November 15, 2016

KITAB AL-TA`ARRUF LI MADZHAB AHLI AL-TASAWWUF OLEH AL-KALABADZI


BBB,  14 Safar 1438H. = 14  November 2016 (Isnin):
Menurut kronologi selepas karangan tasawuf Al-Luma` oleh Abu Nasr al-Sarraj (m. 378H.), maka turath tasawuf seterusnya ialah karangan tasawuf  berjudul `Al-Ta`arruf li Madzhab Ahli al-Tasawwuf karangan  Abu Bakar Muhammad al-Kalabadhi (m. 380). Agak sukar bagi mendapat maklumat tentang
Abu Bakar Muhammad al-Kalabadhi. Beberapa kitab  yang menghimpunkan nama-nama tokoh sufi seperti Tabaqat al-Sufiyyat oleh `Abdul Rahman al-Sulami (m. 412H.), tidak memuatkan nama al-Kalabadzi. Demikian di dalam Al-Tabaqat  al-Kubra oleh `Abdul Wahhab al-Sha`rani, tidak memuatkan nama Abu Bakar al-Kalabadzi, bahkan kitab Jamharat al-Awliya` oleh Mahmud  Abu al-Faydh juga tidak memuatkan nama Abu Bakr al-Kalabadzi. Tetapi menurut Mahmud al-Nawawi yang memperkenalkan kitab Al-Ta`arruf  maklumat didapati dari kitab Kashf al-Z*unun wa Mu`jam al-Mu`allifin oleh `Umar Ridha Kahhalah dan al-A`lam li al-Zarkali bahawa pengarang bagi kitab Al-Ta`arruf  beliau adalah:
Muhammad bin Ibrahim bin Ya`kub yang digelar dengan Taj al-Din al-Kalabadzi Abu Bakar adalah dari kalangan penghafal-penghafal Hadith berasal; dari Bukhari. Beliau adalah bermadzhab Hanafi  dari segi fiqh dan seorang sufi. Beliau menguasai banyak bidang ilmu dan mempunyai beberapa buah karangan, termasuklah Al-Ta`1arruf. Kitab ini disharh oleh pengarangnya dengan judul Husn al-Tasarruf bi Sharh al-Ta`arruf.
Kitab Al-Ta`arruf li Mdzhab Ahli al-Tasawuf adalah sederhana dari segi kandungan,  kitab yang bersaiz kecil ini hanya setebal 195 halaman sahaja. Karangan kitab ini tidak membawa gaya Hadith, di amping menggunakan kaedah petikan (berkata ... berkata, riwayat) dan sebagainya.
Walaupun  kitab Al-Ta`arruf tidak setebal mana, tetapi pengarang (Al-Kalabadzi) menyusun karangan secara bab demi bab dan jumlah babnya ialah sebanyak 75 bab. Ini bererti setip bab adalah ringkas, iaitu antara dua kepada tiga halaman sahaja.
Motto bagi kitab Al-Ta`arruf li Madzhab Ahl al-Tasawwuf adalah ``Kalau tidak berkenalan masakan dapat mengetahu ilmu tasawwuf`. Dalam kata lain kitab ini  adalah bersifat pengenalan atau memperkenalkan tasawuf kepada khalayak yang mau meneganali dan memahami tasawuf.
Bagi memperkenalkan ilmu tasawuf berkenaan, maka bab  awal dibicarakan tentang apa itu tasawuf, maksud dan asal usul tasawuf yang telah dibicarakan oleh Al-Sarraj secara panjang lebar di dalam kitab Al-Luma`. Antara pembicaraan dibuat, bahawa berkata satu golongan, makna `Kesufian, sufi dan sufiyah kerana  bersih rahsianya dan berkekalan kesannya. Pengarang (Al-Kalabadzi) memetik pendapat Bish bin al-Harith ``Sufi ialah yang bersih hatinya kerana Allah. Pendapat yang lain
Al-Sufi bererti yang bersih dari segi muamalah kepada Allah
Al-Sufi kerana mereka berada pada saf awal
Al-Sufi kerana  mereka dekat dengan pembawa golongan suffah yang berlindungdi bawah anjung Masjid Madinah pada awal Hijrah. Mereka keluar berhijrah sebagai orang-orang yang dagang.
Al-Sufi adalah dinisbahkan juga kepada suf –bulu – baju dari bulu
Tasaawuf juga adalah dinisbahkan mereka berada pada saf awal.
Walaupun berlainan  maksud dari segi istilah, tetapi semua sifat  berkenaan terhimpun pada diri dan jiwa sufi
Sungguhpun tasawuf baru dikenali pada bahagian akhir abad ke 2H, tetapi elemen, dokongan  dan amalan ketasawufan sudah ada sejak awal lagi.  Menurut al-Kalabadzi  bahawa,                                                                                                                                                                                                    tumbuh, subur dan berkembangnya ilmu tasawuf dengan adanya dokongan para sufi dari kalangan para sahabat dan penerusan dari mereka itu. Al-Kalabadzi menyebut:
Daripada kalangan yang bercakap tentang keilmuan berkenaan, mengungkapkan pengalaman wujdan, menyebarkan hal-hal maqam, mensifatkan tentang ahwal dari segi perkataan dan perbuatan selepas daripada sahabat  r.a`anhum ialah `Ali bin  Husain Zainal `Abidin dan anaknya Muhammad bin `Ali al-Baqir, dan anaknya Ja`far bin Muhammad al-Sadiq r.a.`anhum. Mereka adalah selepas `Ali, Hasan dan al-Husain r.a`anhum. Selepas mereka itu ialah Uwais al-Qarni, Haram bin Hibban, Hasan bin Ali al-Hasan al-Basari, Abu Hazim Salmah bin Dinar al-Madini, Malik bin Dinar, `Abdul Wahid bin Zayd, `Utbah al-Ghulam, Ibrahim bi Adham, Al-Fudhail bin `Iyadh dan anaknya `Ali bin Al-Fudhail, Daud al-T*a`i, Sufyan bin Sa`id, Sufyan bin `Uyainah, Sulaiman al-Darani, dan anaknya Sulaiman.
Seterusnya Ahmad bin al-Harari al-Dimashqi, Abu al-Faydh Dzu al-Nun  bin Ibrahim al-Misri dan saudaranya Dzulkifli dan al-Sari Ibn al-Mughlis al-Saqati, Bish al-Harith al-Hafi, Ma`ruf al-Karkhi, Abu Huzaifah  al- al-Maz`ashi, Muhammad bin al-Mubarak al-Sanaubari dan Yusuf bin Asbat* r.humullah.
Seterusnya disebut mereka yang kalangan dari negeri Khurasan dan Al-Jabal ialah Abu Yazid T*aifur bin `Isa al-Bistami, Abu Hafs al-Haddad al-Nisaburi, Ahmad bin Khudhrawayh al-Balakhi, Sahl bin `Abdullah al-Tustari, Yusuf bin Husain al-Razi, Abu Bakar ibn T*ahir al-Abhari, `Ali ibn Sahl al-Azhar al-Asfahani, `Ali bin Muhammad al-Barizi, Abu Bakar al-Kattani al-Dinuri, Abu Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad al-Rijani,  Al-`Abbas bin al-Fadhl bln Qutaibah ibn Mansur al-Dinuri, Kahmas bin `Ali al-Hamdani dan Hasan bin `Ali bin Yazdaniar r.a.`anhum ajma`in.
Jadi dapat difahami, bahawa Al-Kalabadzi mengambil pendekatan bermula dengan membicarakan tentang istilah tasawuf, asal usul dan erti-erti yang berkaiatan dengan istilah tasawuf. Istilah berkenaan sebagai telah maklum telah dikenali sejak  pertengahan abad ke 2H, tetapi mulau popular penggunaannya pada akhir abad kedua dan awal abad ke 3H. Apa yang dibicarakan ini bukanlah sesuatu yang baharu, tetapi telah diperkatakan oleh Abu Nasr al-Sarraj di dalam  Kitab Al-Luma` dengan agak detail.
Tetapi pendekatan yang agak segar dan baharu, bahawa Al-Kalabadhi menampilkan bahawa tokoh-tokoh yang mendukung dan mengamalkan kesufian selepas sahabat, adalah sebagaimana nama-nama di atas. Jadi amalan kesufian,  walaupun nama keilmuan berkenaan lebih kemudian, tetapi amalan berkenaan berkesinambungan dari Rasulullah s.a.w. membawa kepada sahabat-sahabat dan tabi`in dan para auliya` dan salihin dari zaman terawal membawalah kepada kini.

Sekian.                          

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete