November 19, 2016

KONSEP SIFAT


BBB, 18 Safar  1438H. =  18 November 2016  (Juma`at):
Sebagaimana telah disebutkan bahawa Al-Kalabadzi sengaja membicarakan bagi sebahagian daripada karangan tasawuf `Al-Ta`arruf li Madzhab Ahl al-Tasawwuf` tentang persoalan akidah yang kita menganggap ia bertujuan bagi menjelaskan pegangan kaum sufi berhubung dengan aspek-aspek akidah yang bagi kita dapat melihat apakah sebenarnya  ada bersamaan antara pengangan ahli sufi atau ada kelainan atau perbedaan. Apakah jika ada perbedaan, maka adakah  ianya dari segi tanggapan dan ungkapan, tetapi tidak dari segi substan dan hakikat.
Antara aspek utama bagi akidah ialah membicarakan persoalan yang berhubung dengan ketuhanan. Bagi persoalan ketuhanan yang utama ialah persoalan `Dzat  dan Sifat`. Al-Kalabadzi di dalam pembicaraannya menampilkan pendapat dan pandangan bagi aspek-aspek tauhid atau akidah adalah bersifat satu pihak, iaitu pandangan kesufian mengenai aspek-aspek akidah yang dibicarakan, termasuklah persoalan `Sifat` . Penulis sengaja mengambil pandangan kedua pihak mengenai aspek-aspek yang dibicarakan, iaitu pandangan dari segi akidah tauhid (usuluddin) dari berbagai-bagai sumber dan pandangan dari segi kesufian, terutama yang ditampilkan oleh Al-Kalabadzi, di samping menambah dari pandangan kaum sufi yang releven.
Berhubung dengan konsep sifat  bahawa sifat ialah sesuatu (sifat) yang berdiri pada Dzat, seperti Mengetahui, Berkuasa, Melihat dan sebagainya. Menurut  Sayid Sabiq di dalam bukunya `Akidah Islam` (terjemahan M.Abdul Rathomy, Pustaka Nasional, Singapura, 2006) menyatakan:
``Allah Subhanahu wa Ta`ala sebagai Maha Pencipta alam semesta ini, selain dari memiliki Asma-ul-Husna (nama-nama yang baik), juga memiliki sifat-sifat yang luhur yang merupakan penetapan dari kesempurnaan ketuhananNya serta keagungan IlahiahNya. Sifat-sifat ini hanyalah dimiliki oleh Maha Pencipta itu sendiri dan oleh sebab itu tidak sesuatu pun menyekutuiNya atau memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana yang dipunyai oleh Allah Ta`ala itu. (hlm. 61).
Berhubung dengan sifat lagi kata K. H. Sirajuddin Abbas dalam bukunya yang berjudul,  I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jamaah, Pustaka Aman Press, Sdn. Bhd, Kota Bharu, 2013) menyatakan tentang Ketuhanan dan sifat bahawa, ``Kita percaya seyakin-yakinnya, bahawa Tuhan  itu ada. Ia mempunyai banyak sifat. Boleh dikatakan bahawa Tuhan mempunyai sekalian sifat Jamal (Keindahan), sifat Jalal (Kebesaran) dan sifat Kamal (Kesempurnaan). Tetapi yang wajib diketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal, adalah;
 20 sifat yang wajib (mesti ada) pada Allah
20 sifat yang mustahi (tidak mungkin ada) pada Allah
01 satu sifat yang harus (boleh ada – boleh tidak) pada Allah. (hlm. 22-23).
Adapun persoalan sifat di kalangan kaum sufi menurut Al-Kalabadzi bahawa mereka,
``Sepakat secara jama`ah bahawa bagi Allah adalah sifat-sifat secara hakikat yang Dia disifatkan dari sifat ilmu, qudrat, quwwah,, al-`izz, al-hilm, al-hikmah, al-kibriya`,  al-jabarut, al-qidam,, al-hayat, al-iradah, al-mushi`ah dan al-kalam.``
Tambah Al-Kalabadzi, ``Bahawasanya tidaklah Dia berjisim dan tidak i`radh, dan tidak jauhar sebagaimana Dzatnya tidak berjisim dan tidak `aradh dan tidak jauhar.
Dan bagiNya keadaan mendengar, melihat, keadaan berwajah dan bertangan secara hakikat, dan tidak mendengar, melihat, bertangan dan berwajah (sebagaimana makhluk).
Kaum sufi juga secara jama`ah berpegang, bahawa sifat Allah bukan berbadan,  bukan beranggota dan bukan berjuzu`. Dan mereka secara berjama`ah berpegang bahawasanya Dia bukan hiya (perempuan) dan bukan  huwa (lelaki) dan bukan yang lain daripadanya, bukanlah bermakna ithbat bahawa dia berhajat kepadanya dan Dia membuat sesuatu dengannya, akan tetapi maknanya, menafikan lawannya dan ithbat pada dirinya dan bahawasanya Ia berdiri dengannya.
Tidak bermakna ilmu menafikan jahil semata-mata dan tidak makna qudrat nafi lemah akan tetapi mengithbatkan ilmu dan qudrat. Dan kalau menafikan menjadikan dia mengetahui dan menafikan lemah Dia berkuasa, nescaya adalah bermaksud menafikan jahil dan lemah daripadanya menjadikanNya mengetahui dan berkuasa. Demikianlah dengan sifat-sifat yang lain. – tidak ber`illah. Permasalahan yang lebih halus dibicarakan oleh Al-Kalabadzi bahawa,
``Tidaklah kita sifat bagiNya dengan sifat-sifat ini sifat bagiNya, bahkan kita sifatkan sifat kita dan hikayat tentang sifat yang berdiri bagiNya. Dan siapa yang menjadikan sifat Allah yang disifat baginya dengan tidak menithbatkan bagi Allah sifat secara hakikat, maka adalah dia berdusta kepadaNya dari segi hakikat dan menyebut bagiNya dengan tidak mensifatkannya.
Sesungguhnya Allah mentanzihkan dirinya  dari apa yang mereka sifatkan.
Firman Allah bermaksud:
``Maha Suci Allah Ta`ala daripada apa  yang mereka sifatkan`(Al-An`am: 100)
FirmanNya lagi bermaksud:
``Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki (Al-Baqarah: 255),
Pada dasarnya  tentang Dzat Allah dan sifatNya mencerminkan sifat Jalal, Kamal, Qahhar dan JamalNya Allah Subhanahu wa Ta`ala yang mencerminkan  sifat Ketuhanan yang Maha Sempurna yang tidak ada bandingan dan tiada yang boleh diumpamakan denganNya. Cuma sebagaimana dikatakan bahawa bagi akidah mempunyai pendekatan yang teratur, sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Ash`ari, Maturidi, Al-Tahawi, bahkan pendekatan yang didekati oleh kalangan salafiyyun, manakala bagi pendekatan tasawuf tidak diikat dengan pendekatan  kaedah ilmiah yang teratur dan konkrit dan kelihatan pendapat diluahkan secara dzauq, wujdan dan intuitif. Sudah tentu ada bahayanya ungkapan individu secara bersendirian mungkin kadang-kadang boleh membawa kekeliruan yang  mungkin tidak dimaksudkan oleh pengungkap.
Pada prinsipnya tidak ada perbezaan pendekatan akidah Sunni, baik dari segi keilmuan tauhid dan kesufian, tetapi ada kelihatan berlainan dari segi pengungkapan, kehalusan,  kedalaman dari segi kesufian.,

Sekian.

No comments:

Post a Comment