June 13, 2017

MALU TANDA IMAN


BBB, 17 Ramadhan 1438H. = 12 Jun 2017M. (Isnin):
Malu adalah sifat diri yang tidak suka dan selesa melakukan sesuatu yang dianggap tidak `bermoral`. Ini menandakan ada di dalam diri suatu benteng yang mencegah diri daripada melakukan perkara yang tidak sopan, bererti ada batas maruah dijaga diri yang antaranya disempadankan oleh rasa malu. Dari segi ini ia adalah nilai yang baik yang perlu dijaga di dalam diri.
Tentang malu ini Al-Qushairy mengambil firman Allah yang bermaksud:
``Apakah dia tidak tahu, bahawa Allah melihat segala perbuatannya ?`` (Al-`Alaq: 14).
Berhubung dengan Hadith Nabi s.a.w. Al-Qushairy memperturunkan sanad:
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Hiri al-Muzakki berkata, mengkhabarkan kami Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Qas*wi di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin  al-Haitham berkata, bercakap kepada kami Musa bin Hayyan berkata, bercakap kepada kami al-Maqdisi dari `Ubaidillah bin `Umar, daripada Nafi`, daripada Ibn `Umar berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.
``Al-Haya`u min al-iman` bermaksud, ``Malu adalah dari bukti keimanan.``
Mengkhabarkan kami Abu Sa`id Muhammad bin Ibrahim al-Isma`ili berkata, bercakap kepada kami Abu `Uthman `Amru Ibn `Abdillah al-Bas*ri berkata, bercakap kepada kami Abu Ahmad Muhammad bin `Abdul Wahhab berkata, bercakap kepada kami Ya`la bin `Ubaid berkata bercakap kepada kami Abban bin Ishaq daripada al-Sibah bin Muhammad daripada Murrah al-Hamadani daripada Ibn Mas`ud, bahawa Nabi Allah s.a.w. bersabda pada satu hari kepada sahabat-sahabatnya,
``Malulah kamu daripada Allah sebenar-benar malu.`` Maka berkata mereka itu,
``Sesungguhnya kami malu, wahai Nabi Allah dan al-hamdulillah.``
Baginda bersabda, ``Tidak sedemikian, akan tetapi siapa malu daripada Allah dengan malu sebenarnya, hendaklah dia menjaga fikiran dan bisikan hati, dan hendaklah dia menjaga perut dan apa yang dimakannya dan hendaklah dia ingat akan mati dan fitnah kubur. Siapa yang maukan akhirat dia meninggalkan  hiasan dunia. Siapa yang melakukan sedemikian, maka dia malu daripada Allah sebenar-benar malu.`` (Hadith riwayat Al-Tirmidzi dan al-Hakim).
Di dalam Al-Hadith al-Arba`in al-Nawawiyyah:
Daripada Ibn Mas`ud `Uqbah bin `Amrin al-Ans*ari al-Badri r.a. berkata,
Bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud: ``Bahawasanya setengah  yang didapati manusia dari perkataan nabi yang dahulu ialah, ``Apabila  engkau tidak malu, maka kerjakanlah apa yang engkau kehendaki.`` (Hadith, Riwayat al-Bukhari).
Aku mendengar  Al-Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, mengkhabarkan kami  Abu Nas*r al-Waziri, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdullah bin Muhammad berkata, bercakap kepada kami Al-Fulabi berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Mukhallad daripada bapanya berkata, ``Berkata setengah hukama`,
``Hidupkan rasa malu dengan duduk bersama orang bersifat pemalu.``
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Ibn `At*a` berkata, ``Ilmu yang besar ialah haibat dan malu, apabila hilang haibat dan malu tidak kekal padanya kebaikan.``
Berkata  Dzu al-Nun  Al-Misri, ``Cinta bercakap, manakala malu diam dan takut berdebar.``
Dan berkata Abu `Uthman, ``Siapa bercakap tentang malu, dan dia tidak malu daripada Allah `Azza wa Jalla tentang apa yang dia bercakap, sesungguhnya dia istidraj.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Baghdadi berkata, aku mendengar Ahmad bin Salih berkata, aku mendengar Ahmad bin `Abdun berkata, aku mendengar Aba  al-`Abbas al-Mu`addab berkata, berkata Sari:
``Bahawa malu dan al-uns berada di tepi hati dan wujdan padanya zuhud dan wara`.
Sesungguhnya malu adalah nilai yang ditanam di dalam hati – sebagai malu bersama dengan nilai-nilai akhlak yang lain berasaskan prinsip-prinsip akhlak Islamiah . Dengannya terbina jati diri sebagai orang yang berakhlak dan malu adalah benteng nilai dalaman yang mengawal dan menilai sesuatu yang mau dilakukan, jika sesuatu perbuatan itu dianggap tidak wajar dlakukan kerana bercanggah dengan nilai, maka malu menjadi bentengnya . Sesuatu yang tidak wajar dan malu, maka ditolak oleh malu bagi mempertahankan identiti diri. Malu seharusnya bersebab (menjaga nilai) di sana ada malu yang dinamakan `Tidak bertempat dan bersebab` sehingga tertahan dari melakukan kebaikan, maka malu sedemikian yang mengganggu  tugas seseorang seharusnya tidak berlaku.
Malu biar bertempat dan bersebab dan bernilai dan tidak sebaliknya, ianya membawa nilai negatif dan menghambat nilai  kehidupan yang wajar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment