October 11, 2013

Perlantikan Kadhi, Wazir Dan Hulubalang


BBB, 05 Zulhijjah 1434 = 10 Oktober 2013 (Khamis):

Antara jawatan yang dianggap perlu di dalam perlantikan dan penasihatan ialah Kadhi, Wazir dan Hulubalang. Fasal ketiga khusus membicarakan tentang:

                   Pada Menyatakan Menjadikan Kadhi

Menurut para fuqaha` radiya Allah `anhum, ``bahawa menjadikan kadhi yang mehakimkan (mehukumkan) antara segala manusia dengan hukum syara` itu fardhu kifayah atas segala yang patut menjadi kadhi.

Syarat menjadi kadhi:
Pertama:  Hendaklah ada ia Islam
Kedua:     Hendaklah ada ia `aqil baligh
Ketiga:    Hendaklah ada ia meredeheka
Keempat: Hendaklah ada ia laki-laki
Kelima:    Hendaklah ada ia adil
Keenam:  Hendaklah ia menengar
Ketujuh:  Hendaklah ia melihat
Kedulapan:  Hendaklah ia berkata-kata sempurna
Kesembilan: Hendaklah ia mujtahid, iaitu mengetahui Qur`an dan Hadith dan barang yang ta`alluq kepada segala hukum khas dan amnya dan mabda` dan  mujmalnya dan tafsilnya dan nasikh dan mansukh dan lagi hendaklah ia mengetahui bahasa Arab dan ilmu saraf nahu dan segala qawl sahabat dan segala qawl ulama` yang dahulu dan segala qawl `ulama yang kemudian dan lagi hendaklah ia mengetahui segala bagai kiasan.
Sabda Nabi s.a.w. berhubung dengan kadhi bermaksud:
Pahala Kadhi yang menghukumkan dengan hukum yang adil pada suatu hari terafdhal daripada pahala laki-laki yang sembahyang dalam rumahnya  tujuh puluh tahun.

Contoh, seorang lelaki Yahudi pada zaman Harun al-Rashid mendakwa dihadapan Kadhi Yusof, murid Imam Hanafi mendakwa upah kepada Yahya Barmaki dengan kedua-duanya hadir. Kata Kadhi, `kusuruh Yahya bersumpah serta reda keduanya akan hukum.

Sayyiduna Ali memuji kadhi yang menghukumkan menurut hukum Allah  dan tidak menghukumkan mengikut hawa nafsu, tidak cenderung kepada kaum keluarga dan tidak takut kepada makhluk atau tamak akan harta, tetapi berpandukan kepada kitab Allah. Pengarang membawa contoh Shaykh Abu Bakar yang menulis surat kepada anaknya yang menjadi Kadhi di negeri Sijitistan, demikian tulisnya:

``Hai anakku bahawa jangan engkau mehukumkan di antara segala manusia, tatkala engkau amarah, maka bahawasnya kudengar sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:
Janganlah hukumkan oleh kadhi antara dua orang tatkala amarah, sayugianya bagi segala kadhi, tatkala ia mehukumkan hendaklah pada ketika selesai hatinya,`` seperti sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud: Janganlah hukumkan kadhi melainkan ada tatkala ia kenyang dan puas dahaganya dan hendaklah bagi segala kadhi. menyamakan antara dua orang yang berdakwa pada duduknya atau barang sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:
Apabila kena bagi seorang daripada kamu jadi kadhi, maka hendaklah ia menyamakan antara mereka itu pada tempat duduknya dan tiada isyaratnya dan tiliknya dan jangan ia mengerenting dengan menyaringkan suaranya pada salah seorang daripada dua orang yang berdakwa terlebih nyaring daripada orang yang lain.
Dan lagi sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:
Barang siapa jadi kadhi antara segala manusia, maka sanya tersembelih tiada bersikkin.
Dibawa cerita Iyas anak Mu`awiyah jadi kadhi didatangai Shaykh Hasan Basari, sedang ia menangis, maka ditanya Hasan Basari tentang tangisnya, lantaran Sabda Nabi salla Allah `alayhi wa sallam bermaksud:
Segala kadhi itu tiga orang, dua orang daripadanya masuk neraka dan seorang daripadanya masuk syurga. Pertama kadhi yang mehukumkan dengan tiada sebenarnya, seperti dengan pengetahuannya, maka dia masuk neraka, kedua kadhi yang mehukum dan dia tahu dengan hukuman, dia binasakan haq dan manusia, maka demikian masuk neraka, ketiga daripada kadhi yang mehukumkan dengan sebenarnya, maka iaitulah masuk syurga.
Penulis menyebut tentang hukum Nabi Allah Daud kerana ijtihadnya, Nabi Sulaiman kerana pengetahuannya berdasarkan ayat Qur`an (al-Anbiya`, 21: 38).
Turut dibawa cerita tentang kekadhian  yang dipetik dari kata Abu Ayyub, Ibn Abbas dan kata Sahib al-Minhaj. Manakala:

Fasal  Yang Keempat: Peri pada menyatakan menjadikan wazir dan hulubalang dan segala syarat mereka itu. (Fasal ini agak panjang dari hlm. 139-172). Kata pengarang:
``Kata segala ulama tanda tiada bagi segala raja dan wazir yang adil lagi bijaksana pada memerintahkan kerajaannya dan menolong dia dengan mesyuarat serta pekerjan yang manfaat atau mudarat dalam dunia dan dalam akhirat, dari kerana itulah maka dijadikan Allah Ta`ala pada tiap-tiap Nabi Allah wazir yang melenggarakan segala pekerjaannya seperti Nabi Allah Daud `alayhi al-Salam Luqman al-Hakim akan wazir dan pada Nabi Allah Sulaiman Asaf bin bin Barkhia akan wazirnya dan pada Sultan Iskandar Dhu al-Qarnayn Khaidhir `alayh al-Salam akan wazirnya dan pada Nabi Allah Musa `alayh al-Salam  Harun akan wazirnya dan sembah Nabi Allah Musa yang tersebut dalam Qur`an
(Taha, 20: 30-35) bermaksud:
Tuhanku jadikan apalah kiranya akan daku seorang wazir yang memberi tolong pada menyampaikan risalah daripada keluargaku, iaitu saudaraku Harun, kuteguhkan dengan dia segala pekerjaan dan kusekutukan ia pada segala pekerjaan risalah supaya kami mengucap tasbih dengan tasbih yang amat banyak dan kami sebut-sebut akan Dikau dengan sebut yang amat banyak, bahawasanya adalah Engkau Mengetahui lagi Melihat segala hal ehwal kami.

Nabi Muhammad juga mempunyai wazir, sebagaimana sabda Baginda bermaksud:

Bahawasanya Allah Ta`ala menolong daku empat orang. Dua wazir daripada isi langit, iaitu Jibra`il dan Mika`il dan dua daripada isi bumi, iaitu Abu Bakar dan Umar.
Jika Allah mau mengurnikan kebajikan bagi sebuah negeri dikurniakan wazir yang bijaksana. Contoh Raja Anu Shirwan menyuruh anaknya memilh wazir yang bijaksana. Dipetik kata Raja Azdashir:
``Hendaklah segala raja apabila diperolehnya empat perkara janganlah dilepaskannya.
Pertama: Menteri yang bijaksana
Kedua:    Bendahara yang kepercayaan
Ketiga:    Pesuruh yang shafaqah
Keempat: Taulan yang memberi nasihat.``

Kata hukama` pula, ``Bahawa kerajaan itu upama  sebuah maligai, tidak dapat tiada maligai itu empat tiangnya, maka jika tiada bertiang nescaya sengetlah ia
Pertama:  Wazir yang memerintahkan kerajaan
Kedua:     Panglima yang memeliharakan negeri
Ketiga:     Penghulu yang memeliharakan sakatnya
Keempat: Nazir yang mendidik hal ehwal segala rakyatnya.

Tidak dapat tidak bagi segala raja bermesyuarat dengan segala wazirnya yang berpengetahuan lagi bijaksana. Allah Ta`ala juga memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. bermesyuarat:
(Ali Imran , 3: 159) Bermaksud:

Mesyuaratkan olehmu ya Muhammad pada segala pekerjaan, maka apabila kaukerjakan sesuatu pekerjaan maka serahkan dirimu kepada Allah Ta`ala

Dan ayat (al-Shura, 42: 38) bermaksud:
Pekerjaan mereka itu bermesyuarat sama sendirinya mereka itu.
Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. bermaksud:
Tiadalah keluh kesah barang siapa membawa sembahyang istikharah dan tiada menyesal barang siapa mesyuarat.
Sayugianya  segala raja-raja memilih akan barangsiapa yang hendak dijadikan menterinya dan hulubalangnya dan akan segala yang dimenang kepadanya.
Diceritakan Amirul Mu`minin Umar Ibn al-`Aziz menulis surat kepada Hasan al-Basari, tatkala jadi khalifah meminta gurunya memberi panduan, lalu dijawab Hasan Basari,
``Ya Amir al-Mu`minin bahawa segala orang yang menuntut dunia itu tiada patut akan Tuan Hamba dan akan segala orang yang menuntut akhirat itu tiada reda mereka itu datang kepada Tuan Hamba.``

Sebagaimana fasal dua terpanjang, maka fasal 4 kedua terpanjang selepasnya, sebagaimana fasal dua diisi dengan berbagai cerita, maka demikianlah fasal empat dihiasi dengan berbagai cerita  dan petikan seperti dipetik kata arif yang mengingatkan siapa yang dekat dengan raja banyak fitnah dan masalah yang dihadapi. Shaykh Ali Muttaqi mengingatkan::
``Sayugianya bagi segala wazir dan hulubalang dan segala yang damping kepada raja jangan ia maghrur akan dirinya seperti membesarkan dirinya daripada sebab didampingkan rajanya akan dia seperti kata hukama` segala budiman,
``Jangan engkau maghrur kerana hampir kepada raja itu upama orang berjinak jinakan dengan harimau, maka adalah orang yang damping demikian itu senantiasa dalam bahaya.``

Pendapat juga dipetik dari Abu Musa al-`Ash`ari, Cerita Raja Bahman, Hikayat wazir Abu Mansur bagi Sultan Ghaznawi, berpuluh hikayat dan berbagai pendapat tokoh. Kesemuanya boleh diletakkan di bawah kandungan Ruba`I sedemikain:\
Kata segala hukama` yang mulia:

Hai segala hulubalang yang kaya-kaya
Peliharakan dirimu hubaya-hubaya
Daripada lakuan raja-raja yang kaya-kaya
Kerana segala raja-raja itu ada terkadang
Jadi murka dengan sumpah hulubalang
Ada kalanya dengan beadab sukanya datang
Serta dianugrahinya tiada terbilang,

Syarat Keenam (secara terasing) bahawa:

Syarat keenam hendaklah wazir itu bersahabat dengan segala orang yang budiman supaya berbicara dengan dia pada suatu pekerjaan yang sukar serta harap ia akan Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Contoh dibawa kisah dalam majlis Khalifah Harun al-Rashid  bersama cucunya. Hadir sama Shaykh Asmai. Khalifah bertanya Shaykh kenal atau tidak anak bersamanya, Shaykh tidak mengenalinya. Khalifah memperkenalkan anak itu cucunya dan berkata, ``Mau tuan cium akan dia?``  Tergamam Shaykh Asmai, tapi dengan pantas beliau menyentuh cucu Khalifah dan mencium lengan bajunya. Khalifah sukacita melihat sopan Shaykh Asmai.
Demikianlah diteruskan dengan berbagai hikayat dan cerita berkait dengan wazir dan hulubalang dan bagi fasal keempat diakhiri dengan nasihat:
Nasihat, ``sayugianya bagi segala wazir dan hulubalang dan segala yang menghadap raja memeliharakan matanya dan segala anggotanya dan lidahnya daripada perkataan yang tiada sopan pada majlis rajanya,`` Setrusnya, ``Shahadan hendaklah segala wazir dan hulubalang dan segala yang hampir kepada raja minta shafaat akan seorang hamba Allah yang dimurkai rajanya atau barang suatu kesakitan supaya diperolehnya pahala yang amat besar dan untung bahagi daripada shafaatnya, seperti firman Allah Ta`ala:
(al-Nisa`, 4: 85) bermaksud:
Barang siapa meminta shafaat kebajikan adalah baginya untung bahagi daripada shafaatnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment