June 8, 2017

AL-`UBUDIYYAH: BERBAGAI MAKSUD PECAHAN ISTILAH


BBB, 12 Ramadhan 1438H. = 07 Jun 2017M. (Rabu):
Al-`Ubudiyyah dapat diterjemahkan kepada maksud `Kehambaan` atau `Penyembahan``.
Al-Qushairy memulakan  pembicaraan berhubung dengan bab ini dengan memetik firman Allah:
``Wa u`bud rabbaka hatta ya`tiyaka al-yaqin.`` (Al-Hijr: 99).
Bermaksud: Dan hendaklah engkau sembah Tuhan engkau sehingga mendatang kepada engkau keyakinan.`` (Al-Hijr: 99).
Berhubung dengan Hadith Nabi AL-Qushairi memetik:
Mengkhabarkan kepada kami Abu Hasan al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Ahmad ibn `Ubaid al-S*aqqar berkata, bercakap kepada kami `Ubaid bin Sharik berkata, bercakap kepada kami Yahya berkata, bercakap kepada kami Malik daripada Habib bin `Abd al-Rahman bin Hafs* bin `As*im daripada `Umar ibn al-Khat*t*ab daripada Abi Sa`id al-Khudri dan Abi Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Tujuh orang yang dilindungi oleh Allah di bawah lindunganNya pada hari yang tidak ada lindungan  melainkan lindunganNya:
Imam `adil, dan pemuda yang dididik dengan beribadat kepada Allah Ta`ala dan lelaki yang hatinya tertakluk di masjid, apabila dia keluar daripadanya hingga dia kembali kepadanya, dan dua lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, dia berhimpun kerana yang demikian dan  berpisah kerananya, dan lelaki yang mengingati Allah Ta`ala secara sembunyi, maka mengalir air mata dari kedua matanya dan lelaki yang diseru oleh perempuan yang mempunyai keindahan dan kecantikan, maka dia berkata, ``Aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam, dan lelaki yang bersadaqah dengan sadaqah, maka disembunyinya sehingga  tidak mengetahui tangan kirinya apa yang dinafkah oleh tangan kanannya.``
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq r.h.a. berkata,
``Al-`ubudiyyah lebih sempurna daripada ibadah, maka yang pertama ialah ibadah, kemudian `ubudiyyah, kemudian `abudah. Maka `ibadah ialah bagi awam daripada kalangan mu`minin, dan al-`ubudiyyah bagi kalangan khawas*s* dan `abudah adalah khas bagi khas.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Ibadah bagi yang baginya `ilmu al-yaqin, dan al-`ubuiyyah bagi yang baginya `ayn al-yaqin dan `abudah bagi siapa yang baginya haqq al-yaqin.``
Dan aku mendengarnya juga berkata, ``Al-`ibadah bagi orang-orang yang bermujahadah dan `ubudiyyah bagi orang-orang yang sangat kental mengalami kesukaran dan al-`abudah ialah sifat ahli al-mushahadat, siapa yang dirinya tidak memiliki, maka dia sahib ibadat, dan siapa yang tidak menjamin dengan hatinya, maka dia sahib `ubudiyyah, maka siapa yang tidak bakhil daripadanya rohnya, maka dia sahib `abudah.``
Dan dikatakan al-`ubudiyyah ialah mendirikan segala haqq ketaatan dengan syarat melaksanakan keperluan dan pemerhatian dan menyaksikan apa yang terhasil dari manaqib engkau daripada apa yang ditakdir.``
Juga dikatakan al-`ubudiyyah ialah meninggalkan ikhtiar daripada apa yang nyata daripada taqdir. Dan dikatakan al-`ubudiyaah tiada daya dan kekuatan dan iqrar dengan apa yang diberi kepada engkau dan dikatakan `ubudiyyah berpegang dengan   apa yang disuruh engkau dengannya dan berpisah daripada apa yang ditegah daripadanya.
Disoal Muhammad bin Khafif, tentang bila sahnya `ubudiyyah, katanya, ``Apabila engkau menyerahkan semuanya kepada maulah dan sabar bersamanya di atas segala ujian (balwa).
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Baghdadi berkata, aku mendengar Ja`far bin Muhammad bin Nus*air berkata, aku mendengar Ibn Masruq berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata,
``Tidak s*ahh Ta`abbud bagi seseorang sehingga ia mengalami empat perkara, lapar, kurang pakaian, faqir dab hina.``
Dan dikatakan daripada alamat `ubudiyyah ialah meninggalkan tadbir dan menyaksikan taqdir.``
Berkata Dzu al-Nun al-Mis*ri, ``Al-`Ubudiyyah bahawa engkau adalah hambaNya di dalam tiap hal. Sebagaimana  Dia Tuhan engkau di dalam tiap-tiap hal.``
Aku mendengar Al-Ustadz  Aba `Ali al-Daqqaq berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata,
``Harga hamba dengan ma`budnya, sebagaimana kemuliaan `arif dengan ma`rifatnya.
Dan berkata Abu Hafs*, Al-`Ubudiyyah hiasan kehambaan, siapa yang meninggalkannya maka tertangguh dari hiasan.``.
Aku mendengar al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,
``Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada `al-`ubudiyyah` dan tidak ada ma`na yang lebih sempurna bagi seorang mu`min daripada dinamakan dengan `al-`ubudiyyah`, kerana demikian Allah Subhanahu wa Ta`ala mensifatkan Nabi s.a.w. pada malam Mi`raj dan dia adalah semulia-mulia waktunya di dunia.``
``Maha Suci yang menjalankan waktu malam dengan hambanya daripada Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqs*a yang Kami berkatnya kelilingnya  bagi kami memperlihatkan ayat-ayat Kami dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat. ( Al-Isra`: 1).
Dan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka Allah mewahyukan kepada hambaNya apa yang diwahyukan.`` (Al-Najm: 10).
Demikianlah istilah ``abd` (hamba) dipecahkan kepada pecahan-pecahan istilah yang diberi huraian maksudnya sebagaimana difahami dan dihurai oleh kalangan sufi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment