February 11, 2015

Selain Daripada Surah Al-Fatihah Yang Diturunkan Di Makkah


BBB, 20 Rabiul Akhir 1436 = 10 Februari 2015 (Selasa):
Apa yang dibicarakan ialah satu daripada 114  surah al-Qur`an al-Karim – Al-Fatihah. Ia menunjukkan betapa mendalam dan meluasnya dapat dibicarakan kandungan surah tersebut. Al-Fatihah (Diturunkan di Makkah) adalah sebagai contoh bahawa kandungannya jauh berbeza daripada apa yang dibicarakan sebelumnya dalam masyarakat Jahiliyyah yang bersifat asabiyyah kaum. Persengkitaan, peperangan, bermegah-megah dengan kabilah dan turunan. Apa yang dibawa oleh Islam melalui Al-Qur`an bersifat kewujudan menyeluruh dari hakikat Ketuhanan, kealaman, insan, contoh tauladan, nilai baik-buruk, keakhiratan dari yang bersifat syahadah dan ghaib.
Al-Qur`an diturunkan melalui Nabi Muhammad s.a.w. adalah bersifat pendidikan terutama bagi menghapuskan sifat syirik di kalangan masyarakat Jahiliyyah. Lebih daripada 90 surah (92) yang diturunkan di Makkah (22 di Madinah) adalah bersifat pendek-pendek dari surah dan ayat-ayat yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak Islam bagi membersihkan pegangan mereka yang salah, iaitu menyembah berhala kepada menyembah Tuhan Yang Esa, meninggalkan sifat-sifat Jahiliyyah yang berpuak-puak dan bersengkita kepada penyatuan melalui Islam dan bersaudara seperti terkandung di dalam surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Sad dan Al-Saffat.


Islam juga menyeru kepada beriman kepada Rasul dan kitab yang diturunkan (Al-Qur`an) yang mereka sendiri menyaksikan tentang sifat amanahnya Rasulullah s.a.w. dan mu`jizat Al-Qur`an baik dari segi bahasa dan kandungan sebagaimana diakui oleh kalangan penyair terkenal Arab seperti Al-Walid bin Al-Mughirah dan pengislaman Sayyiduna `Umar bin Al-Khattab yang mengkagumi Al-Qur`an dan membawa kepada pengislamannya. Bahkan kata Muhammad Qutb.
``Tidak ada tandingan Al-Qur`an dari segi keindahan seninya yang sempurna dan tidak ada kemampuan gambaran seni bahasa menandingi ketinggian seni Al-Qur`an yang memberi kesan seni secara mendalam.``
(Muhammad Qutb, Manhaj al-Fann al-Islamiyy, Dar al-Shuruq, Beirut-Misr,1403/1983: 14).
Sebagai contoh bacalah keindahan surah Al-`Alaq, Al-Tin. Al-Balad, Al-Qiyamah dan sebagainya yang semuanya diturunkan semasa di Makkah.
Antara ayat-ayat Al-Qur`an yang diturunkan di Makkah membicarakan tentang latar belakang Rasulullah s..a.w. yang pada masa kecilny yatim piatu (Al-Duha). Sejarah semasa kelahiran Rasul s.a.w. pada Tahun Gajah (Al-Fil). Kehidupan kaum Quraisy yang setengahnya berniaga – termasuklah Nabi Muhammad s.a.w. yang berniaga sebelum Baginda dibangkitkan menjadi Rasul (Quraisy). Gambaran Rasulullah tatkala menerima wahyu dan perlantikan menjadi Rasul (Al-`Alaq, Al-Muddaththir, Al-Muzzammil), mendidik masyarakat supaya hidup berakhlak dan beradab seperti (Al-Humazah, Al-Ma`un, Al-Mutaffifin. Abasa), mengecam kuffar Quraisy yang menghalang dakwah nabi (Al-Masad). Juga gambaran tentang penyair zaman Jahiliyyah (Al-Shu`ara`).
Al-Quran juga menampilkan maklumat saintifik yang sebelum ini tidak diketahui oleh musyrikin Makkah dan lain-lain ialah tentang kejadian manusia (Al-`Alaq dan Al-Tin). Begitu juga Al-Qur`an membicarakan tentang kejadian alam, makhluk, bumi, malam dan siang (Al-Layl, Al-Shams, Al-Fajr, Fatir), tentang negara (Al-Tin, Al-Balad, Al-Shura, Al-Rum), tentang planet-planet dan bintang-bintang (Al-Tariq, Al-Buruj) dan antaranya menggambarkan tentang alamat-alamat dan gambaran-gambaran kiamat (Al-Inshiqaq, Al-Infitar, Al-Takwir, Al-Nazi`at, Al-Naba`, Al-Mursalat, Al-Qiyamah, Al-Ma`arij, Al-Waqi`ah, Al-Qamar, Al-Jathiah). Tentamg kejadian Jinn (Al-Jinn,). Tentang Isra` Mi`raj (Al-Najm, Al-Isra`). Gambaran Tempat (Al-Tin, Al-Tur).
Terdapat pula cerita-cerita yang menarik perhatian bagi masyarakat semasa di Makkah – sebelum Hijrah (Nuh, Al-Haqqah – Thamud & `Ad, Al-Ahqaf, Saba`, Luqman, Al-Qasas, Al-Anbiya`, Maryam, Al-Kahfi, Ibrahim, Yusof, Hud, Yunus,) . Keilmuan (Al`Alaq, Al-Qalam, Al-Mulk, Al-Zumar, Al-Hijr), Tentang amalan dan balasan (Al-Dhariyat), Tentang Al-Qur`an (Qaf, Al-Dukhan, Fussilat, Yasin) Dakwah dan Iman (Al-Zukhruf, Al-Mu`min, Al-Sajdah, Al-`Ankabut, Al-Naml, Al-Furqan, Al-Mu`minun. Taha, Al-Ra`d), Penawar dan makanan (Al-Nahl, Al-An`am), syurga dan neraka (Al-A`raf dan lain-lain).
Jelas bahawa sebahagian besar kandungan Al-Qur`an adalah diturunkan pada zaman di Makkah, iaitu sebelum Hijrah melibatkan berbagai-bagai bidang yang sebelumnya di luar dari maklumat penduduk di Makkah. Penurunan surah-surah di atas begitu berlainan dari bentuk bahasa dan sastera (syair) yang digunakan pada zaman Jahliyyah. Istilah surah yang digunakan di dalam Al-Qur`an bagi pembahagian bahagian-bahagian tidak digunakan sebelum Islam. Dalam surah-surah ini ada ayat-ayat.  Gaya bahasa yang dibawa oleh Al-Qur`an adalah bebas, tetapi banyak pula yang ayat-ayat, terutama di dalam surah-surah yang pendek-pendek mempunyai persamaan bunyi di dalam ayat-ayat (bagi akhir baris ayat), tetapi ini tidak boleh disifatkan sebagai puisi. Namun begitu ayat-ayat Al-Qur`an begitu lancar dan fasahah, indah dan merdu dan mempunyai ciri-ciri estetik yang tinggi.
Yang paling utama yang dibawa oleh Al-Qur`an ialah kandungan keilmuan yang selama ini di luar maklumat bukan saja di kalangan kuffar dan orang Quraisy, tetapi bagi insan keseluruhan. Ini menjadi cabaran bagi manusia menerokainya dan sememangnya Al-Qur`an menjadi induk keilmuan bagi umat Islam dan manusia seluruhnya untuk menerokainya. Lantaran apa yang dibawa Al-Qur`an sesuatu yang baru, membuka era baru bagi keilmuan, bahkan bagi perkembangan Islam, maka adalah didapati tumpuan pembelajaran adalah kepada Al-Qur`an. Dapat dikatakan bahawa era Al-Qur`an meninggalkan dan memisahkan diri dari zaman sebelumnya. Tumpuan diberi kepada mendalami Al-Qur`an. Kalau sebelumnya dikenali dengan Zaman Jahiliyyah, maka dengan kedatangan Islam memulakan zaman baru, zaman keilmuan dan zaman kemajuan. Madinah sebagai negara Islam terawal memulakan tradisi tamadun dan peradaban Islam yang sebenarnya juga mengukir tamaduan dan peradaban dunia-akhirat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment