September 9, 2017

AL-HUSAIN BIN MANSUR AL-HALLAJ YANG KONTROVERSI


BBB,  17 Dzul-Hijjah  1438H.  =  08 September 2017M. (Juma`at):
Al-Husain bin Mansur atau lebih dikenali sebagai Al-Hallaj adalah tokoh sufi yang paling kontroversi.
Kunyahnya Abu al-Mughith. Dia berasal dari Baydha`, Parsi. Mendapat pendidikan di Wasit*  di `Iraq.
Dia bersahabat dengan Al-Junayd , Abi AL-Husain al-Nuri, `Amru al-Makki, Al-Ghaut*i   dan lain-lain.
Berhubung dengan kedudukan Al-Hallaj yang ungkapan-ungkapannya menyentuh kemuenian akidah menyebabkan kalangan shaykh-shaykh  sufi berbeza pendapat tentangnya.
Al-Sulami di dalam Tabaqat dan Mahmud Abu al-Faydh di dalam  Jamharat al-Awliya` mengatakan, kebanyakan  shaykh-shaykh sufi menolak Al-Hallaj sebagai sufi murni. Tetapi sebahagian daripada shaykh-shaykh menerimanya. Antara yang menerima ialah seperti Abu al-`Abbas bin `At*a`, Abu `Abdillah  Muhammad bin Khafif, Abu al-Qasim Ibrahim bin Muhammad al-Nas*r Abadzi, . Mereka memujinya dan mengesahkan halnya, menghikayat daripadanya kata-katanya. Mereka menjadikannya sebagai salah seorang muhaqqiq, sehingga berkata Muhammad bin Khafif pendukung kuatnya, bahawa,
``Al-Husain bin Mansur (Al-Hallaj) adalah seorang `alim rabbani.``
Namun beliau dianggap bersalah dengan ungkapan-ungkapannya yang dikira menggugat akidah, lantaran itu beliau dijatuhkan hukluman bunuh di Bab al-T*aq di Baghdad pada 6 Dzul-Kaedah tahun 309 H.
Adalah dicatatkan dalam  buku `Akhbar al-Hallaj` , bahawa yang tidak menyetujui dengan Al-Hallaj, ialah Al-Junayd, demikianlah Amru bin `Uthman al-Makki, Abu Ya`kob al-Nahrajuri, `Ali bin Sahl al-As*bahani, Muhammad bin Da`wud  al- As*bahani . Menurut Mahmud  Abu al-Faydh  di dalam Jamharat al-Awliya`, bahawa Abu Ya`kub al-Nahrajuri menarik balik penentangannya terhadap Al-Hallaj pada akhir hayat Abu Yakub,
Antara kata-kata Al-Hallaj,
Aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakr berkata, aku mendengar Ahmad bin Faris berkata, aku mendengar Husain bin Mansur berkata,
``Hujjah mereka itu dengan nama, maka mereka itu hidup,, kalau zahirlah kepada mereka itu ilmu qudrat, nescaya   leburlah mereka dan kalau terbuka bagi mereka itu hijab, nescaya mereka mati.``
Katanya, dan Al-Hallaj berkata, ``Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui kelemahanku  pada tempat-tempat yang sepatutnya aku bersyukur kepada Engkau, maka syukurkanlah akan diri engkau  daripadaku, kerana syukur tiada yang lain.
Katanya dan berkata Al-Hallaj,
``Siapa yang memerhati amalan, terhijab daripada perkara yang kena amal (al-ma`mul) baginya, siapa yang memerhati perkara yang kena amal dengannya, dilindung dari melihat amalan-amalan.``
Aku mendengar `Abd al-Wahid berkata, aku mendengar Ahmad bin Faris berkata, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata,
``Nama-nama Allah Ta`ala, dari sekira-kira idrak adalah nama, dan dari segi al-Haqq dia adalah hakikat.``
Katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata,
``Lintasan tentang Haqq tidak menghalanginya suatu.``
Katanya, aku mendengar al-Husain berkata,
``Apabila meningkat manusia kepada maqam ma`rifat, diwahyu oleh Allah Ta`ala kepadanya dengan lintasannya (khat*irihi), dan dijaga rahsianya dan daripada lintasan yang tidak haqq.``
Menurut Al-Hujwiri, jiwa Al-Hallaj adalah  berada pada tahap kecintaan dan kemabukan, ungkapannya sering tidak difahami dari segi maksud dan perlapisan maknanya. Adalah tidak adil menghukum terhadapnya, akibat kita tidak berada pada tempatnya dan tidak memahami maksud dan hakikatnya. ``
AL-Hallaj ditanya  tentang sufi maka katanya,
``Dia adalah yang mengesakan Dzat, dan dikatakan semasa dia dikeluarkan untuk dibunuh, dia berkata: `Cukuplah bagi Yang Esa menunggalkan Yang Esa bagiNya, dia berpuisi:
Kesalku tidak bernisbah
Kepada sesuatu dari gerah
Dia memberiku  sekadar minum
Tiada ertinya untuk direnung
Demikian diharap minum  rehat
Tiada ertinya musim panas hangat.
Kemudian dia berkata, ``Bersegeralah dengan yang tidak beriman dengannya dan yang beriman dengannya  - kasihan dengannya dan mereka mengetahui akan kebenaran. Kemudian dia diam selepas itu sesuatu dilakukan apa yang dilakukan.
Hukuman dilaksanakan pada zaman pemerintahan Khalifah Ja`far bin al-Mu`tadhid.
Antara katanya yang dirakamkan:
Adalah dalil baginya haqq kenyataan
Kita dapati padanya ilmu dan firqan
Ini wujudku, perjuangan dan i`tiqadku
Ini kau dapati tauhidku dan imanku.


Sekian.

No comments:

Post a Comment