammad itu Hambanya dan Pesuruhnya yang dibangkit akan dia bagi kerana memuliakan Kalimah Islam dan menghinakan segala kafir yang dicercakan mereka itu. Menurut Syed Abdul Rahman, ``Kebinasaan pada ugama itu umum ia  dan lemah pada tauhid itu masyhur ia. Tujuan mengarang, kata Syed Abdul Rahman, ``Bahawa aku aturkan beberapa kalimah pada tauhid atas jalan yang dipakai akan dia  oleh segala ulama Haqiqat, supaya mengambil manfaat dengan dia – Insya Allah. Jalan yang diambil berdasarkan ayat Qur`an (Surah Yusof, 12: 108) bermaksud:
``Ya Muhammad, bermula inilah jalanku, aku seru kepada Allah atas pertunjuk aku dan yang mengikut ia akan daku.``
Maka murad dengan jalan Nabi salla Allah `alayhi wa sallam itu `Jalan Ubudiyyah, tetapi tiada tahqiq `ubudiyyah itu hingga terpakai seorang itu dengan tauhid yang hakiki dan ternafi daripadanya  segala bagai syirik yang jaliyy dan khafiyy.
Pentingnya ilmu tauhid, maka ianya menjadi pendekatan karangan Syed Abdul Rahman dengan Ma`arij al-Lahfan menjadikannya berbeza dari pendekatan tariqat biasa yang bergerak dari syariat, tariqat, hakikat dan ma`rifat. Adapun pendekatan bagi Syed Muhammad ialah. Tauhid membawa kepada Ma`rifat membawa kepada tariqat dan haqiqat, tetapi pendekatan yang diambil Syed Abdul Rahman (Tukku Paluh): Pendekatannya bermula dari:

1)      Jalan Tauhid
2)      Jalan Ma`rifat
3)      Jalan Tariqat
4)      Jalan Haqiqat

(Shafie Abu Bakar, Peranan Ulama … Pengajaran Tasawuf Syed Abdul Rahman, Kitab Ma`arij al-Lahfan, Masyarakat Melayu Abad Ke 19, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991: 195).
Menurut Syed Abdul Rahman ketinggian ma`rifat tidak dapat dicapai tanpa melalui wasilah tauhid, katanya,
``Ketahui olehmu hai orang yang memandang ia bagi mengambil akan segala cahaya ma`rifat dan yang rindu ia akan minuman mukashafah akan bahawa segala ilmu itu dan jika terpancar ia segala baginya sekalipun maka kemuliaannya itu mengikut ia bagi kemuliaan tempat bergantungnya  dan tiada ada daripada satu ilmu itu melainkan ia wasilah kepada ilmu tauhid yang ia terlebih mulia daripada segala ilmu, kerana barang yang ada padanya itu daripada membicarakan daripada Dhat Yang Suci.``
Kata Syed Abdul Rahman menegaskan tentang ilmu tauhid:
``Maka tatkala adalah  umbi ilmu tauhid itu dinyatakan dia atas meithbatkan  wujud yang Haqiqi bagi Haqq Ta`ala supaya ternafi wujud yang majazi dan supaya sifat ketuhanan itu terhenti ia atasNya nescaya  jama`lah segala mutallimin pada mendahulukan mabhas wujud kerana tawaqquf oleh yang lain.  Kata Syed Muhammad,
``Bermula  maksud daripada  ilmu tauhid pada kemudian daripada mengikut akan suruh Allah itu iaitu bahawa bersifat hamba itu dengan sifat ubudiyyah dan menjunjung ia akan Haq Rububiyyah.`` Firman Allah bermaksud:
``Tidaklah aku menjadikan hamba, melainkan untuk menyembah .`` (Al-Dhariyat, 51: 56)
Ditegaskan bahawa, ``Martabat Uluhiyyah lebih mulia daripada Martabat Ubudiyyah.`` Tentang tauhid lagi kata Syed Abdul Rahman.


``Maka telah muwafakat perkataan sufiyyin atas bahawa sesungguhnya murad dengan tauhid yang haqiqi itu kinayah daripada hilang zulumat, waham dan shakk pada hati tatkala datang quwwat yakinnya dengan wujud Allah dan berdiri Sultan al-Wahdaniyyah pada papan hati yang diserupa  akandia dengan istana Allah.

Dilihat kepada pendekatan Syed Abdul Rahman sungguhpun dia membicarakan ilmu tauhid, tetapi bukan pendekatan tauhid perse seperti bertolak dari hukum akal, tentang wajib, mustahil dan harus serta sifat wajib, harus dan mustahil serta dalil-dalil, tetapi elemen tauhid dibicarakan secara intuisi ketasawufan. Tidak bersifat seturut dan kronologi. Contoh petikan berikut:

``Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak ia akan kemenangan daripada Allah dengan tauhid dan ma`rifat akan bahawa sesungguhnya  pengambilan segala ulama pada menguraikan ilmu tauhid itu berbagai-bagai ia, tetapi tatkala adalah emas itu diambil akan dia daripada tempat galiannya, demikianlah ilmu tauhid itu diambil akan dia daripada galiannya, iaitu kalimah Lailaha illa Allah, maka meilhamkan oleh Allah Ta`ala bagi hambanya yang faqir dengan membukakan perbendaharaanNya.

Jelas dalam pembicaraan selanjutnya tentang pendekatan tauhid memperlihatkan ke dalaman ilmu Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bahawa dia adalah seorang sufi yang menghayati ilmu ladunni.

Sekian.

No comments:

Post a Comment