November 10, 2016

PROSA BENTUK KARANGAN UTAMA


BBB,  09 Safar  1438H. =  09 November 2016 (Rabu):
Prosa ialah karangan menurut gaya bahasa biasa langsung dan tidak menggunakan elemen estetika seperti yang terdapat di dalam bahasa puisi. Bentuk ini digunakan bagi menyatakan sesuatu setepat mungkin dan relatifnya seharusnya mudah difahami. Bentuk ini digunakan bagi:
·         Menyampaikan maklumat seperti kenyataan, makluman atau berita.
·         Menyampaikan ilmu agar tepat dan diterima dengan tepat dan tidak mengelirukan. Misalnya keilmuan akidah memerlukan istilah yang tepat agar tidak mengelirukan dari segi akidah, demikian juga berhubung dengan undang-undang termasuk  juga ilmu fiqh.
·         Bersifat teknikal dan metamatik dan yang seumpamanya. Perlu menggunakan istilah yang tepat
Pada dasarnya semua bidang keilmuan perlu menggunakan istilah dan bahasa yang langsung dan teratur dengan laras bahasa menurut bidang berkenaan. Pada dasarnya tasawuf juga mempunyai istilah-istilah yang khusus dan tersendiri yang dihuraikan dengan bahasa biasa dan sepatutnya mudah difahami. Walau bagaimana sebagaimana bahasa biasa boleh diresapi oleh elemen-elemen estetika yang dialami oleh pengungkap-pengungkapnya, maka bahasa biasa boleh meningkat kepada bahasa sastera seperti boleh dilihat bahasa dalam bentuk  pantun, syair, sajak, teromba, gurindam dan sebagainya.
Demikian dengan bahasa tasawuf, pada dasarnya  menggunakan bahasa biasa, namun pada peringkat  tertentu, ia juga boleh  dipertingkat dengan elemen estetika dan kerohanian (seni rohani) yang bahasanya pada peringkat biasa adalah bahasa biasa, tetapi meningkat dari bahasa yang denotatif kepada bahasa kreatif bersifat konotatif, bercabang makna dan berlapisan ertinya.
Contoh bahasa estetika, tidak semestinya di dalam bentuk puisi.
Contoh menurut Al-Sarraj, bahawa Hasan bin `Ali ditanya mengenai cinta, maka jawabnya ialah:
``Menggandakan kesungguhan untuk melaksanakan apa yang dia kehendaki.``
Atau sebagaimana kata al-Junayd gerun terhadap balasan api neraka:
``Wahai yang  menyalakan api neraka dalam hatiku dengan kekuasaan
Kiranya engkau mau memadam  tiada siapa yang terdaya menghalang
Tiadalah malu kalau aku mati oleh takut balasan dan berkewaspadaan.

Pengarangan yang bersifat prosa adalah mementingkan rasional dan penyusunan ilmu secara teratur. Ada muqaddimah sebagai pengenalan. Ada penyusunan sebagai sebuah kitab yang di dalamnya ada bab-bab dan fasal-fasal secara seturut menurut perkembangan keilmuan berkenaan.
Sebagai contoh kita ambil contoh dari sebuah kitab tasawuf yang membicarakan secara teratur dan ilmiah, iaitu Kitab Haqa`iq al-Tasawwuf (Hakikat-Hakikat Tasawuf) – 704 halaman oleh `Abdul Qadir bin Isa.
Kitab ini terdiri dari lima bab, iaitu:
Bab Pertama: Ta`rif tentang Tasawuf
Di bawah bab ini dibicarakan, ta`rif tasawuf, pecahan kata tasawuf, pertumbuhan  tasawuf dan kepentingan tasawuf.
Bab Kedua: Mazhab `Amali dari segi Tasawuf
Di bawah bab ini dibicarakan konsep suhbah, dan tokoh-tokoh, bahasan al-Warith al-Muhammadi, pengambilan janji, perpindahan izin, keilmuan, mujahadah nafsu dan pembersihannya, zikir, pecahan zikir, muzakarah dan khulwah.
Bab Tiga: Jalan Menyampaikan kepada Allah
Di bawah bab ini dibicarakan tentang taubah, muhasabah, khauf, raja`, sidq dan ikhlas – bersifat  hal dan aspek-aspek yang berhubung dengan maqam seperti redha, tawakkal, sabar dan sebagainya.
Bab Keempat; Ialah Hasil-hasil (Buah-buah) tasawuf
Contoh cinta Ilahi, Ilham, karamat al-Auliya`
Bab Kelima: Membetulkan Fikiran Tentang Tasawuf.
Persoalan antara hakikat dan shari`at, al-Ulum al-Islamiyyah, tokoh-tokoh sufi terkenal. Disusun berpuluh nama, tapi antaranya seperti Al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, Al-Imam al-Nawawi, al-Imam al-Shatibi, Ibn Khaldun, Hasan nadawi, Maududi dan Muhammad Abu Zahrah.
Dengan penyusunan secara teratur dan ilmiah memudahkan diikuti kandungan dan mudah dipelajari.
Walau bagaimana meskipun karangan prosa menjadi keutamaan di dalam pembicaraan bidang-bidang keilmuan, termasuk tasawuf, bentuk-bentuk puisi tidak ditinggalkan. Bagi kitab-kitab ilmiah puisi digunakan sebagai matan bagi bidang-bidang keilmuan sebagai contoh Matan Jauharat al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani, begitu juga Matan  al-Fiyah oleh Muhammad bin Malik sebagai matan ilmu nahu dan keilmun-keilmuan yang lain.  Matan sedemikian adalah padat dengan persoalan keilmuan yang kemudian di sharah oleh tokoh-tokoh yang lain.
Walau bagimana bagi bidang tasawuf , cara menggunakan puisi agak berlainan. Setakut dimaklumi tiada matan khas yang mengungkapkan kaedah ilmu tasawuf, lantaran keilmuan ini lebih bersifat subjektif dan tidak mudah merumuskan ke dalam matan bersifat puisi secara konkrit, lengkap dan kemas. Penggunaan puisi adalah sebagai bukti dan pengukuhan apa yang dibicarakan, sebagai contoh banyak digunakan puisi secara selingan di dalam kitab Al-Luma` yang dibicarakan dan di dalam banyak kitab-kitab tasawuf yang lain termasuk Kitab Ihya` `Ulum al-Din oleh Al-Ghazali.

Sekian.

No comments:

Post a Comment