June 27, 2017

TAUHID : FALSAFAH DAN HAKIKAT KEWUJUDAN


BBB, 02 Syawal 1`438H. =  26 Jun  2017M. (Isnin):
Tajuk bagi bab seterusnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah `Al-Tauhid`. Persoalan tauhid ini adalah persoalan yang besar dan utama, ianya sepatutnya menjadi induk, inti, bahkan falsafah  bagi pembicaraan, termasuk tasawuf. Menyebut tauhid mengingatkan kita kepada falsafah, prinsip, bahkan inti agama Islam yang  menjadi pegangan Islam sejak dari Nabi Adam membawalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. , bahkan hingga sekarang. Kesegalaan baik ilmu, amalan dan pembawaan tidak boleh bercanggah dengan tauhid. Sebarang percanggahan dengan tauhid, bererti batil dan salah.
Al-Qushairy di dalam membicarakan persoalan tauhid ini memang bertolak dari prinsip Islam, bahawa Tuhan adalah Tuhan Yang Esa (Tunggal) sebagaimana firmanNya (Wa Ilahukum ilahun Wahid) bermaksud:
``Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Esa (Tunggal) – ( ``Al-Baqarah:  163).
Dan dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Burik r.h.a.t.  berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin Mahmud bin Kharzadz berkata, bercakap kepada kami Masih bin Hatim al-`Akali berkata, A`la Abdullah bin `Abdul Wahhab berkata bercakap kepada kami Hammad bin Yazid daripada Sa`id bin Sa`id bin H*atim al-`Atakiyy daripada Ibn Abi S*adaqah daripada Muhammad bin Sirin daripada Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Ada seorang lelaki yang dia adalah sebelum daripada kamu,, dia tidak pernah melakukan kebaikan, melainkan dia berpegang pada tauhid, maka dia berkata kepada keluarganya, apabila aku mati, maka bakarkanlah aku dan hancurkan diriku, kemudian taburkanlah separuh tubuhku di darat dan separuh lagi di laut pada hari berangin, maka dilakukanlah sebagaimana disuruh. Maka Allah berkata kepada angin, bawalah kemari apa yang engkau ambil, maka dia berdepan Allah. Maka Allah bertanya  apa yang dilakukan lelaki itu, ia menjawab , kerana malu kepadaMu. Kemudian Allah mengampunkannya.`` (Riwayat Bukhari).
Berkata Al-Ustadz, ``Al-tauhid ialah hukum bahawasanya Allah Ta`ala adalah Esa. Dan ilmu tentang sesuatu itu satu juga adalah tauhid. Dan dikatakan wahdah apabila engkau sifatkan sesuatu itu satu.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadhan berkata, aku mendengar Yusof bin al-Husain berkata,, aku mendengar  Dzu al-Nun al-Mis*ri berkata,. Sesungguhnya dia disoal tentang tauhid, maka katanya,
``Engkau mengetahui bahawa qudrat Allah Ta`ala pada sesuatu tidak bercampur, dan perbuatanNya tentang sesuatu tidak ada `ilaj (kerana) dan `illah. Tiap-tiap suatu Dia yang membuatnya dan tanpa `illah perbuatanNya. Apa jua engkau tas*awwur pada diri engkau tentang sesuatu, maka Allah Ta`ala berlainan daripadanya.
Disoal Al-Junayd tentang tauhid, maka katanya, ``Mengesakan yang mentauhidkanNya dengan tahqiq wahdaniyyatNya dengan sempurna keesaanNya, bahawa Dialah yang Esa, yang dia tidak beranak dan tidak memperanakkan dengan menafikan lawan dan kawan dan tiap-tiap suatu tiada yang seumpama, tiada bagaimana, tiada gambaran dan tiada seumpama – Tiada sepertinya sesuatu dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat.
Dan berkata Al-Junayd, ``Apabila mengakhiri akal mereka yang berakal tentang tauhid, berakhirlah tentang kehairanan.``
Dan katanya, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata,aku mendengar Aba al-Husain bin Muqsim berkata, aku mendengat Ja`far bin Muhammad berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,, demikian contoh  Al-Junayd  disoal tentang tauhid, maka katanya, bahawa dia hilang dalam garisan dan tenggelam dalam keilmuan, dan Allah Ta`ala tetap berterusan.
Berkata Al-Has*ri, ``Asal kami tentang tauhid lima perkara,
Mengangkat hadath, menunggalkan yang Qidam,, hijrah dari kawan, berpisah dari  negara, dan lupa pada yang tahu dan tidak tahu.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Shadzan berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, `Tauhid adalah sifat Yang di Esakan. Dia adalah hakikat dan hilyah Yang di Esakan.
Disoal Al-Junayd daripada hakikat tauhid yang khas, maka katanya, bahawa hamba adalah bayangan (shabhan) berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Berlaku di atasnya larian tadbir dan berlari hukum qudratNya di dalam gelombang laut tauhidNya. Fana diri dan dakwa kemakhlukan dan daripada istijabah dengan hakikat-hakikat wujudNya dan keesaanNya pada hakikat kedekatanNya dengan hilang rasa dan hakikat bagi mendirikan haqq Subhanahu wa Ta`ala dengan apa yang dikehendaki darinya. Dia adalah kembali akhir hamba kepada awalnya dan dia adalah sebaggaimana adalah ia `kana`  sebelum adanya ia.``
Dan disoal Al-Bushanji daripada tauhid, maka katanya, ``Tanpa penyerupaan dari segi Dzat dan tidak menafikan sifat.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-`Anbari berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata, dan dia disoal tentang Dzat Allah Ta`ala `Azza wa Jalla, maka katanya,
``Dzat Allah Ta`ala disifatkan secara ilmu,, tidak didapati secara ihat*ah (kelilingan) dan tidak secara hulul, tidak dilihat secara mata, di dalam dunia  dan dia wujud dengan hakikat iman tanpa had dan ih*at*ah dan hulul. Dilihat oleh mata  di akhirat(wujuhun yauma`idzin nadhrah ila Rabbiha naz*irah , Al-Qiyamah: 22-23)) sebagai akibat bagi menzahirkan diri  pada milikNya dan kekuasaanNya. Sesungguhnya terlindung manusia dari ma`rifat `Kunhi DzatNya dan memberi dalil  kepada mereka itu dengan ayat-ayatNya dengan hati secara ma`rifat dan akal tidak mendapatinya secara penglihatan oleh orang mu`minun tanpa ih*at*ah dan tanpa idrak ke puncak.
Dan banyak lagi pendapat tentang tauhid sama ada yang dungkapkan secara rasional atau intuitif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment