November 20, 2016

KONSEP SEDIA-KEKAL AL-KHALIQ - BAHASAN MEMURNIKAN


BBB, 19 Safar 1438H. =  19 November 2016 (Sabtu):
Dalam aqidah Sunni adalah diyakini Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang  daripadanya wajib  diketahui adalah 20 atau 13 sifat. Antara sifat-sifat berkenaan adalah qidam (sedia) dan baqa` (kekal). Dalam sharah terhadap matan Jauharah al-Tauhid Ibrahim al-Laqani dihuraikan  Allah adalah bersifat qidam dzati, iaitu wujud yang tiada didahului lainnya  dan baqa` dzati  ialah wujud yang tiada  diakhiri lainnya. Keduanya ,menafikan  qidam dan baqa` zamani dan idafi  yang dinisbahkan kepada zaman. Di dalam kata lain wujud Allah adalah di luar dari zaman.
Abu Bakar al-Kalabadzi seolah-olah menimbulkan bagaimana hubungan dengan  wujud sesuatu yang dicipta Allah yang dilihat pada hamba dan alam sebagai wujud  - qidam dan baqa` zamani ? Bagaimana mau menolak ciptaan adalah bersifat zamani ? Dikatakan konsep makhluk yang tertakluk dengan waktu dan ruang sudah pasti ada permulaan, tetapi dilihat luar – pada Tuhan yang di luar dari konteks zaman dan ruang, maka dikatakan bahawa Dia sentiasa di dalam ciptaan (lam yazal khaliqan), maka demikianlah dengan sifat-sifat yang lain – berterusan, tanpa dikaitkan dengan zaman dan ruang.
Abu Bakar al-Kalabadzi  menimbulkan perkara ini dengan  huraian. Kata Al-Kalabadzi,
``Jumhur daripada kaum sufi, lebih banyak daripada `ulama yang terdahulu dan tokoh-tokoh sufi mereka berpendapat bahawa, tidak harus disifatkan Allah Ta`ala dengan sifat yang tidak mustahak bagiNya, tidak perlu bagi `fima lam yazal`, keadaan berterusan dikaitkan. Sepatutnya Ia tidak perlu dipanggil Khaliq dengan ciptaanNya terhadap makhluk, dan tidak dengan mengadakan `al-baraya`  -  daratan yang menjadikan dia `Al-Bari` (Yang Mencipta), demikian tidak perlu digambarkan `Al-taswir` yang kemudian digambarkan sebagai al-Musawwir. Jika demikian impliksinya Allah bersifat kurang daripada kedudukan sebagai `lam yazal` –berterusan.. Ianya tidak layak bagi Yang Maha Tinggi Yang berterusan `lam yazal`  tanpa perlu sebarang kaitan dan tiada hubungan. Namun penggunaannya  secara idafi dalam konteks makhluk semata-mata.
Bahkan kata Abu Bakar al-Kalabadzi bahwa Allah Ta``ala adalah  `lam yazal` - berterusan Pencipta, Bari`an, musawwiran,, Ghafuran, Rahiman, Shakuran, dan demikianlah dengan semua sifatNya dalam mana Ia mensifatkan diriNya dengannya semuanya sejak azal, sebagaimana Dia mensifatkan dengan ilmu,, qudrat, al`izzu, al-kibriya`, al-quwwah, demikianlah disifatkan dengan menjadikan, al-taswir, al-Takhalluq, al-Iradah, al-Karim, al-Ghufran dan al-shukr.
Dan tidak membedakan antara yang dia perbuatan dan antara sifat yang tidak dikatakan baginya perbuatan seperti al`Azamah, al-Jalal, al-Ilm dan al-Qudrat.
Demikianlah, bahawasanya tatkala thabitlah bahawasanya yang Mendengar, yang Melihat, yang Berkuasa, yang Menjadikan al-Bari`, Musawwir, dan bahawa  dipuji baginya, maka kalau dituntut kewajipan sedemikian dengan menjadikan, al-Musawwir, al-Mubri`u  nescaya ia berhajat kepada Khalq dan hajat  membawa kepada kefahaman baharu. Dari satu pihak lagi dengan demikian  mewajibkan berlaku perubahan dan penghilangan (zawal) dari satu hal kepada hal yang lain, dari bukan makhluk kepada makhluk, dari tidak berkehendak kepada berkehendak. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi al-Khalil Ibrahim a.s. dengan katanya (bermaksud:
``Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang.`` (Al-An`am:  76).
Dan al-Khaliq, al-Takwin dan al-Fi`l adalah sifat-sifat Allah Ta`ala dan dia dengannya sejak azali disifatkan, dan perbuatan (al-fi`l) tidak kena buat (al-maf`ul), demikianlah dengan al-takhalluq (kejadian), al-takwin dan kalaulah kedua terhimpun sebagai satu, nescaya mukawwanat adalah dengan dirinya, kerana ianya adalah seolah bukan dari Allah kepadanya makna yang lain, bahawasanya dia tidak diada , tetapi ada.
Apa yang dibincangkan di atas adalah merupakan pendapat yang utama.
Menurut  Abu Bakar al-Kalabadzi, menegah sebahagian  mereka, dari mengatakan yang Allah adalah berterusan  mencipta (lam yazal Kahliqan), sebaliknya pihak ini berkata, bahawa wajib bagi makhluk yang kena cipta (kawn al-khalq) bersamaNya yang bersifat qidam.
Di dalam perbahasan di atas memperlihatkan bahawa kaum sufi lebih halus  bahasan bagi mengelak dari pegangan yang boleh memberi kefahaman Allah  bergantung atau memerlukan yang lain, sebagai contoh Allah dikatakan `Al-Khaliq`. Adakah mesti Allah mencipta baru Dia dikatakan `Al-Khaliq` ? Hakikatnya tidak semestinya Dia mengadakan alam sebagai contohnya baru Dia dikatakan Khaliq. Dia adalah Khaliq, walaupun tidak menjadikan alam. Secara halusnya dikatakan, bahawa jika Allah memerlukan menjadikan alam untuk memberi identitiNya sebagai Khaliq, mencerminkan  kelemahan. Hakikatnya Dia adalah Khaliq, walaupun tanpa alam. Dia tidak memerlukan syarat yang sedemikian. Dia adalah Kaliq Dzati Mutlaq, tanpa dikaitkan dengan sebarang ciptaan.  Analogi sedemikian juga boleh dikaitkan dengan sifat-sifat Allah yang lain seperti  qudrat, tidak semestinya  Dia mesti mencipta sesuatu bagi menunjukkan qudratNya. Bahawa Dia bersifat qudrat secara Dzati, hakikat dan mutlak tanpa mengaitkan dengan sebarang sesuatu.
Tujuan Al-Kalabadzi membawa perbincangan di atas yang bersifat halus itu untuk memurnikan pegangan dari segi akidah dan membezakan antara  sifat makhluk yang bersifat  nisbi mempunyai perbezaan – Misalnya sebagai contoh dari segi qudrat, iradat dan ilmu. Dalam hal ini ada tiga perbezaan bahawa:
1)      Qudrat, Iradat dan Ilmu Allah adalah sifat dzat, hakiki dan mutlak bagiNya.
2)      Qudrat, Iradat dan Ilmu Idafi yang dikaitkan dengan makhluk yang harus bagiNya, tetapi tidak mesti bagiNya. Dia mustahil disifat secara karahah (dipaksa).
3)      Qudrat, Iradat dan Ilmu nisbi bagi makhluk, khususnya manusia yang tidak hakiki dan amat terhad.
Keadaan yang sama berhubung dengan perbahasan mengenai (al-Asma`) bagi bab sembilan. Menurut Al-Kalabadzi, ``Ada perselisihan pendapat tentang asma`, maka berkata setengah kaum sufi, ``Nama-nama Allah bukanlah dia Allah dan tidak yang lain dariNya, sebagaimana kata mereka itu tentang sifat-sifat. Dan kata setengah mereka itu, ``Nama-nama Allah Dialah Allah !``.
Walaupun tiada perbezaan fahaman antara akidah Sunni dan tasawuf Sunni, tetapi ada bahasan yang halus yang dapat memurnikan pegangan akidah berkenaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment