June 22, 2017

AL-FAQR : KEMULIAAN HATI DIPUJI


BBB, 26 Ramadhan 1438H. = 21` Jun 2017M. (Rabu).
Al-Faqr dari  segi makna lahirnya ialah faqir, iaitu mereka yang berada dari sumber pendapatannya lebih di bawah dari orang miskin. Tapi faqir dimaksudkan bukan dari segi ukuran harta benda, tetapi adalah kekayaan jiwa, sehingga walaupun dia dikategorikan sebagai faqir, tetapi dia menyembunyikan kefakirannya,sehingga tidak diketahui dari segi kefakirannya. Dan ada yang faqir jiwanya, walaupun dia seorang yang berkecukupan dari segi material dan harta benda.
Membicarakan faqr sebagai satu bab, Al-Qushairy mengambil hujah dari ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Infaq itu adalah untuk kalangan fuqara` yang berjihad pada jalan Allah, mereka tidak bekemampuan usaha di bumi. Orang jahil menyangka mereka orang-orang kaya lantaran sifat `afif – Kamu mengetahui mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta dari orang ramai dengan cara mendesak-desak. Dan apa yang engkau menafkahkan, maka Allah dengannya Amat Mengetahui..`` (Al-Baqarah: 273).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu `Abdullah al-Husain bin Shuja` bin al-Hasan bin Musa al-Bazzar di Baghdad berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ja`far bin Muhammad bin al-Haitham al-Anbari berkata, bercakap kepada kami Ja`far bin Muhammad al-S*a`igh berkata, bercakap kepada kami Qabis*at berkata, bercakap kepada kami Sufyan daripada Muhammad bin `Amrin bin `Alqamah daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah daripada Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Masuk syurga orang-orang faqir sebelum orang-orang kaya lima ratus tahun sama dengan setengah hari syurga.`` (Riwayat Al-Tirmidzi).
Dan Hadith yang lain:
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Hiri di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Abu Ahmad Hamzah bin al-`Abbas al-Bazzar di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ghalib Ibn H*arb berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin  Musalmah berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Abi al-Furat daripada Ibrahim al-Hijri daripada Abi al-Ah*was* daripada `Abdullah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bemaksud):
``Bahawa bukanlah miskin dengan  tawaf yang menghasilkan sesuap atau dua suap, sebuah tamar atau dua buah tamar, katanya, maka dikatakan, ``Siapakah orang miskin itu ya Rasulallah ?, maka bersabda Baginda, Dia ialah yang tidak mendapat kepuasan yang dicari dari kekayaan dan dia malu meminta-minta dari manusia.. Tidak pula orang ramai mengetahui hal mereka yang menyebabkan mereka memberi sadaqah kepadanya.``(Riwayat Ahmad).
Menurut Al-Ustadz (Abu `Ali al-Daqqaq):
 Maksud dia tidak memohon daripada manusia, lantaran dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala memohon daripada manusia dan bukan dia malu daripada manusia.
Menurut Al-Ustadz, faqir adalah shiar para auliya`, hiasan para asfiya` (Yang Bersih), dan Pemilih al-Haqq Subhanahu wa Ta`ala, kerana khususnya mereka dari kalangan  atqiya` dan nabi-nabi. Orang yang bersih adalah pilihan Allah Ta`ala dari kalangan hamba-hambaNya dan tempat rahsia dan pemeliharaan makhlukNya dan dengan barakat mereka tersebarnya rezeki. Para fuqara` yang sabar adalah  `bersama duduk dengan Allah` (julasa` Allah) pada hari kiamat. Yang demikian disabda oleh Baginda Rasulullah s.a.w..
Mengkhabarkan kami oleh Al-Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami berekata, aku mendengar Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Raja` al-Qazari berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Ja`far bin Ahmad bin Khashish al-Baghdadi berkata, bercakap kepada kami `Uthman bin Sa`id berkata,, bercakap kepada kami `Umar bin Rashid daripada Malik daripada Nafi` daripada Ibn `Umar daripada  `Umar bin al-Khattab r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Bagi setiap sesuatu ada kunci, dan kunci syurga ialah mengasihi orang-orang miskin, para fuqara` kerana sabar mereka itu `duduk bersama Allah Ta`ala` pada hari kiamat.`` (Hadith Ibn Laal daripada Ibn `Umar).
Diceritakan seorang lelaki datang kepada Ibrahim bin Adham dengan sepuluh ribu dirham, maka dia enggan daripada menerimanya  dan berkata, Engkau mau menghapuskan  namaku daripada `dewan fuqara`` dengan sepuluh ribu dirham, aku tidak mau melakukannya !``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakr berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Sam`an berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Mas`ud berkata, disoal Yahya bin Mu`adz tentang `faqr`, maka katanya:
``Hakikatnya dia tidak memerlukan melainkan kepada Allah, untuk mencatat tiada asbab.``
Aku mendengarnya berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Ibrahim bin al-Qassar berkata, ``Faqir adalah pakaian yang mewarisi redha, apabila tahqiq hamba padanya.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Ali bin Bundar al-S*ayrafi berkata, aku mendengar Mahfuz*an berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``Sebaik-baik jalan yang boleh menyampaikan hamba kepada tuannya, ialah dengan berterusan faqr kepadanya di dalam semua hal dan melazimkan Sunnah pada segala perbuatan dan berusaha mendapat makanan secara halal.``
Demikianlah kefaqiran dianggap mulia kerana kemuliaan hatinya. Dia tidak menyatakan kefaqiran kepada orang, bahkan menyembunyikan dirinya dari diketahui. Kemuliaan hati sedemikian  menyebabkan ianya dipuji.

Sekian.

No comments:

Post a Comment