February 4, 2015

Kejutan Al-Qur`an. Mengalih Tumpuan Perhatian


BBB, 13 Rabiul Akhir 1436 = 03 Februari 2015 (Selasa):
Masyarakat Arab pada zaman Jahiliyyah amat menyanjung tinggi di atas kelahiran dan kemampuan penyair yang lahir di kalangan kabilah mereka. Penyair bukan saja berkemampuan menampilkan bahasa puisi syair yang puitis, tetapi juga merakam peristiwa. nilai budaya dan masyarakat mereka, Penyair adalah menjadi jurucakap, bahkan dikatakan sebagai arkib bagi kabilah mereka. Penyanjungan menyebabkan karya-karya penyair dihafal  dan diingati setua yang dapat diwarisi hingga awal abad ke 6M. Puisi-puisi terbaik dipertanding di Pasar Ukkaz disanjung dan diberi penghormatan digantung di Ka`bah. Penyair-penyair elit ini dikenali sebagai `Ashab al-Mu`allaqat. Antara tokoh penyair menyentuh zaman Islam seperti Ka`b bin Zuhayr membawa kepada Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah. Islam tidak mengecam, tetapi memberi pengiktirafan terhadap kalangan mereka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap Ka`ab bin Zuhayr, Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah.


Dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Ka`ab bin Zuhayr, Hassan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah adalah sempadan dan puncak perpuisian dari Zaman Jahiliyyah kepada zaman Islam. Mereka bertiga bertemu berdepan Rasulullah s.a.w. dan mengungkapkan puisi `Memuji dan Membela` Baginda. Persempadan ini diambil bukan sekadar persentuhan masa dan interaksi mereka dengan Rasulullah s.a.w., tetapi hingga ke persempadanan ini berlaku perubahan tumpuan masyarakat umat dari tumpuan dan kekaguman terhadap puisi syair sebelumnya kepada tumpuan terhadap keagungan AL-QUR`AN !
Ini menepati dengan cabaran Al-Qur`an bermaksud:
Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan (Al-Qur`an) kepada hamba Kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Qur`an itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar (Al-Baqarah: 23).
(Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, Diterjemah Serta Diberi Penjelasan oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 1985: 10).   Begitu juga dengan ayat bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Qur`an ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri.`` (Al-Isra`: 88).
Bahawa  kedatangan Islam adalah zaman baharu yang kontra dari zaman Jahiliyyah. Kelainan dapat dilihat bahawa Al-Qur`an membawa pendekatan yang berlainan sekali dari pengucapan puisi yang selama ini dimegahi oleh kabilah-kabilah Arab. Penyimpangan pengucapan yang dapat dikatakan `Bahasa Al-Qur`an` yang pada peringkat kalangan kabilah Quraisy pada mulanya menyangkakan ianya adalah bentuk puisi, tetapi dinafikan oleh Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan tidaklah sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya tidak lain melainkan nasihat pengajaran Dan Qur`an itu memberi penerangan yang nyata (Yasin: 69).
Bentuk kandungan bahasa Al-Qur`an tidak dapat dikatakan bahasa puisi (syair) dan tidak boleh dikatakan bahasa berbentuk prosa. Tetapi kedua-dua elemen adalah terdapat di dalamnya. Sebuah puisi syair mempunyai rangka, paling kurang adalah terdiri dari satu bayt (dua baris) yang sengaja digubah sedemikian atau lebih banyak daripada itu yang mungkin sampai kepada 40 bayt (normal) atau sampai kepada beratus bayt. Bagi sebuah bayt (syair Arab) diukur dengan wazan – kombinasi timbangan misalnya – mustafilun, mustafilun fa`ilun atau mutafa`ilun fa`ilun mustafilun – maka jumlah kata yang diungkapkan menurut kandungan wazan berkenaan. Antaranya dikenali sebagai al-wafir, al-kamil, al-tawil, al-raml, al-basit, al-madid, al-mtaqarib, al-rajz, al-munsarih, al-mutaqarib, al-khafif dan al-sari` . Ukuran bagi setiap bayt dan setengah bayt adalah mematuhi wazan-wazan yang seolah-olah sebagai pattern atau pola bagi bayt berkenaan. Satu lagi hujung bagi satu bayt di namakan qafiah. Antara separuh bayt dengan hujung bayt tidak mesti sama dari segi qafiah, tetapi harus menurut pola yang ditentukan, tetapi  hujung sebuah bayt dengan bayt berikutnya biasanya bersamaan qafiah. Misalnya sama berhujung dengan mim, qaf dan sebagainya. Apa yang hendak ditekankan bahawa tidak ada kesengajaan timbangan wazan dan qafiah seperti syair di dalam al-Qur`an.
Walau bagaimana terdapat elemen-elemen puisi, tetapi tidak boleh dikatak syair contoh surah al-Ikhlas yang hujung barisnya yang menjadikan seolah-olah dua bayt, tetapi tidak boleh dipadankan dengan berbagai jenis nama bagi kombinasi wazan-wazan di atas. Begitu juga terdapat banyak sekali bagi-bagi surah makkiyyah yang biasanya surah-surahnya pendek-pendek, maka ayat-ayat pendek-pendek dan hujung bagi setiap ayat berakhir dengan huruf atau bunyi yang sama contoh surah al-Masad, al-Kauthar, al-Ma`un, al-Humazah, sebahagian besar dari al-`Alaq dan banyak lagi. Elemen-elemen ini dan yang lain dapat dibicarakan secara lebih luas dan mendalam dari aspek estetika.  Ini adalah merupakan sebahagian gaya bahasa Al-Qur`an yang tidak terdapat atau tidak wujud dalam syair-syair Jahiliyyah.


Satu lagi pembicaraan dari segi bentuk, bahawa Al-Qur`an juga tidak boleh disebut sebagai berbentuk prosa. Kalau kita teliti di dalam Al-Qur`an, sebahagian dari Al-Qur`an mempunyai jumlah ayat-ayat yang panjang di dalam surah-surah yang panjang, terutama surah-surah madaniyyah seperti al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa`, al-Ma`idah dan seumpamanya, juga surah-surah panjang yang diturunkan di Makkah seperti al-An`am, al-A`raf dan yang seumpamanya yang surahnya panjang-panjang yang ayat-ayatnya pula panjang-panjang, maka ianya tidak boleh dikatakan ianya sebagai bahasa prosa, kerana ayat-ayat dan kandungan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Demikian jika surah yang membawa cerita-cerita yang panjang seperti Surah Yusuf, al-Kahfi tidaklah boleh dikatakan novel atau yang pendek seperti al-Masad, Al-Fil dan sebagainya tidak boleh dikatakan cerpen, kerana ianya membawa kepada implikasi yang tidak menyenangkan. Misalnya baik novel atau cerpen adalah termasuk di bawah genre cereka. Dengan menggunakan kedua-dua istilah itu, boleh membawa kepada kefahaman bahawa cerita-cerita di dalam Al-Qur`an itu sebagai rekaan sebagaimana cerpen dan novel. Sebab itu lebih selamat ianya ialah `Bahasa Al-Qur`an` dan kalau cerita adalah cerita benar di dalam Al-Qur`an.
Jadi dilihat dari aspek bentuk sahaja Al-Qur`an membawa bentuk yang berlainan dari bentuk-bentuk puisi syair yang digunakan oleh penyair-penyair, khususnya sebelum Islam. Kalau syair mempunyai wazan timbangan dan qafiah. Tetapi Al-Qur`an diturunkan secara surah, ayat yang berbagai gaya susunan dan pengucapan. Bahasa Al-Qur`an yang disifatkan sebagai bahasa fusha (fasih) berbeza dari bahasa persuratan dan percakapan Arab biasa, bahkan berbeza dari bahasa Hadith.
Seorang penyair, iaitu Al-Walid bin al-Mughirah yang pertama kali mendengar al-Qur`an yang dia tidak Islam berkata:
``Demi Allah, tiada dari kalangan kamu yang lebih mengetahui dariku tentang syair, rentak rajaz, qasidah ... Wallahi tidak ada sesuatu yang menyerupai dengannya (Al-Qur`an) dengan sesuatu. Demi Allah kata-katanya merdu dan indah yang menundukkan yang lain di bawahnya dan dia adalah tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya.``
 Sebagaimana juga terkeluar dari ungkapan Umar bin al-Khattab menjelang Islamnya, katanya, ``Tatkala aku mendengar Al-Qur`an lembutlah hatiku, lalu aku menangis yang membawa aku menerima Islam.``
(Muhammad Qutb, Manhaj al-Fann al-Islamiyy, Dar al-Shuruq, Beirut-al-Qahirah, 1403/1993: 7).
Al-Qur`an membawa kejutan dan kelainan, berbeza dari syair, mengkagumkan – termasuk kepada penyair termasuk yang mahir di dalam bahasa. Tumpuan terarah kepada Al-Qur`an.

Sekian.

No comments:

Post a Comment