February 7, 2015

Bahagian Lanjutan Dari Fatihat Al-Kitab


BBB, 16 Rabiul Akhir 1436 = 06 Februari 2015 (Jumaat):
Adalah dilihat bahawa Surah al-Fatihah yang juga antara namanya ialah Fatihat al-Kitab yang diturunkan di Makkah ini adalah tepat dengan membicarakan pada bahagian awal mengenai Hakikat Ketuhanan Yang Tinggi dalam hubungan-Nya dengan alam ciptaan-Nya – Dari Basmalah hingga ke ayat 4.
Bahagian lanjutan dari pada itu adalah peralihan pembicaraan atau persoalan dari Hakikat Ketuhanan Tertinggi kepada tahap bawah, iaitu alam dan pada tahap alam yang paling utama, ialah insan yang diberi taraf (Adam dan turunannya) paling mulia dan sebagai Khalifah di muka bumi ( Al-Baqarah: 30). Pentarafan ini mempunyai kaitan dengan kemampuan insan meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kerohanian dan menimbulkan kesedaran tentang taraf diri sebagai hamba Allah Yang Maha Pencipta dan kewajaran diri dan pengakuan:


5) Maksud: Engkaulah sahaja (ya Allah) yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja yang kami memohon pertolongan.
`Kata `na`budu` memberi makna `kami sembah` yang merujuk kepada ibadat khusus `ibadat`. Menurut Tafsir Pimpinan Al-Rahman, ibadat dengan makna yang ringkas, ``Dapat diertikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri kepada Allah `Azza wa Jalla yang dikenangkan limpah kurnia kebaikanNya serta dirasai dalam hati nurani akan kehebatan kekuasaanNya (Pimpinan Al-Rahman, hlm. 3). Insan bukan setakat mengakui Kekuasaan Allah, tetapi menyedari tentang kelemahan diri, lantaran kepadaNya jualah dipohon pertolongan sama ada secara persendirian maupun secara kelompok dan jamaah.
Berhubung dengan `na`budu` Hamka di dalam Tafsir Azharnya lebih bersetuju memberi makna kepada `kami beribadat`. Ini bukan saja untuk mengelak dari `kami sembah` memberi konotasi yang lain yang diamal dalam setengah masayarakat, tetapi konsep `beribadat` itu memberi erti yang luas.
(Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jil. I, Pustaka Nasional Pte Ltd., Singapura, 2001: 76).
Konsep ibadat bukan setakat perlakuan di dalam solat, tetapi juga melakukan kebaikan, misalnya menyebarkan ilmu pengetahuan ke tengah masyarakat, memberi pertolongan kepada mereka yang susah dan lemah serta tolong menolong dan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Begitu juga `nasta`in`, tidak saja mendapat pertolongan bagi diri, tetapi merujuk `kami` adalah lebih kepada kelompok dan masyarakat. Misalnya berikhtiar dan memohon untuk menambahkan pendapatan masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
6) Bermaksud: Tunjukkanlah kami jalan yang lurus
Dua kata kunci penting di atas ialah `Hidayah` dan `Jalan Lurus`. Ada yang memaksudkan `Hidayah` ialah `Agama Islam` dan juga `Al-Qur`an` (Hamka, Jil. I: 80).
Kita memohon dari Allah pertolongan, maka pertolongan mungkin diberi, misalnya menjadi orang yang senang dan sihat, tetapi lupa diri kepada Allah, mendapat kedudukan di tengah masyarakat, tetapi lupa diri kepada Allah dan masyarakat. Sebab itu  mendapat `Hidayah dan Taufik` daripada Allah adalah penting, tetapi firman Allah bermaksud:
``Engkau (ya Muhammad) tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki.`` (Al-Qasas: 56).
Ayat di atas merujuk kepada hasrat Rasulullah s.a.w. agar bapa saudaranya Abu Talib beriman, tetapi perkara hidayah bukan kemampuan dan ketentuannya.
Oleh itu dalam memohon pertolongan dari Allah juga dipohon hidayah dari-Nya
Manakala kata `Jalan Lurus` bersifat isti`arah dan konotasi dari segi maksudnya. Ianya diambil dari makna langsungnya `Jalan Lurus`, boleh juga dimaksudkan kepada `Kebenaran` atau `Keselamatan` Pokoknya jalan betul yang diredai Allah. Sebab itu seorang muslim seharusnya tidak lekang dari berdoa. Dan Surah Al-Fatihah` itu adalah merupakan doa.


7) Bermaksud: Iaitu jalan orang-orang  yang Engkau  telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Tiga jalan
: Jalan Nikmat, maka ialah jalan hidayah yang betul yang mendapat keselamatan dan nikmat di dunia dan akhirat
Manakala jalan yang minta dilindung dan dijauhi, ialah `Jalan Kemurkaan`` iaitu merujuk kepada kaum  Yahudi dan orang-orang yang sesat ialah kaum Nasrani (Pimpinan Al-Rahman: 4).
Juga orang-orang yang mengingkari hukum agama, menyembunyikan perkara benar.
Manakala orang yang sesat, termasuk orang yang tidak mempunyai pengetahuan agama, tetapi tidak berusaha mempelajarinya atau orang-orang mempelajari agama secara tidak betul ( Pimpinan Al-Rahman: 4).
Namun dari segi kemurkaan dan kesesatan ini tidak hanya apa yang telah berlaku di dalam sejarah, tetapi bahaya dan ancaman juga masa kini yang mungkin lebih hebat cabaran dan ancamannya seperti timbulnya faham liberalisme dan pluralisme yang mengancam – termasuk kepada Islam. Serangan yang bersifat fikiran ini, tidak cukup dengan bersifat melarang mendekati, tetapi perlu kepada jawapan-jawapan yang bersifat intelektual dari mereka yang faham dan mendalam tentang Islam.
Al-Fatihah secara khusus dan Al-Qur`an secara menyeluruh perlu kepada huraian dan pendekatan yang mampu menjawab kepada serangan-serangan musuh, terutama bersifat kekinian yang bersifat serangan fikiran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment