August 31, 2013

Persuratan Kitab - Zaman Pasai

-->
BBB, 23 Syawal 1434 = 30 Ogos 2013 (Jumaat):

Perlu disebut di sini berkenaan penggunaan istilah `Sastera` dan `Persuratan`. Dalam penggunaan umum, istilah sastera merangkumi apa yang bersifat sastera termasuk juga karya Ilmu. Bagi penulis ada perbezaan dan melihat segala penulisan semuanya termasuk di bawah persuratan. Ada di bawahnya persuratan ilmiah dan sastera termasuk kreatif. Istilah `Surat` diambil dari al-Qur`an `Surah` bagi awal setiap surah di dalam al-Qur`an. Surat juga bermakna menyurat = menulis.  Di bawah Persuratan ada yang bersifat Ilmu seperti kitab Fiqh, usuluddin dan sebagainya dan di bawah persuratan juga terdapat tulisan yang bersifat sastera sebagaimana yang telah dibicarakan. Penggunaan peristilahan ini akan dibicarakan lebih detail apabila membicarakan tentang Gagasan Pesurat & Teori Takmilah.

Sebagaimana diperkatakan bahawa tradisi persuratan dan penulisan dalam bahasa Melayu dicetus dan dimulakan oleh Islam dengan pengenalan huruf al-Qur`an menjadi abjad Jawi. Dari segi logiknya tumpuan utama dari segi persuratan sejak menerima Islam di Alam Melayu ialah usaha-usaha menghasilkan karya-karya ilmu bagi menyibarkan Islam itu sendiri. Sememangnya sejak menerima Islam muncul pusat-pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. Antara pusat-pusat pendidikan dan penyebaran Islam ialah:

1)       Pasai

Diakui antara tempat terawal menerima Islam dan menjadi antara tempat terawal bagi kebudayaan Melayu Islam (1280-1400) ialah Pasai bergelar Darul Salam. Pemerintah terkenal ialah Merah Silu yang sesudah Islam (1292M.) bergelar Sultan Malikul Sallih. Pada zaman pemerintahannya dan anaknya Malikul Mansur Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan penting. Pasai dikunjungi tokoh-tokoh Islam penting. Antaranya Ibn Battutah pernah berkunjung ke Pasai pada 1336 M. Dia melaporkan semasa di Pasai beliau menemui Amir Dawlasa dari Delhi, Kadi Amir Said dari Shiraz dan Tajuddin seorang ahli hukum dari Isfahan. Menurut Ibn Battutah Sultan Pasai adalah seorang yang amat berminat soal-soal agama dan istananya menjadi tempat perbahasan mengenai soal-soal agama.

(Mohd. Nor Ngah (UM) dan Ismail Hamid (UKM), dlm. Hamdan Hassan (Penyunting), Islam & Kebudayaan Melayu, Utusan Publications And Distributors, Kuala Lumpur, 1979: 126).

Pasai lebih awal muncul sebagai pusat dagangan dari Melaka dan kemajuan pelabuhan dan tamadun dan peradaban keilmuan juga mendahuli Melaka. Di dalam Sejarah Melayu ada menyebutkan bahawa seorang guru di Makkah, iaitu Maulana Abu Ishak telah mengarang kitab berjudul al-Durrul Manzum. Beliau meminta muridnya yang mempelajari kitab tersebut turun ke Melaka. Dalam Sejarah Melayu ada mencatat:

``Telah berapa lamanya di laut sampailah ke Melaka. Maka sangat dipermulia oleh Sultan Mansur Shah; dan Kitab Durrul Manzum disuruh baginda arak lalu ke balairong. Maka Sultan Mansur Shah pun berguru pada Maulana Abu Bakar. Maka Sultan Mansur Shah sangat dipuji oleh Maulana Abu Bakar, terlalu amat terang hati baginda, maka banyaklah ilmu diperoleh baginda. Maka oleh Sultan masalah itu disuruh ertikan ke Pasai pada Makhdum Patakan. Maka oleh Makhdum Patakan Durrul Manzum itu diertikannya. Telah sudah maka dihantarkannya kembali ke Melaka. Maka terlalu sukacita Sultan Mansur Shah melihat Durrul Manzum itu sudah bermakna, maka makna Durrul Manzum itu ditunjukkan baginda pada maulana Abu Bakar, serta dipujinya Tuan Patakan itu. Maka segala orang besar-besar Melaka sekaliannya berguru pada Maulana Abu Bakar.``

(Shellabear, W.G., Sejarah Melayu, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 149).

Apa yang hendak ditekankan di sini, bahawa Pasai pada zaman Sultan Mansur Shah dianggap lebih menguasai keilmuan, sebab itu kitab berbahasa Arab berjudul al-Durr al-Manzum (Bukan al-Dar al-Mazlum – Penulis telah menulis mengenai tajuk ini. Al-Dar al-Mazlum bererti `Negeri Kena Zalim, tetapi kandungan kitab yang dikatakan  al-Dar al-Mazlum membicarakan soal zat, sifat dan af`al – Ianya merupakan Untaian Mutiara yang dimaksudkan dengan al-Durr al-Manzum. Judul Kitab ini (al-Durr al-Manzum) terdapat di dalam kepustakaan kitab-kitab Islam). Makhdum Patakan adalah salah seorang guru terkenal di Pasai, di samping guru-guru yang lain.

Kealiman Pasai dapat dibuktikan lagi, bahawa pergantungan Melaka dengan Pasai bukan setakat permintaan menterjemahkan Kitab al-Durr al-Manzum, tetapi banyak lagi persoalan-persoalan yang rumit terpaksa dibawa ke Pasai untuk mendapat jawapan. Sejarah Melayu mencatat:

``Arakian, maka Sultan Mansur Shah menitahkan Tun Bija Wangsa ke Pasai bertanyakan suatu masalah; Segala isi syurga itu kekalkah ia di dalam syurga dan segala isi neraka itu kekalkah ia di dalam neraka ?` dengan membawa emas urai tujuh tahil dan membawa perempuan dua orang peranakan Mengkasar, Dang Bunga namanya seorang, anak biduanda Muar, Dang Bibah namanya seorang. Adapun bingkis Sultan Mansur Shah akan Raja Pasai kamkha kuning berbunga sepucuk, kamkha ungu sepucuk, nuri merah seekor, kakatua ungu seekor. Maka titah Sultan Mansur Shah pada Tun Bija Wangsa, ``Tanyakanlah oleh Tun Bija Wangsa pada segala pendeta di Pasai, segala isi syurga itu kekalkah ia dalam syurga dan segala isi neraka itu pun kekalkah ia di dalam neraka ? Tanyakan , barang siapa dapat mengatakan dia, berikan oleh Tun Bija Wangsa emas tujuh tahil dengan perempuan dua orang ini padanya. Dan kata itu hendaklah tabalkan  oleh Tun Bija Wangsa bawa ke mari.``

(Sejarah Melayu, 1967:150).

Daripada petikan di atas menunjukkan ada beberapa orang lagi ulama terkenal di Pasai selain dari Makhdum Patakan iaitu Makhdum Muda dan Tun Hassan murid Makhdum Patakan.

Apa yang hendak ditarik perhatian juga bahawa pengajian di Pasai bukan setakat tahap biasa, sebaliknya dari persoalan yang dibangkitkan ke Pasai, bahawa terdapat mereka yang belajar dan membicarakan persoalan-persoalan yang bersifat falsafah. Ternyata apa yang ditanya dan dibahaskan ialah apa yang menjadi perbincangan oleh tokoh falsafah Islam seperti oleh Ibn `Arabi di dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Makkiyyah dan juga dibicarakan oleh Abdul Karim al-Jili di dalam kitabnya yang berjudul al-Insan al-Kamil. Sebenarnya pengajian yang bersifat falsafah seperti itu akan berlanjutan dan menjadi perbahasan di Aceh, terutama pada satu pihak oleh Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani, manakala pihak yang lain ialah oleh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel. Dengan ini menunjukkan persoalan-persoalan keagamaan telah dibahaskan di Pasai pada tingkat tinggi.

Dengan kedudukan pengajian sedemikian dijangka sudah ada kitab-kitab penulisan dihasilkan yang bukan setakat terjemahan. Walau bagaimana setakat yang diwarisi ialah Hikayat Raja-Raja Pasai. Kata Mohd. Nor Ngah dan Ismail Hamid;

``Dengan berkumpulnya para cerdik pandai di Pasai tidak syak lagi bidang pengajian dan penulisan telah dilakukan maupun tulisan-tulisan yang bercorak keagamaan atau kesusasteraan. Sebuah karya kesusasteraan sejarah yang mengesahkan tentang Pasai yang berjudul `Hikayat Raja-Raja Pasai` telah dituliskan. Walaupun nama pengarang dan tarikh penulisan hikayat ini sukar ditentukan, tetapi dipercayai penulisnya adalah terdiri dari seorang yang melalui disiplin keislaman kerana hikayat ini memperlihat ciri-ciri keislaman dalam gaya tulisannya.``
(Hamdan Hassan, 1979: 126).

Hikayat Raja Pasai Bertolak dari cerita dua beradik, iaitu raja Ahmad dan Muhammad di negeri Pasai hendak membuka negeri Semerlanga. Raja Ahmad mendapat anak lelaki dan Raja Muhammad mendapat anak perempuan yang dikahwinkan yang akhirnya melahirkan turunan Merah Silu. Raja Merah Silu ini adalah Raja Pertama menerima Islam di  Samudera Pasai bergelar Malikul Salleh (1292).

Dua watak utama dari kalangan ulama yang mengislamkan Malikul Salleh ialah Faqir Muhammad dan Syeikh Ismail: Catatan tentang pengislamannya:

``Apabila datang ke hadapan Merah Silu atau Sultan Malikus Salleh itu, maka Syeikh Ismail pun lalu berkata pada Merah Silu, katanya, ``Hai Merah Silu, ucap dan sebutlah olehmu akan kalimah shahadah.`` Maka Sultan Malikus Salleh pun mengucap kalimah suci itu dengan sebutan yang petah, tiada sedikit pun yang bersalahan.`` Seterusnya,
Dicatatkan yang Sultan Malikus Salleh berguru dengan Syeikh Ismail dan Faqir Muhammad:

``Telah keesokan harinya, lalu Syeikh Ismail dengan Faqir Muhammad pun naik pula ke darat dengan membawa Kitab Suci al-Qur`an ke hadapan Sultan Malikus Salleh. Maka baginda pun menyambut Kitab Suci itu dengan hormat, seraya dijunjung dan dikucupnya. Selepas itu Merah Silu pun membuka dan membaca akan kitab yang tersebut itu di hadapan Syeikh Ismail dan Faqir Muhammad. Maka tiadalah payah diajar lagi akan Merah Silu membaca Qur`an yang tersebut itu.``
Berikut dari itu rakyat jelata dihimpun dan semuanya memeluk agama Islam menurut Raja mereka Sultan Malikus Salleh.

(Abdullah Haji Musa Lubis, Kesah Raja-Raja Pasai, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 29-30).

Cerita tentang Pasai, tidak terlepas dari unsur metos dan legenda yang menjadi elemen di dalam karya-karya sastera tradisional, tetapi dari cerita, terutama dari Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai membuktikan tentang keislaman negeri Pasai lebih awal dari Melaka. Hasil dari keislaman ini mencetuskan tradisi pengajian keilmuan Islam. Pasai lebih terkehadapan dari Melaka di dalam soal-soal keilmuan Islam. Banyak persoalan keislaman yang tidak dapat diselesaikan di Melaka diangkat ke Pasai. Sebuah karya yang penting dihasilkan di Pasai dicetuskan oleh Islam ialah Hikayat Raja-Raja Pasai.

Sekian.

1 comment:

  1. Yang berbahagia tuan,

    http://merahsilu.blogspot.com/2013/08/melaka-di-dalam-samudera-pasai-sebelum.html

    https://www.facebook.com/pages/Srikandi/496613607030536

    ReplyDelete