March 26, 2015

Syair Melayu Tidak Sama Dengan Syair Arab


BBB,  04 Jamadil Akhir 1436 = 25 Mac 2015 (Rabu):
Puisi syair jelas dari bahasa Arab. Gubahan syair di dalam bahasa Arab dapat dikesan dan diketahui penyairnya sejak awal abad ke 6M. Contoh penyair-penyair gelandangan seperti Al-Shinfari (awal abad ke 6M.), Ta`abbata Sharran (m. 530M.) dan `Urwah bin Al-Ward (m. 596M. ?). Penyair-penyair Al-Mu`llaqat seperti Imru`ul-Qays (500-540M. ?), Tarfah bin al-`Abd (543-569M. ?), Zuhayr bin Abi Sulma (530-627M. ?), Amru ibn Kalthum (Awal Abad ke 6M.), Al-Harith bin Hillizah (Abad ke 6M.), `Antarah bin Shaddad (525-615M. ?) (Al-Bustani, Fuad al-Afram, Al-Majani al-Hadithat `an Majani al-Abi Shaykhu, Al-Matba`at al-Kathulikiyyah, Beirut, tt: 3 – 166).  
Antara ciri-ciri puisi syair Arab:


1)      Timbangan bagi satu bayt berdasarkan wazan-wazan
2)      Akhir bagi satu bayt (qafiah) biasanya bersamaan dengan bayt berikutnya misalnya berakhir dengan mim, ha` dan sebagainya
3)      Akhir bagi separuh bayt tidak semestinya bersamaan dengan akhir bayt
4)      Berbagai rentak pengungkapan bagi syair seperti al-wafir (cukup), al-kamil (sempurna),al-tawil (panjang), al-mutadarik (bersambutan), al-raml (bertaburan), al-basit (meluas), al-mutaqarib (berdekatan), al-rajz (berentak), al-masrah (melepas), al-khafif (ringan) dan  al-sari` (laju).
5)      Pendahuluan bagi puisi ialah gambaran peristiwa lepas atau alam sebagai pembukaan yang sesuai bagi tema puisi.
6)      Tema dominan bagi puisi seperti madah, ratap, semangat, dendam, menuntut bela, peperangan dan gambaran alamiah.
7)      Syair zaman Jahiliyyah, sebelum zaman persuratan panjangnya antara dua hingga 40 bayt, iaitu jumlah normal mampu dihafal.
Adapun syair Melayu sungguhpun namanya diambil dari bahasa Arab, tetapi tidak sama dengan syair bahasa Arab, lantaran kata-kata bahasa Melayu tidak mempunyai pecahan kata dan timbangan seperti bahasa Arab yang satu bayt ditimbang dengan wazan-wazan dan bahagian akhir tengah tidak mesti sama dengan akhir bayt yang dinamakan qafiayah. Sebaliknya bagi syair bahasa Melayu adalah berbentuk aaaa. bbbb, cccc dan seterusnya.
Contoh:
Syariat akan ripinya
Tariqat akan budinya
Haqiqat akan tirainya
Ma`rifat yang wasil akan isinya.

Akan Nasut nama hambanya
Perisai malakut akan katanya
Duldul jabarut nama kudanya
Menyerang lahut akan kerjanya.
(Al-Attas, Syed Muhammad Naguib, The Mysticism of Hamzah Fansuri, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 501).
Jelas puisi Hamzah Fansuri di atas bersifat a a a a. Bahagian pertama lebih pendek dari bahagian kedua.
Di dalam bahasa Melayu tidak ada sifat ungkapan puisi yang dinisbahkan kepada wafir, tawil, sari`, kamil dan sebagainya. Yang dilihat di dalam syair ialah dari segi tema dan kandungan persoalan. Sebagaimana syair di dalam bahasa Arab, demikian di dalam bahasa Melayu ada syair yang pendek dan ada yang panjang. Syair yang panjang biasanya bersifat cerita seperti Syair Siti Zubaidah, Bidasari dan sebagainya.


Adapun dari segi gambaran peristiwa bagi permulaan syair bahasa Arab, terutama syair zaman Jahiliyyah, bagi syair bahasa Melayu yang ringkas tidak semestinya dicari gambaran peristiwa lepas, biasanya terus kepada isi. Tetapi jika syair panjang, maka wajar ada gambaran peristiwa atau latar bagi melengkapkan kefahaman pembaca. Contoh Syair Siti Zubaidah Perang Cina ialah syair panjang setebal 481 halaman. Bahagian permulaan:
Bismi l-Lahi`r-Rahmani`r-Rahim
Dengarlah tuan satu peri,
Syair dikarang dagang yang ghari,
Bukan menunjukkan bijak bistari,
Sekadar menghiburkan hati sendiri.

Bukan bijak faqir tunjukkan,
Sekadar cerita hendak dinyatakan,
Orang dahulu saya nyatakan,
Riwayat orang yang dikarangkan.

Encik tuan muda yang pokta,
Jangan kiranya fakir dikata,
Kerana mengarang suatu cerita
Hendak melipur hati bercinta.

Kerana faqir hina dan miskin,
Tiada menaruh baju dan kain
Lagi kerja tiada yang lain,
Disuratkan syair jadi pemain.

Inilah kisah suatu cetera,
Ceritanya Raja Kembayat Negara,
Kerajaan besar tiada terkira,
Banyak raja-raja tiada setara.

Inilah konon akan certeranya,
Seorang raja sangat besarnya,
Sultan Darman Syah konon namanya,
Kembayat Negara nama negerinya.
(Syair Siti Zubaidah Perang China, Selenggaraan Abdul Mutalib Abdul Ghani, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala lumpur, 1991: 1 -2).
Tidak ada pengkategorian syair dalam bahasa Melayu kepada madah, rintihan, semangat, kecam dan sebagainya sebagaimana pengkategorian di dalam bahasa Arab, khususnya pada zaman Jahiliyyah. Terpulanglah pada tema yang dibawa di dalam syair untuk dikategori kepada jenis, sifat dan sebagainya. Cara membacanya boleh dilakukan dengan berbagai-bagai cara dan kaedah.
Dari contoh puisi Hamzah Fansuri kepada Syair Siti Zubaidah menunjukkan kemantapan syair di dalam bahasa Melayu. Setiap baris bagi syair bahasa Melayu sebagaimana pantun biasanya antara 9 hingga 12 sukukata. Temanya boleh bersifat berat seperti falsafah seperti puisi-puisi Hamzah Fansur dan boleh bersifat cerita seperti Syair Siti Zubaidah dan boleh bersifat nasihat, pendidikan, keilmuan dan sebagainya.
Walaupun syair di dalam bahasa Melayu menyimpang dari syair Arab dan ada perbezaan bentuk dan ciri, tetapi ia tidak dapat dinafikan mempunyai pertalian pengaruh dengan syair bahasa Arab.

Sekian.

No comments:

Post a Comment