November 21, 2016

AL-KALAM DAN AL-QUR`AN: PENDAPAT SUNNI DAN SUFI


BBB, 20 Safar 1438H. =  20 November  2016M. (Ahad):
Persoalan Kalam dan juga Al-Qur`an mencetuskan perbedaan pendapat di kalangan ulama` aqidah. Abu Bakar al-Kalabadzi mau menunjukkan pendapat kaum sufi berkenaan al-Kalam  dan Al-Qur`an. Berhubung dengan `Kalam` sharih bagi Matan Jauharat al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani mengatakan:
``Dan wajib pula dalam haqq Allah `Azza wa Jalla itu bersifat kalam yang bangsa dzati, dan iaitu sifat yang qadim yang azali Maha suci daripada segala tanda yang baharu daripada huruf dan bersuara dan barang sebagainya yang menunjukkan atas demikian itu wujudnya ibarat Qur`an dan kitab. Maka  Kalam Allah Ta`ala esa, tetapi ibaratnya itu berbagai-bagai, dan jikalau ibaratkan dengan bahasa `Arab, maka Qur`an namanya. Dan dengan bahasa Siryani,maka Kitab Injil namanya dan dengan bahasa Ibrani, maka kitab Taurat namanya, maka berkhilaf-khilaf ibaratnya halnya Kalam Allah Ta`ala itu  esa lagi qadim lagi azali yang tiada berhuruf dan tiada bersuara yang ada dalamnya itu amar dan nahi  dan akhbar dan barang sebagainya.
Qadim adalah dari segi maksud pada sisi Allah Subhanahu wa Ta`ala apabila diperturun ke dalam bahasa yang terdiri dari perkataan-perkataan, susunan, tulisan, huruf dan bacaan adalah merupakan pada peringkat baharu.
Namun di sana ada pendapat yang dinisbahkan kepada Mu`tazilah yang dari segi akidahnya mereka berpegang bahawa Tuhan tidak bersifat, segala-galanya melalui dzat, Allah mengetahui melalui dzat, Allah mendengar melalui dzat, Allah mencipta melalui dzat, dan Allah berkata-kata melalui dzat. Demikianlah dengan sifat-sifat yang lain. Al-Qur`an bagi Mu`tazilah adalah kalam yang dicipta dan diturunkan.
Bagi kaum sufi menurut Abu Bakar al-Kalabadzi, bahawa  sepakat secara jama`ah bahawa Al-Qur`an adalah Kalam Allah Ta`ala dari segi hakikat, dan bahawasanya ianya bukan makhluk, tidak dijadikan dan tidak baharu. Al-Qur`an adalah ditilawah melalui lidah kita, ditulis pada mashaf kita, dihafaz di dalam dada kita dan berada di dalam diri kita, sebagaimana Allah maklum dengan apa yang ada di dalam hati kita. Didzikir dengan lisan kita, ditilawah dan dibaca di dalam solat kita. Mereka berpendapat Al-Qur`an yang hakiki bukan jisim, bukan jauhar dan bukan `aradh.
Tetapi  ada perbedaan pendapat mereka itu tentang kalam Allah., tentang apakah dia !
Kebanyakan mereka mengatakan  bahawa kalam Allah ia adalah sifat bagi Dzat Allah secara berterusan (lam yazal), dia tidak menyerupai kalam makhluk bagi sebarang wajah dari berbagai wajah, tidak bagi sebarang `apa`, sebagaimana Dzat Allah, bukanlah bagi sebarang `apa` (maiyyah). Tetapi adalah ithbat bagiNya.
Manakala sebahagian dari kaum sufi mengatakan, Kalam Allah itu ialah, suruhan, larangan, khabaran, janji  baik dan janji jahat, kisah-kisah, tamsil ibarat. Dan Allah Ta`ala berterusan (lam yazal) menyuruh, menegah, mengkhabarkan, memberi janji baik, menyampaikan janji jahat (ancaman), memuji, mencela (terhadap yang jahat), apabila sampai kepada  akal kamu dan kamu lakukan, maka kamu dikeji di atas perlakuan maksiat kamu dan kamu diberi pahala di atas perlakuan baik kamu.. Begitulah sebagaimana disuruh dan diharap  menurut dengan apa yang diturunkan  di dalam Al-Qur`an melalui Nabi s.a.w.
Mereka juga secara jumhur menyatakan bahawa kalam Allah Ta`ala tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berejaan, tetapi huruf dan suara dan hejaan adalah dalil di atas kalam. Bagi membacanya memerlukan perantaraan alat, anggota, perlu lidah, bibir  dan gigi. Dan Allah tidah beranggota dan tidak memerlukanb alat dan bukanlah kalamNya berhuruf dan bersuara..
Sesungguhnya apabila thabitlah  bahawa Allah Ta`ala qadim dan bahawasanya dia tidak menyerupai sesuatu dengan makhluk dari segala yang wujud, maka demikianlah dengan sifatNya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, maka kalamNya bukan berhuruf, bukan bersuara sebagaimana kalam-kalam makhluk.
Firman Allah bermaksud:
``Dan bercakap Allah kepada Musa sebagai percakapan.`` (Al-Nisa`: 164). Dan firmaNya yang bermaksud:
``Adapun kata-kata Kami, bagi sesuatu, apabila kami menghendakinya Kami katakan kepadanya jadilah, maka terjadilah.``(Al-Nahl: 40). Dan firman yang bermaksud:
``Hinggalah dia mendengar kalam Allah.`` (Al-Taubah: 6).
Maka semuanya adalah kalam yang dinisbah dan layak bagi Allah yang tidak menyerupai kalam makhluk.
Jelas dari perbincangan di atas memperlihatkan bahawa apa yang diutarakan oleh Abu Bakar al-Kalabadzi, tentang kama dan Al-Qur`an, bahawa, walaupun ada perbezaan pendapat, tetapi  tidak ada percanggahan pendapat, tetapi tidak keluar dari apa  yang dipegang di kalangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, demikian juga pendapat di kalangan sufi. Pertentangan sebagaimana telah disebutkan ialah seperti Mu`tazilah yang memang bukan dari kalangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment