November 23, 2016

PERSOALAN QADHA` DAN QADAR SERTA PERBUATAN MANUSIA


BBB, 22 Safar 1438H. =  22 November  2016 (Selasa):
Seterusanya Abu Bakar al-Kalabadzi memasukkan persoalan qadha` dan qadar serta perbuatan manusia  menurut perspektif tasawuf.
Pertsoalan qadha` dan qadar adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Dilihat dari segi akidah Sunni kata Matan Jauharah al-Tauhid  oleh Ibrahim al-Laqani dan Sharihnya bahawa:
Wajib kita beriman dengan qadar dan juga qadha`, ya`ni  wajib atas orang yang mukallaf itu percaya dengan qadar dan dengan qadha`. Dan erti qadar pada madzhab Imam Abu Mansur al-Maturidi  r.a. itu recana daripada pasti Allah Ta`ala akan segala makhluknya di dalam azali yang tiada berubah sekali-kali dan iaitu qadim. Dan kata Imam Ash`ari  r.a. dan iaitu recana daripada tentu kejadian makhluk dalam kharijiyyah, dan iaitu baharu kepadanya.
Dan erti qadha` pada Imam Ash`ari itu pasti pada Allah `Azza wa Jalla itu sekalian makhluk di dalam azal yang tiada berubah-rubah sekali-kali, maka iaitu qadim kepadanya. Dan kata Imam Abu Mansur, dan iaitu recana daripada kejadian segala makhluk halnya muwafiq barang yang pasti ia dalam azal. Dan percaya kepada qadar dan qadha` itu supaya menjadi redha ia dengan barang suatu yang maujud di dalam kharijiyyah dan tiada mencela ia  barang suatu melainkan jikalau ada shara` menyuruh mencela dia, maka kita mencela dia kerana ittiba` pada shara` Allah Ta`ala. Menurut Sharih, ``Dan inilah barang yang dikata oleh jumhur ahli al-tasawwuf r.a.`anhum.
Sharih menyebut pegangan Qadariyyah, bahawa mereka ingkar persoalan qadar yang qadim azali halnya. Mereka berpendapat tiada sekali-kali Allah Ta`ala menentukan  akan sekalian makhluk sebelum wujudnya. Satu pihak madzhab qadariyyah (Qadariyyah Kedua) mereka berpendapat, mereka membenarkan tentang qadar, tetapi mengi`tiqadkan bahawanya segala perbuatan hamba itu dengan sendirinya. Manakala bagi Mu`tazilah berpegang bahawa Allah memberi kuasa kepada hamba menentukan perbuatannya.
Adapun dari segi perbuatan manusia, kata penggubah puisi Jauharah al-Tauhid dan Sharihnya,
``Allah Ta`ala  itu menjadikan sekalian makhluknya dan barang perbuatannya, baik keadaannya atau jahat, tetapi orang yang mukallaf itu wajib atasnya kasab seperti tiada memberi bekas. Dan memberi petolong Ia bagi hambaNya yang mengerjakan kebajikan dan menghinakan ia akan hambanya yang mengerjakan kejahatan dan meluluskan janjinya bagi orang yang dikehendaki luas janjinya, ya`ni Allah Ta`ala itu menjadikan ia sekalian perbuatan makhluk yang bangsa ikhtiariah atas madzhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, halnya ittifaq dan khilaf dengan madzhab orang Mu`tazilah daripada orang qadariyyah.
Dari kalangan sufi pula mereka secara ijma`  mengatakan  bahawa Allah Ta`ala Pencipta perbuatan hamba keseluruhannya sebagaimana Ia mencipta segala perkara kepentingan mereka. Dan bagi setiap apa yang dilakukan mereka itu dari kebaikan dan kejahatan, maka adalah dengan qadha` Allah dan qadarnya dan dengan kehendak dan kemahuanNya, jikalau tidak sedemikian tidaklah Dia sebagai Tuhan, tiadalah Dia Mentarbiah dan Menciptakan mereka itu. Ini adalah seperti firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Katakanlah Allahlah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa`` (Al-Ra`d: 16).
Dan firman Allah Ta`ala lagi bermaksud:
``Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap suatu menurut taqdir (yang telah ditentukan).`` (Al-Qamar: 49).
Abu Bakar al-Kalabadzi menghujahkan dengan menggunakan kaedah logik dengan mengatakan bahawa;
Adalah tiap-tiap perbuatan mereka adalah sesuatu
Sebab itu  wajib bagi Allah menciptanya
Kalaulah perbuatan bukan dari makhluk
Nescaya Allah mencipta sebahagian dari makhluk
Ini bercanggah dengan firmanNya Dia mencipta segala
Allah Maha Tinggi tidak bersifat lemah dan dusta.
Maka keadaan sedemikian adalah mustahil.
Dibicarakan oleh Abu Bakar al-Kalabadzi, tentang baik dan jahat adalah pada hakikat adalah ketentuan Allah Ta`ala jua.
Adapun persoalan bagi yang membuat baik dan jahat, maka pendapat Ash`ari sebagaimana diperturunkan oleh Sharih terhadap Matan  Jauharat al-Tauhid, ya`ni wajib atas sekalian mukallaf itu mengi`tiqadkan bahawasanya berbahagia bagi seorang kepada Allah Ta`ala itu tentu dalam azali dan demikian celakanya bagi seorang itu dalam azali, halnya tiada berubah.
Manakala kata jumhur Maturidi r. a.`anhum, erti sa`adah itu orang yang bersifat iman  pada waktu sekarang itu dan erti shaqawah itu orang yang bersifat kafir pada waktu sekarang itu, dan keduanya itu tiada ia dalam azali dan iaitu baharu kepadanya  r.a. `anhum.
Dan kata setengah jumhur Ash`ari nama berbahagia itu orang yang telah mengetahui oleh Allah Ta`ala mati atas Islam dan celaka itu orang yang telah diketahui oleh Allah Ta`ala mati atas kufur..
Kata Sharih, `` Khilaf dua `ulama` itu khilaf yang lafz*i, bukan haqiqi,  kerana ittifaq `ulama` itu dalam pihak mustahil menjadi murtad dalam haq orang yang ma`sum imannya seperrti mustahil menjadi Islam dalam haq orang yang makhtum atas kufur seperti Abu Jahal dan Abu Lahab.
Kaum sufi adalah tindak bercanggah dari segi qadha` dan qadar dengan Sunni.

Sekian.

No comments:

Post a Comment