March 14, 2015

Persuratan Undang-Undang Melayu (Lama): Melengkapkan Pentadbiran


BBB, 22 Rabiul Akhir 1436 = 13 Mac 2015 (Juma`at):
Kerajaan Melayu, khususnya Melaka adalah kerajaan bertamadun dan berperadaban. Perjalanan pemerintahan melibatkan pentadbiran, urusan perdagangan dan perniagaan dengan pihak tempatan dan juga luar negara, pentadbiran keagaman dan juga hubungan luar. Bagi melicinkan pentdbiaran memerlukan aturan dan undang-undang. Sejak awal dari penubuhan kerajaan Melaka kesedaran kepada adanya peraturan dan undang-undang telah timbul. Selepas menerima Islam dan Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan (1422-1444) oleh Sayyid Abdul Aziz yang turun dari Makkah Baginda telah menggubal aturan-aturan. Iaitu dengan melantik Bendahara (Seri Wak Raja). Perdana Menteri (Raden Anum) bergelar Seri Amar Diraja, Penghulu Bendahari (Raja Kecil Muda) bergelar Seri Nara Diraja. Seterusnya Sejarah Melayu merakamkan bahawa:
``Syahadan Bagindalah yang pertama-tama meletakkan kekuningan larangan, tiada dapat dipakai orang keluaran dan diambil akan sapu tangan; dan tiada dapat dibuat tepi tabir, dan ulasan bantal besar dan tilam, dan bungkus barang apa-apa, dan akan karang-karangan benda; dan tiada dapat diambil akan perhiasan rumah; dan lain daripada itu pun tiada jua dapat, melainkan kain, baju, dan destar, tiga perkara ini juga yang dapat dipakai. Dan larangan berbuat rumah bepermanjungan bertiang gantung tiada terletak ke tanah, dan bertiang terus dari atap, dan peranginan; dan jikalau perahu bertingkap berpenghadapan, dan tidak dapat orang memakai penduk, dan teterapan keris; sebenar-benar orang keluaran tiada dapat bergelang kaki emas, dan jikalau berkeroncongan emas berkepala perak ke atas boleh.``


(Sejarah Melayu, Edisi Shellabear, 1967:  74).
Termasuk larang memakai emas, walau sekaya mana, kecuali diiberi keizinan Raja dapatlah dipakai selama-lamanya. Larangan juga daripada masuk ke dalam istana jika tiada kain beroancong dan berkeris dihadapan dan bersebai, tiada boleh masuk ke dalam; dan apabila masuk berkeris di belakang masuk ke dalam dirampas oleh penunggu pintu.`` (Ibid.).
Demikinlah larangan-larangan bertujuan untuk membezakan antara pihak bangsawan dengan rakyat, di samping untuk keselamatan. Aturan Diraja ini mengalami penambahan dan pembaikan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1445-1458) sebagaimana tercatat di dalam Sejarah Melayu:
``Syahadan adalah Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan terlalu baik fi`il baginda, dengan adil dan murah dan saksama pada memeriksa segala rakyat; dan ialah menyuruh membuat undang-undang supaya jangan lagi bersalahan adat segala hukum menterinya.`` (Sejarah Melayu, 1967: 86).
Pada zaman kerajaan Melaka juga penggubalan undang-undang makin canggih dan bermutu. iaitu mengenai Undang-Undang Melaka yang juga bersamanya :
Undang-Undang Laut
Hukum Perkahwinan Islam
Hukum Perdagangan;
Undang-Undang Melaka mengandungi 44 fasal dalam mana fasal 1 hingga 23 ialah intisari undang-Undang Melaka iaitu antara yang utama ialah mengenai tugas orang-orang besar dari Bendahara kepada  Perdana Menteri,Temenggong dan penghulu Bendahari. Antara larangan diraja seperti pakaian dan warna kuning. Juga hukum penggunaan bahasa seperti titah, patik, murka, kurnia dan anugerah tidak boleh dipakai dikalangan rakyat. Hukum seterusnya mengenai jenayah seperti orang mengamuk boleh dibunuh, hukum membunuh, mencuri, hukum kecurangan lelaki dan perempuan yang boleh didenda dan yang lebih berat direjam, hukum mengenai kesalahan hamba, hukum mengenai tuduhan, hukum meminjam hamba untuk pekerjaan, hak bersahabat, hukum bertanam di tanah mati dan hidup, hukum ganggun pemeliharaan binatang di jalan lalu lalang. Hukum membakar - pencemaran dan memagari ladang seterusnya termasuk hukum perkahwinan dan rumah tangga.
Berhubung dengan Undang-Undang Laut adalah merupakan  undang-undang penting yang disumbang oleh Melaka di Nusantara. Undang-Undang Laut Melaka ini digubal pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah (1428-1528). Ia merupakan bahagian kedua dari Undang-Undang Melaka.
Antara kandungan ialah mengenai tugas segala nakhoda dan anak perahu.
Hukum orang berzina dengan isteri orang dalam jong dibunuh, hak nakhoda terhadap harta yang didapati.


Kesalahan-kesalahan di dalam jong. Orang berhutang dan ikatannya  dengan jong jika tak lunas hutang. Hukum muallim yang lalai hingga menyebabkan perlanggaran. Tindakan yang perlu diambil nakhoda bila berlaku ribut taufan. Adab yang perlu dipatuhi anak perahu, kewajipan menjaga jong dari kebakaran. Apabila jong tiba ke pelabuhan maka keutamaan tiga hari terawal diberi kepada nakhoda untuk berniaga. Jika tempoh belayar sudah berlalu dan tidak juga belayar, maka nakhoda mesti memulangkan sewa tapak.
Di samping undang-undang di atas terdapat pecahan khusus mengenai undang-undang belayar dan undang-undang perahu.
Undang-Undang Melaka ialah undang-undang yang menjadi panduan bagi pihak pemerintah menjalankan pemerintahan, manakala Undang-Undang Laut ialah bagi panduan peniaga-peniaga yang bergerak dengan perahu dan jung agar mengikut peraturan undang-undang supaya perusahaan dan perniagan dapat berjalan dengan baik.
(Liaw Yock Fang, Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik 2, Penerbit Erlangga,, Jakarta, 1993:165-177).
Jika kita perhati didapati perkembangan undang-undang di Melaka makin canggih dari undang-undang yang berhubung dengan istana pada zaman Sultan Muhammad, kepada undang-undang yang perlu ditunaikan oleh pembesar-pembesar negeri pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Kemudian berkembang kepada Hukum Kanun Melaka, iaitu undang-undang melibatkan pentadbiran negera Melaka seterusnya kepada yang lebih canggih, iaitu Undang-Undang Laut pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud, sesuai dengan Melaka sebagai sebuah negara Maritim. Undang-undang ini tidak terhad kepada Melaka, tetapi berkembang dan diguna seperti di Aceh, Patani, Johor dan berbagai pelabuhan di Nusantara.
Jelaslah Melaka bukan setakat negara, tetapi bertaraf sebagai sebuah empayar yang besar yang mempunyai kawasan dan jajahan serta pengaruh luaran. Ianya ditadbir secara undang-undang dan dengan kemajuan yang dicapai Melaka adalah tamadun dan peradaban Melayu unggul yang dibanggakan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment