October 8, 2013

Terengganu Juga Mempunyai Panduan Kitab Ketatanegaraan


BBB, 02 Zulhijjah 1434 = 07 Oktober 2013 (Isnin):

Sebagaimana hukum-hukum mengenai ibadat, muamalat dan munakahat, demikianlah berhubung dengan pemerintahan Negara ada hukum dan aturannya. Lantaran itu sejak awal Islam lagi ulama-ulama menghasilkan kitab-kitab panduan. Misalnya bagi bidang fiqh al-Imam Malik menghasilkan al-Muwatta` dan Imam Al-Shafie menghasilkan al-Umm. Bidang pemerintahan juga tidak terkecuali dari terhasilnya kitab-kitab panduan bagi pemerintahan. Misalnya Al-Farabi (m.339H./950M. ) menghasilkan al-Madinah al-Fadilah,  Abu Mansur `Abd al-Malik bin Muhammad bin Ismail al-Tha`alabi (350-429H.) menghasilkan  Kitab Adab al-Muluk dan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basari al-Baghdadi al-Mawardi  (m. 450H.) menghasilkan kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah. Karya-karya yang dihasilkan ditujukan kepada pemerintah semasa di mana pengarang berada dan juga pemerintah-pemerintah secara umum. Tidak jarang pula karya-karya dihasilkan oleh penulis tertentu atas permintaan pemerintah tertentu.

Demikian juga di dalam peradaban Melayu Islam menurut budaya ilmu di dalam Islam turut ditulis ulama kitab-kitab panduan seperti Sabil al-Muhatdin – kitab fiqh oleh Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari (m. pertengahan Abd ke 19M.) dan Bughyat al-Tullab oleh Shaykh Daud al-Fatani (m.1849M.). Demikian juga bagi pemerintahan kerajaan-kerajaan yang besar di Alam Melayu ada kitab  atau karangan panduan bagi pemerintahan semasa. Misalnya bagi pemerintahan kerajaan Melaka dihasilkan Kitab Sulalat al-Salatin oleh Tun Seri Lanang – Kitab ini kemudian lebih dikenali sebagai Sejarah Melayu. Kitab ini merakamkan sejarah asal usul kerajaan Melayu, penubuhan sebuah Negara, bahkan empayar kerajaan Negeri Melaka, penerimaan Islam, kesultanan, pentadbiran, kepahlawanan, keagungan,  interaksi dan diplomasi Melaka dengan Negara-negara luar. Ianya sebagai panduan, sejarah dan budaya Negara yang menjadi ikutan bagi Negara-negara, khususnya Negara-negara Melayu selepasnya.

Keagungan Aceh sebagai sebuah Negara Islam pada abad ke 17 dan ramainya ulama ke Negara itu mencetuskan tradisi keilmuan Islam dan polimik keilmuan. Tokoh-tokoh ilmuan menghasilkan penulisan seperti oleh Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel. Dari tradisi dan peradaban keilmuan di Aceh juga melahirkan dua buah kitab ketatanegaraan, iaitu Taj al-Salatin oleh Bukhari al-Jauhari dan Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri.

Taj al-Salatin bermaksud Mahkota Segala Raja-Raja oleh Bukhari al-Jauhari (1603)  dihasilkan bagi sultan pada zaman pemerintahan masa itu iaitu Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang juga dikenali dengan gelaran al-Sayyid al-Mukammil. Nama pengarang Bukhari al-Jauhari menimbulkan berbagai pendapat ada yang mengatakan Bukhari yang berasal dari Johor, tetapi ramai pula mengatakan Bukhari al-Jauhari ini berasal dari Bukhara, dengan hujjah karangan ini amat dipengaruhi gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan Parsi, di samping Arab. Bukhari al-Jauhari sezaman dengan Hamzah Fansuri yang ketara bentuk puisinya dan kandungannya dipengaruhi bentuk dan ungkapan dari Parsi, sesuai dengan Tajul Salatin yang sezaman dan dipengaruhi Parsi. (Maksud Parsi di sini, bukan semestinya langsung dari Iran, tetapi budaya politik pada abad 16-17 dipengaruhi dari antaranya kerajaan Moghul di India. Sedangkan kerajaan Abbasiyyah sendiri dibangunkan oleh kesultanan dari Arab dan budaya pemerintahan Parsi). Teuku Iskandar membicarakan aspek kepengarangan di atas dengan panjang lebar (Teuku Iskandar, Bokhari al-Jauhari dan Tajus-Salatin, Dewan Bahasa, Jil. IX, Bilangan 3, Mac 1965: 107-113).

Taj al-Salatin mengandungi 24 bab yang membicarakan mengenai diri manusia, Tuhan yang menjadikan alam dan kandungan, kesudahan manusia, tentang kerajaan, keadilan. Tentang raja adil dan zalim. Raja kafir, tugas penyurat, pegawai raja, memelihara anak,, budi, syarat kerajaan, ilmu kiafah, rakyat , tentang sakhawah dan wafa`. Agak menarik di dalam Taj al-Salatin disertai ayat-ayat Qur`an, Hadith, berbagai bentuk puisi dan ungkapan-ungkapan menarik. Taj al-Salatin disifatkan sebagai Mahkota bagi karangan ketatanegaraan dan mempengaruhi banyak karangan selepasnya.

Nuruddin al-Raniri yang datang ke Aceh pada zaman pemerintahan Iskandar Thani (1636-1641). Atas permintaan Baginda Nuruddin al-Raniri  mengarang Kitab Ketatanegaraan berjudul Bustan al-Salatin (Taman Raja-Raja) – mulai 17 Syawal 1047H./1638M. iaitu sebuah karya terbesar dalam bahasa Melayu pernah dihasilkan yang menggambarkan kebesaran pemerintahan kerajaan Aceh. Bustan al-Salatin mengandungi 7 bab.
Bab Pertama: Tentang kejadian tujuh petala langit dan bumi (10 fasal)
Bab Kedua: tentang anbiya` dan raja-raja (13 fasal)
Bab Ketiga: Tentang raja-raja yang adil dan wazir-wazir yang berakal  (6 fasal)
Bab Keempat: Raja-Raja yang pertapa dan auliya` yang salihin (2 fasal)
Bab Kelima: Raja-Raja yang zalim dan wazir-wazir yang aniaya’ (2 fasal)
Bab Keenam: Orang Murah dan Mulia dan yang Berani (2 fasal)
Bab Ketujuh: Akal. Ilmu, firasat, kifayat, Ilmu Tabib dan segala sifat perempuan, Hikayat yang ajaib dan gharib (5 fasal).
Bab 11, Fasal 13 adalah penting yang mempunyai fakta sejarah yang berhubung dengan Aceh. Nuruddin memuji Sultan Iskandar Thani yang menjadi pelindungnya:

Ialah perkasa terlalu berani.
Turun temurun nasab sultani
Ialah menyanjung inayat Rahmani
Bergelar Sultan Iskandar Thani.
(T. Iskandar, Bustanu`s-Salatin (Bab 11, Fasal 13, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966: 1 -5)..

Negeri Terengganu sebagai negeri Aceh yang kukuh dengan niali-nilai Islam, juga hebat dari segi kelahiran ulama dan penghasilan kitab-kitab, jika Aceh terkenal dengan ulama-pengarang seperti Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatterani, Bukhari al-Jauhari, Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel, maka Terengganu juga mempunyai ulama seperti Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah (Tuk Pulau Manis), Abdul Jamal Beladau, Shaykh Abdul Kadir Bukit Bayas, Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad (Tuan Paluh), jika Aceh bermegah dengan penghasilan kitab  Taj al-Salatin oleh Bukhari al-Jauhari ,Sirat al-Mustaqim dan Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri dan Umdat al-Muhtajin dan Kifayat al-Muhtajin oleh shaykh Abdul Rauf Singkel, maka Terengganu menghasilkan seperti Hikam Melayu dan Kifayah oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis), Raudat al-`Ulama` oleh Abdul Jamal Beladau, Ma`arij al-Lahfan oleh Syed Abdul Rahman bin Muhammad (Tukku Tuan Paluh), Puisi-Puisi Nazam oleh Syed Muhammad bin Zainal Abidin (Tukku Tuan Besar) dan Nasihat Segala Raja-Raja ditujukan kepada  Sultan Zainal Abidin III.

Kitab Nasihat Segala Raja-Raja adalah milik Sultan Zainal Abidin ke III, Buktinya pada satu halaman permulaan tertera di dalam bahasaArab/Jawi:

                             Sahib al-Kitab al-Sultan
                               Zainal  Abidin  Bin
                             Al-Marhum al-Sultan
                              Ahmad Rahimah Allah
                                       Ta`ala
                                        Amin
                                         1300.

Kitab ini tersimpan di Muzium Negeri Terengganu

Salinan naskhahnya dipinjamkan oleh Tuan Haji Othman Bin Haji Ali Ahli Lembaga Muzium Negeri Terengganu kepada pelajar Hanita Binti Sidek pada tahun 1991 untuk dijadikan kajian bagi Latihan Ilmiahnya di Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia  bagi Sesi 1991/92. Penulis adalah Penyelia bagi Latihan Ilmiah tersebut.

Dengan bukti jelas bahawa kitab Nasihat Segala Raja-Raja dimiliki oleh Sultan Zainal Abidin Ke III, bahawa baginda sebagai Sultan Yang Alim, mencintai ilmu dan `ulama menjadikan kitab ini sebagai panduan  dan muzakarah di dalam pemerintahan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment