February 9, 2015

Tata Bahasa Dalam Surah Al-Fatihah


BBB,  18 Rabiul Akhir 1436 = 08 Februari 2015 (Ahad):
Di dalam surah Al-Fatihah terdapat dua jumlah ayat, iaitu jumlah ismiyyah (jumlah Nama) dan jumlah fi`liyyah (Jumlah Perbuatan).
Jumlah ismiyyah kumpunan nama yang terdiri dari mubtada` (subjek) dan khabar (predikat). Dalam istilah Za`ba,  ayat terdiri dari `Benda` dan `Cerita` dan kemungkinan perluasan darinya.
Za`ba (Zainal Abidin Bin Ahmad), Pelita Bahasa Melayu, Penggal II, Macmillan And Co. Limited, London, 1959: 1).


Dalam surat Al-Fatihah – Al-Hamd sebagai permulaan adalah sebagai mubtada`, dan `lillah` dan berikutnya merupakan jumlah khabar diikuti dengan keterangan yang merupakan sifat yang bersifat Rnbubiyyah  (Rabb al-`Alamin merupakan mudaf dan mudaf ilayhi) dan `Al-Rahman dan Al-Rahim` adalah juga sifat yang menggambarkan sifat Allah. Maliki yang juga merupakan nama Allah menjadi sifat di dalam kedudukan ayat yang bersambung dengan yaumi al-Din yang merupakan mudaf (Maliki) dan mudaf llayhi (yaumi) begitu juga antara yaum dan al-Din). Demikianlah tiga ayat (empat bersama Basmalah) adalah merupakan jumlah ismiyyah.
(Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur`an, Jilid I, Dar al-Shuruq, Misr, 1400/1980: 22-24).
Ada signifikan dari segi jumlah ismiyyah ini, bahawa ianya disampaikan secara jumlah ismiyyah memberi erti bahawa ianya tidak diikat dengan masa. Ianya mencerminkan sifat keabadian Ilahi yang sifat-sifatNya adalah kekal yang tidak mencerminkan perubahan. Allah dan sifat-sifat sempurna ini adalah terbuka, ertinya tidak dituju kepada kelompok atau khalayak tertentu. Ini bermakna sifat kesempurnaan Allah yang bersifat Rububiyyah dengan Al-Rahman dan Al-Rahim  ini meliputi kepada semua dan menjadi hak bagi semua. Jadi falsafah ketuhanan bukan saja dari segi istilah Allah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik yang dapat dihuraikan dari perspektif akidah tauhid, tetapi pengungkapan dari jumlah Ismiyyah itu sendiri mencerminkan kepada tanggapan tentang keabadian dan kesempurnaan ketuhanan.


Bahagian kedua dari Surah Al-Fatihah ialah yang terdiri dari jumlah fi`liyyah. Jumlah fi`liyyah, ialah pembinaan ayat yang tersusun dari fi`il (sama ada madi, mudari` dan amar), fa`il dan maf`ulun bihi dan pelengkap-pelengkap bagi ayat jumlah fi`liyyah berkenaan. Jumlah fi`liyyah berkenaan adalah bermula dari ayat 5  (Iyyaka na`budu). Adalah didapati bahawa bermula dari ayat ini semua jenis fi`il yang disebutkan (madi, mudari` dan amar) adalah terdapat di dalam bahagian kedua ini.
Kalau bahagian pertama adalah membawa topik berhubung dengan ketuhanan dari segi uluhiyyah dan rububiyyah serta sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang lain, maka amat menarik, bahawa pada bahagian kedua ini adalah fokus pada tahap insan, kehambaan dan alamiah. Dalam kata lain selepas gambaran tentang ketuhanan, iaitu Allah yang bersifat Al-Rahman, Al-Rahim dan Al-Malik yang mencipta segala yang terkandung di dalam alam (Rabb al-Alamin). Maka gambaran bagi tahap insan, hamba dan kealaman ialah menajat dan memohon kepada Allah:
5) Bermaksud: Akan Dikau sahaja kami sembah dan Akan Dikau sahaja kami memohon pertolongan.
Ayat ini memulakan maf`ulun bihi kehadapan yang menegaskan keutamaan, manakala. `na`budu` fi`il mudari` dan fa`il `nahnu` datang selepas maf`ulun bihi, iaitu susunan yang dibenarkan bagi melahirkan keutamaan. Dengan menggunakan fi`il mudari` mencerminkan kepatuhan kekiniaan yang berterusan dan juga menolak dari kepatuhan bermusim atau pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada masa yang lepas atau memilih waktu yang difikirkan sesuai misalnya pada bulan Ramadhan sahaja atau pada hari raya. Perlu ditarik perhatian sebagaimana perbincangan yang lepas, bahawa maksud `na`budu` bukan bermaksud kepada solat sahaja, tetapi meluas maksudnya dengan maksud antaranya segala yang bersifat ibadat. Manakala pola ayat bermaksud `Akan Dikau sahaja kami memohon pertolongan`, adalah bersamaan pola dengan `Akan Dikau sahaja kami sembah` bermaksud dari segi pola maf`ulun bihi diawalkan dari fi`il mudari` `nasta`in` - Kami memohon pertolongan.
6) Bermaksud: Tunjukkanlah kami jalan yang lurus
Di dalam Surah al-Fatihah ini, ini adalah merupakan satu-satunya fi`il amar (f`i`il suruh, minta, pohon) dengan fa`il (Engkau) dan maf`ulun bihi `na =  dan al-sirat maf`ulun bihi kedua.
7) Bermaksud: Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
`Sirat` kali kedua adalah gantian ulangan bagi sirat pertama yang memaksudkan pentingnya penegasan persoalan ulangan dan selepas darinya ialah `silah` bagi sirat yang selepas daripadanya adalah mausul. Di sini terdapat fi`il madi, fa`il (Engkau) dan jumlah `alayhim sebagai maflun bihi. Seterusnya penerangan bagi maksud (sirat) yang dimurkai ke atas mereka dan bukan (sirat) yang sesat.
Satu yang menarik dari segi adab dalam hubungan dengan Allah bahawa sesuatu yang baik kita sebutkan langsung dari pengurnianya (iaitu Allah), sebaliknya yang tidak baik atau jahat sebagai beradab tidak disebut pengurnianya. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:
 ``Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah, dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri.`` (Al-Nisa`: 79).
Dalam ayat (7) di atas, bila menyebut nikmat, maka disebut (Engkau telah kurnia), iaitu Allah, sebaliknya bila menyebut tentang `mereka yang dimurkai`, tidak disebut dengan fi`il yang menisbahkan kepada pembuatnya, sebaliknya disebut `tidak mereka yang dimurkai`, begitu juga selepas daripadanya, iaitu disebut `dan tidak juga mereka yang sesat`. Di dalam ayat-ayat di atas penggunaan bahasa di atas adalah begitu lembut dan beradab.
Lantaran sedemikian, maka penggunaan Surah Al-Fatihah dengan bahasanya yang terbaik adalah bersifat multi fungsi, bukan saja di dalam beribadat, khususnya di dalam solat, acara-acara yang bertujuan kebaikan dan berpahala, bahkan sebagai doa dan ruqyah rawatan yang mana Surah Al-Fatihah ini dinamakan `Penawar Seribu Guna`.
(Dato` Dr. Haron Din, Ruqyah Asas Pengubatan Islam, Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia (Darussyifa`), Bangi, 2014: 12).

Sekian. 

No comments:

Post a Comment