November 17, 2016

KELOMPOK KETIGA KALANGAN SUFI MENDALAMI KEPELBAGAIAN ILMU


BBB, 16 Safar 1438H. =  16 November 2016 (Rabu):
Pada awal pembicaraan bagi kitabnya `Al-Ta`arruf Li Mazhab Ahli al-Tasawwuf`, Al-Kalabadzi mengelompokkan ahli-ahli sufi di dalam tiga kelompok, iaitu:
1)      Kelompok  Am  terdiri dari      43  ahli sufi
2)      Kelompok kedua terdiri dari   18  ahli sufi
3)      Kelompok ketiga  terdiri dari  11  ahli sufi
Ciri pengelompokan  dan perbezaan antara tiga kelompok tidak jelas
Kelompok pertama dikatakan mereka menyebarkan keilmuan mereka, mengungkapkan pengalaman dzauq dan wujdan, menyebarkan maqamat dan ahwal mereka. Mungkin kepada keluarga bagi turunan Rasulullah s.a.w seperti `Ali bin Husain Zainal `Abidin, anaknya Muhammad `Ali al-Baqir, anaknya Ja`afar Muhammad al-Sadiq r.a`anhum mengukuhkan pegangan Ahlu al-Bayt yang dilanjutkan daripada Sayyiduna `Ali, Hasan dan Husain r.a`anhum.
Bagi yang lain adalah mengungkapkan pengalaman kesufian dari dzauq dan wujdan yang dengannya menghimpunkan maklumat kesufian.  Adapun sufi-sufi dari Khurasan memperlihatkan antara mereka membawa pendekatan yang agak ekatrim dan yang jelas dari mereka ialah seperti Abu Yazid T*aifur bin `Isa al-Bistami. Datuknya  seorang majusi yang memeluk agama Islam. Abu Yazid  (m. 261H.) seorang terkenal zuhud dan kuat beribadat. Fahamnya dapat difahami dari ungkapannya seperti berikut:
``Aku mengenal  Allah dengan Allah dan aku mengenal lain daripada Allah dengan cahaya Allah. ``
Bagi kelomok kedua sebagaimana sudah dibinncangkan mempunyai keistimewaan menyebarkan ilmu bersifat isyarat (ketasawufan), melalui kitab-kitab dan risakah-risalah (surat-surat). Catatan melalui surat ini adalah dilakukan oleh Al-Junayd dari kelompok kedua ini dan melalui ungkapan-ungkapan mereka, sebagaimana disebutkan setiap daripada  ungkapan- mereka dicatat. Namun tidak banyak kitab tasawuf dihasilkan dab tidak ada kitab-kitab yang dinisbahkan kepada mereka.
Sebagaimana dua kelompok yang lepas, maka pada dasarnya tidak begitu ketara perbedaan anatara ketiga-tiga kelompoik ini, melainkan dikatakan dari kelompok ketiga yang berjumlah sebelas  orang mempunyai keistimewaan dari segi mengarang (sannafa) –  dan susunan ungkapan.
1)      Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad  (m. 234H.) kelahiran Baghdad dan mendapat didikan di sini, bersahabat dengan Al-Junayd. Maklumat  yang berhubung dengan muamalat (ibadat) -   dikatakan bila tiba Ramadhan dia menggandakan tenaganya beribadat. Dia mengatakan. ``Inilah bulan yang Allah membesarkannya.``.
2)      Abu `Abdillah Ahmad bin `As*im al-Ant*akan dari Baghdad dan bersahabat dengan Abi al-`Abbas bin `At*a` dan Al-Hariri, berpindah ke Sham, tetapi kembali ke Baghdad dan meninggal (m. 267H.). Antara kalamnya, ``Sebesar-besar hijab antara engkau dan antara yang Haqq ialah kesebokan engkau mengurus dan mentadbir diri engkau dan engkau bergantung pada kelemahan  diri engkau.``
3)      `Abdullah bin Hanaf al-Ant*aki. Bersahabat dengan  Bishr al-Hafi, Sari al-Saqati dan Al-Muhasibi. Antara kalamnya, ``Apabila engkau duduk dengn ahli sidq, maka dududuklah secara sidq, kerana mereka  itu adalah pengintip hati.``
4)      Al-Harith bin al-Asad al-Muhasibi
Pengarang bagi dua kitab Tasawuf terkenal, iaitu al-Ri`ayat Li Huquq Alklah dan  A`mal al-Qulub wa al-Jawarih. Menetap di Kufah dan menurut madzhab l-Thauri. Antara kalamnya:
``Kiranya engkau tidak taat kepada orang yang berbuat baik kepada engkau, bagaimana engkau dapat berbuat baik terhadap orang yang membuat jahat terhadap engkau ?``
5)      Yahya bin Mu`adz al-Razi (m. 243H.)
Dia dari kalangan  `ulama` dan shaykh kaumnya, mendalam dari segi ilmu zahir, ilmu mu`amalat dan isharat. Antara kalamnya, ``Tidak wajar untuk menjalani wara` hingga meninggalkan perkara yang wajib. Ilmu mewariskan takut kepada Allah, zuhud mewariskan kerehatan dan ma`rifah mewariskan inabah.
6)      Abu Bakar Muhammad bin `Umar bin al-Fadhl al-Wariq al-Tirmidzi.
Pendakwah yang merantau ke Balakh dan kemudian kembali ke Nisabur dan meninggal di situ (258H.). Antara kalamnya. ``Daripada sifat wali, iaitu meyakini  (thiqah) Allah pada segala perkara, dan  kembali kepadanya bagi segala perkara.``
7)      Abu `Uthman Sa`id bin  Isma`il al-Razi
8)      Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi
 Daripada kawasan Tirmidz. Dia mempunyai karangan-karangan di dalam bidang ridhiyyat, sastera dan mu`amalat. Antara ungkapannya:
``Bukanlah kejayaan dengan banyak amalan, tetapi ialah amalan yang ikhlas dan mengelokkannya.``
9)      Abu `Abdullah Muhammad bin al-Fadhl al-Balakhi
Lahir di Balakh dan menetap di Samarqand dan meninggal di situ  (m. 319H.). Dia dianggap dari kalangan ulama` besar di Khurasan. Antara ungkapannya ialah:
``Menghairankan mereka yang sanggup merentasai perjalanan jauh ke Ka`bah dan Baitillah al-Haram, kerana ia tempat para nabi, tapi menghairankan  bagaimana mereka tidak dapat merentasi dirinya untuk sampai ke hatinya, kerana pada hati ada bukti-bukti kekuasaan Ilahi.
10)   Abu `Ali al-Jauzajani
11)   Abu al-Qasim ibn Ishaq  ibn Muhammad al-Hakim al-Samarqandi.
Adalah dari kalangan `ulama` besar di Khurasan. Dia mempunyai karangan di dalam bidang-bidang keutamaan, riyadhiyat dan mujahadat. Dia bersahabat dengan Muhammad bin `Ali dan Muhammad bin al-Fadhl dan yang lain-lain. Antara ungkapannya:
``Tanda kebahagiaan seseorang hamba mudah dia taat kepada Allah dan menurut Sunnah.
Terbukti bagi kelompok  ketiga ini mereka  menguasai bukan saja di dalam bidang tasawuf, tetapi kepelbagai ilmu yang lain seperti Hadith, Fiqh, ilmu al-Kalam, bahasa,. Ilmu Al-Qur`an yang terbukti dari kitab-kitab dan kepengarangan mereka.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete