June 2, 2017

TAWAKKAL TIADA BEZA ANTARA `AQIDAH DAN TASAWUF


BBB, 06 Ramadhan 1438H. = 01 Jun 2017M. (Khamis):
Apa yang dibicarakan oleh Al-Qushairy  seterusnya, termasuk selepas membicarakan tentang nafsu, ialah mengenai konsep-konsep tasawuf. Termasuk berhubung dengan konsep ini ialah `Tawakkal`. Konsep ini dibicarakan oleh semua kitab tasawuf termasuk oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma` dan oleh Al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`arruf. Sebagaimana telah dibicarakan. Namun bagi melihat pendekatan atau sekurang-kurangnya cara pembicaraan bagi setiap kitab, maka ianya dibicarakan.
Bagi memulakan pembicaraan tentang tawakkal Al-Qushairy bertolak dari ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Dia akan mencukupkan keperluannya.`` (Al-T*alaq: 3).
Dan firman Allah lagi bermaksud:
``Dan kepada Allahlah bertawakkal orang-orang yang beriman.`` (Ali `Imran: 160).
Dan firman Allah lagi bermaksud:
``Dan kepada Allahlah mereka bertawakkal, sekiranya mereka orang-orang beriman.`` (Al-Ma`idah: 23).
Tawakkal adalah pancaran keyakinan seorang mukmin terhadap ketentuan Allah dan di atas keyakinan ini apa yang dilakukan dengan sepenuh ikhtiar diserah kepada Allah, kerana dialah Penentu dan pemilih terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada kekhilapan di sisi Allah dan apa yang dianggap tidak tepat dengan kehendak itu adalah tidak tepat dari kita.
Hujah dari Hadith Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kami Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Furik berkata, mengkhbarkan kami `Abdullah bin Ja`far bin Ahmad al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami Yunus bin Habib bin `Abd al-Qahir berkata, bercakap kepada kami Abu Da`wud al-T*ayalisi berkata, bercakap kepada kami Hammad bin Salamah daripada `As*im bin Bahdalah daripada Razin Hubaysh daripada `Abdullah bin Mas`ud, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
``Adakah kamu tidak melihat umat-umat dalam pertukaran musim, maka engkau melihat umatku mereka memenuhi lembah dan bukit, maka mereka menghairankandaku dengan banyaknya mereka dan kepelbagaian keadaan mereka, maka dikatakan kepadaku, ``Adakah Tuan redha ?``, Maka kataku ``Ya``. Dan Baginda bersabda, ``Bersama dengan mereka tujuh puluh ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Mereka tidak pernah mencari obat, tidak menilik dan tidak mencuri dan kepada Tuhan mereka  bertawakkal.
Maka berdiri `Akashah bin Muhs*in al-Asadi, maka katanya, Ya Rasulallah, ``Doakan kepada Allah menjadikan daku salah seorang daripada mereka itu. Maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Wahai Allah jadikan dia salah seorang daripada mereka. Maka berdiri yang lain, maka katanya, ``Mohonkan kepada Allah supaya menjadikan daku salah seorang daripada mereka itu. Maka bersabda Rasulullah s.a.w. akan dijadikan dengannya `Akashah.
Aku mendengar `Abdullah bin Yusuf al-As*bahani berkata, aku mendengar Aba Nas*r al-Sarraj berkata, bercakap kepadaku Abu Bakar al-Wajihi berkata, kata Abu `Ali al-Rudzbari, ``Aku berkata bagi `Amrin bin Sinan, ``Hikayatkan kepadaku tentang Sahl bin `Abdullah satu hikayat, maka  katanya, bahawasanya berkata, ``Alamat orang yang bertawakkal tiga, ``Dia tidak memohon, dia tidak menolak dan tidak menyekat.``
Aku mendengar Al-Shaykh `Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Abdillah al-Shiradzi berkata, aku mendengar,  Aba  Musa al-Dailami berkata, ``Dikatakan kepada Abi Yazid, ``Apa itu tawakkal ?`` Maka katanya kepadaku, ``Apa pendapat engkau ? Katanya, bahawa sahabat-sahabat kita berkata,
``Kalau binatang buas dan ular-ular berbisa di kanan dan di kiri engkau, maka tidak berubah yang demikian sirr engkau. Maka berkata Abu Yazid, ya ini daripada yang dekat, akan tetapi kalau bahawa ahli al-jannah di dalam syurga menikmati dan ahli neraka di dalam neraka kena azab, kemudian jatuh kepada engkau perbezaan antara keduanya, maka dia tidak terkeluar dari jumlah tawakkal.``
Dan berkata Sahl bin `Abdullah, ``Seawal maqam bagi tawakkal ialah, bahawa hamba berdepan dengan Allah `Azza wa Jalla, seperti mayat berdepan dengan pengurusan yang dia boleh membalik-baliknya mengikut dikehendaki dan tiada baginya gerak dan tadbir. Dan berkata Hamdun, tawakkal ia bergantung kepada Allah sepenuhnya.``.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sulami berkata, aku mendengan Muhammad bin Hamid berkata, aku mendengar Ahmad bin Khadhrawaih berkata, berkata seorang lelaki kepada  Hatim al-As*amm.  ``Daripada mana engkau mendapat makan. Maka dijawab dengan ayat Al-Qur`an, bermaksud:
``Dan bagi Allah itu khazanah di langit dan di bumi. Tetapi orang-orang munafik  tidak memahami.`` (Al-Munafiqun:  7).
Kata Al-Qushairy, ``Ketahuilah bahawa tempat bagi tawakkal ialah hati. Dan gerak pada zahir tidak menafikan tentang tawakkal selepas tahqiq hamba bahawa taqdir ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala. Dan jika kesukaran dengan sesuatu, maka dengan taqdir dan jika bermuafakat dengan maka adalah kemudahan.``
Demikianlah persoalan tawakkal bukan saja persoalan tasawuf, tetapi ianya adalah persoalan akidah, persoalan yang berhubung dengan iman. Ia berkait dengan persoalan taqdir, qadha` dan qadar. Bagi akidah Islam, bahawa, walaupun hamba mempunyai daya ikhtiar dan membuat pilihan, tetapi perbuatan manusia adalah terhad. Yang menentu sebenar dan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa Ta`ala semata-mata.  Pada manusia hanya ikhtiar.
Tidak ada perbezaan antara aqidah dan tasawuf mengenai persoalan tawakkal.

Sekian

No comments:

Post a Comment