March 3, 2015

Bahasa Menjana Khazanah Keilmuan Menggerak Kemajuan


BBB, 11 Rabiul Akhir 1436 = 02 Mac 2015 (Isnin):


Kesuburan bahasa dan kemantapannya dengan tatabahasa yang teratur adalah infra-struktur yang baik yang mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran Islam dengan kandungan Al-Qur`an telah mencetuskan perkembangan ilmu pengetahuan. Islam menampilkan era baru kebahasaan bahasa Arab dengan keilmuan yang terkandung di dalamnya dan menuntut diaplikasikannya bagi memacu kemajuan umat di dalam membina tamadun dan peradabannya.
Apakah yang dikemukakan oleh Al-Qur`an ?
Wahyu Al-Qur`an yang memakan masa 23 tahun pada hakikatnya membicarakan tentang segala kewujudan. Tetapi sebagai rumusan, antaranya (banyak lagi yang patut dirumuskan) membicarakan:
1)      Persoalan yang berhubung dengan akidah dan keimanan
2)      Hukum hakam yang terletak di bawah hukum syariat
3)      Kejadian manusia dan kedudukannya sebagai semulia-mulia ciptaan (Khalifah)
4)      Tentang cakerawala, langit, bumi, planet-planet dan bintang-bintang
5)      Tentang laut, hujan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan hidup-hidupan
6)      Cerita-cerita yang dapat dijadikan contoh tauladan
7)      Konsep bernegara dan pemerintahan
8)      Jihad dan peperangan yang berlaku bagi menegakkan Islam
9)      Al-Qur`an mu`jizat Rasulullah. Keindahan dan kedalamannya dari segi balaghah
10)   Galakan supaya mendalami ilmu pengetahuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan berlaku sejak dari perutusan Rasulullah s.a.w. bermula dari arahan (Iqra`) dan baginda mengambil inisiatif menyampaikan keilmuan kepada sahabat-sahabat dan umat dan menghantar perutusan mengajar tentang Islam ke luar dari Madinah. Al-Qur`an dan Hadith baginda menjadi sumber keilmuan diamal dan diperluaskan dan dari dua bidang ini (Al-Qur`an dan Al-Hadith) bidang keilmuan Islam yang asli melahirkan berbagai-bagai ilmu pengetahuan seperti pengajian Al-Qur`an, Hadith, tafsir, fiqh. Usuluddin, balaghah, nahu, saraf. akhlak, tasawuf, mantiq dan fara`d.Tokoh penghimpun Hadith ialah Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasa`i. Ibn Majah dan Abu Daud, manakala di dalam bidang tafsir  antara yang awal seperti Ibn Kathir, di dalam bidang fiqh seperti Imam Malik, Shafie. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, Usuluddin ialah Ash`ari, Maturidi dan Al-Tahawi, Al-Balaghah oleh Sayyiduna Ali bin Abi Talib (Nahj al-Balaghah), Nahu Saraf Si Bawayh dan Akhlak serta tasawuf oleh Al-Imam al-Ghazali.
Pada satu peringkat apabila negara Islam makin berkembang – selepas kenaikan kerajaan Umawiyyah berlaku pertentangan idea dan perbalahan pendapat yang mencetuskan perbahasan mengenai persoalan falsafah di antara pendukung-pendukug Khawarij dan Ahlu al-Sunnah dan perlanjutan daripadanya antara ahlu al-Sunnah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah juga Shi`ah. Berikut dari perluasan negara Islam, maka pusat-pusat keilmuan berkembang yang bermula dari Madinah, ke Damshiq, Baghdad, Andalusia, Qairawan, Qahirah dan Bukhara. Dari pusat-pusat keilmuan ini melahirkan tokoh-tokoh ulama di dalam berbagai-bagai bidang.
Perkembangan keilmuan dalam Islam tidak bersifat keagamaan dan falsafah sahaja. Tetapi menurut saudara Osman Bakar,
``The Qur`an is not a book of science, but it does provide knowledge of the pinciples of science, which it always relates to metaphysical and spritual knowledge. The Qur`anic injunction to `read in the nature of The Lord has been faithfully observed by every generation of muslims.`
(Osman Bakar, Tawhid and Science, Secretariat For Islamic Philosophy And Science, USM, Penang, 1991: 63).
Di samping perluasan negara Islam berlaku pertembungan dengan budaya ilmu luar (Greek) seperti Plato dan Aristotle terutama konsep idea dari Plato dan logic Aristotle,  lantaran itu di dalam perbahasan keilmuan Islam seperti ilmu theologi di dalam aliran Ashari-Maturidi pendektan logik Aristotle turut digunakan, manakala perbahasan mengenai tasawuf yang bersifat falsaafah seperti oleh Ibn Arabi dan Al-Jili turut menggunakan falsafah Idea Plato. Al-Ghazali juga turut membahaskan dan menilai pendekatan falsafah dari luar ini.
Walau pun ada pertembungan dengan budaya ilmu dari luar, tetapi Islam mempunyai pendekatan keilmuan yang khusus, iaitu berprinsipkan tauhid. Islam menampilkan keaslian pendekatan keilmuan seperti tafsir, Hadith, tasawuf (Sunni) dan Usul Fiqh. Manakala di dalam bidang sains pengkaji-pengkaji seperti Muhmmad bin Zakariya Al-Razi, Ibn Sina, Ibn Bajah, Ibn Tufail, Ibn Rushd, Fakhr al-Din Razi dan ramai lagi.
(M.M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Vol. I. Otto Harassowitz, Wiesbaden, 1963: 421 – 642).
Selain daripada itu terdapat tokoh-tokoh yang menghasilkan persuratan seperti Al-Muqqaddimah oleh Ibn Khaldun di dalam bidang sosial, Rihlah Ibn Battutah oleh Ibn Battutah tentang pelayaran dan pengembaraan, Al-Ahkam al-Sultaniyyah oleh Al-Mawardi tentang pemerintahan dan Sirah Ibn Ishak oleh Muhammad bin Ishak tentang Sirah.
Pendek kata kehadiran bukan semata-mata membawa agama dalam erti kata terhad, tetapi membawa ilmu pengetahuan yang berindukkan Al-Qur`an dengan menggunakan bahasa Al-Qur`an. Tidak ada bidang keilmuan yang tidak dilibati oleh Islam. Dengan ilmu ia menyedarkan Eropah yang masih dalam kegelapan, menyampaikan cahaya hidayah sehingga ke India dan menyentuh negara China dan Rusia. Memartabatkan beberapa bahasa yang menjadi bahasa penyebaran Islam seperti bahasa Urdu dan Bahasa Melayu. Tidak ada satu bahasa umat Islam yang tidak diperkayakan dengan ilmu dan istilah-istilah keislaman.
Pendek kata bagi pembinaan tamadun dan peradaban umat tidak lain dari ilmu. Ilmu sebagai darah bagi badan dan tenaga bagi tamadun dan peradaban, kalau ilmu diabaikan maka tamadun dan peradaban akan runtuh dan menghilang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment