February 5, 2015

Konsep Iqra`, Qalam, Surat Dan Kitab


BBB, 14 Rabiul Akhir 1436 = 04 Februari 2015 (Rabu):
Pada zaman Jahiliyyah istilah-istilah di atas belum digunakan. Penyair-penyair Jahiliyyah banyak menggunakan tema madah, keji, kecam, sindir, ratap, semangat, perseteruan, keji, fenomena kabilah,  gambaran alam, peperangan dan Megah terhadap turunan dan kejayaan-kejayaan. Tidak ada elemen yang mencerminkan keilmuan, pembelajaran dan pendidikan.


Kehadiran Islam – Al-Qur`an membawa ciri-ciri keilmuan yang merubah tradisi masyarakat Jahiliyyah kepada masyarakat umat yang mementingkan Ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ialah `Iqra` iaitu menyuruh membaca yang menjadi kunci ilmu pengetahuan juga menulis `al-qalam`. Sememangnya sebelum kedatangan Islam membaca adalah satu-satu yang asing dan bukan menjadi budaya masyarakat. Kepentingan membaca – juga menulis hanya berlaku di kalangan peniaga-peniaga bertujuan untuk mencatat dagangan dan perkiraan untung rugi.  
Bila datang Islam kebolehan menulis yang ada di kalangan orang Islam dan usaha mencatat wahyu (612-632M.) dari kalangan sahabat seperti Zayd bin Thabit, Abu Bakar al-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Umar bin al-Khattab, Abu Sufyan, Abdullah bin al-Zubayr, Sa`id bin al-`As, Abdul Rahman bin al-Harth, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas menjadi tradisi menulis dan membaca meluas di kalangan umat Islam yang menghidupkan tradisi ilmu di kalangan mereka, khususnya bagi mempelajari hukum hakam keislaman. Ianya bertolak dan berinduk dari pengajian terhadap Al- Qur`an yang diikuti pula dengan tradisi mencatat dan mempelajari keilmuan Hadith.
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, Arab Saui`di, tt: 83), juga Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 381).
Al-Qur`an tidak saja menggesa supaya menulis dan membaca (al-`Alaq, 1 -5 dan Al-Qalam: 1), tetapi memperkenalkan konsep `Surat`. Maksud surat di sini adalah diambil dari suarh-surah yang berjumlah 114 surah di dalam al-Qur`an. Konsep surah ini mencerminkan bahagaian-bahagian atau pecahan-pecahan di dalam Al-Qur`an yang surah-surah ini mempunyai nama-nama tersendiri sebagai judul bagi sesebuah surah berkenaan yang membawa kandungan tersendiri masing-masing. Ia juga memberi makna ialah suratan bagi surah-surah berkenaan. Istilah surah yang juga boleh dibaca sebagai surat ini tidak saja terkenal di dalam bahasa Arab, bahkan keluar dari bahasa Arab. Misalnya ianya juga terkenal dan digunakan di dalam bahasa Melayu yang istilah ini dikenali sebagai surat dan persuratan. Surat bererti sesuatu yang tertulis, secara rasmi seperti surat perjanjian, surat kiriman dan sebagainya. Dari surat ini terbentuk nama `Persuratan` yang memberi makna hasil yang tersurat dan lebih besar dari itu bermakna suatu tradisi yang menggunakan persuratan yang memisahkan dengan tradisi sebelum daripadanya yang dikenali dengan tradisi lisan dan belum masuk kepada tradisi yang  mencerminkan tradisi intelelektual (persuratan). Misalnya bila membicarakan tentang peradaban Melayu, bahawa tradisi persuratan dalam bahasa Melayu bermula selepas kedatangan Islam yang memperkenalkan tulisan jawi dan dari masa itu berkembang keilmuan Islam dan turut berkembang tradisi yang menghasilkan berbagai-bagai karya penting yang mengangkatkan bahasa Melayu dari bahasa daerah kepada bahasa keilmuan, perdagangan dan lingua franca.
Satu istilah yang penting diperkenalkan oleh Islam melalui al-Qur`an ialah istilah `Al-Kitab`. Istilah banyak terdapat di dalam Al-Qur`an yang antaranya menrujuk kepada Kitab Al-Qur`an. Kitab Al-Qur`an adalah mengandungi surah-surah sejumlah 114 surah. Kesemua surah-surah ini adalah terkandung di dalam Al-Qur`an yang merupakan kitab wahyu yang juga selaku kitab ilmu yang membicarakan hukum hakam dan segala yang berhubung dengan Islam, bahkan segala yang terkandung di dalam alam ini. Point yang penting bahawa Kitab ialah yang berhubung dengan ilmu yang di dalamnya mengandungi bahagian-bahagian yang dipecahkan sebagai surah-surah dan di dalam surah-surah mnengandungi ayat-ayat dan ayat-ayat boleh juga diberi makna, tanda, bukti, petanda-petanda. Ayat-ayat ini pula boleh diberi tafsiran dan huraian, iaitu pengolahan kandungan secara ilmiah yang juga mencerminkan tradisi keilmuan yang dibawa oleh Islam.
Kitab yang asalnya merujuk kepada Al-Qur`an dipinjam dan diluaskan dalam tradisi keilmuan Islam. Kitab digunakan sebagai sebuah tulisan atau karangan keilmuan yang melibatkan berbagai-bagai bidang keilmuan seperti kitab akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, balaghah, mantiq dan berbagai-bagai lagi. Konsep pecahan kitab kepada surah-surah diaplikasikan kepada kitab-kitab, tetapi tidak menggunakan istilah surah-surah, tetapi beberapa konsep pecahan dari yang lebih besar kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil. Misalnya bagi sesebuah kitab misalnya dipecahkan kepada pecahan bab-bab. Di dalam bab-bab pula ada pecahan fasal-fasal dan seterusnya kepada yang lebih kecil dengan menggunakan nombor-nombor atau abjad-abjad. Sebagai contoh sebuah kitab fiqh membicarakan tentang rukun Islam yang lima bermula dengan solat (shahadah dibicarakan sebagai bidang akidah), zakat, puasa dan haji. Tiap-triap bidang ini merupakan bab-bab. Maka di bawah bab-bab ini ada fasal-fasal. Misalnya tentang solat bermula dengan fasal mengenai taharah, solat dan sebagainya.
Ini bererti dari istialh-istilah yang dikemukakan oleh Al-Qur`an dari, iqra`, qalam, surat dan kitab merupakan istilah-istilah keilmuan yang daripadanya berkembang mencetuskan tradisi keilmuan di dalam Islam. Melalui aplikasi istilah ini kepada bidang-bidang keilmuan, maka dengan demikian, berkembang bidang-bidang keilmuan. Misalnya melahirkan ulama`-ulama` di dalam berbagai-bagai bidang keilmuan, sebagai hasilnya terhasilnya berbagai kitab keilmuan di dalam berbagai bidang yang menjadi panduan masyarakat umat. Dari kelahiran ulama dan kitab-kitab turut lahir pusat-pusat keilmuan yang mendidik masyarakat umat dari berbagai peringkat dari kecil hingga dewasa, dari pengajian di masjid hingga ke madrasah dan jamiah atau universiti. Ianya menjadi mekanisme yang terus  melahirkan ulama dan ilmuan, melahirkan ilmu-ilmu dan  berbagai jenis pengajian yang terus memperkembangkan budaya ilmu, tamadun dan peradabannya. Jelas tradisi keilmuan yang dibawa oleh Islam yang memang dituntut oleh Islam jauh berbeza dari tradisi zaman Jahiliyyah yang tidak mementingkan ilmu. Islam bukan saja membawa kejutan, tetapi nilai baru sebagai `Din` bagi pembinaan ummah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment