March 2, 2015

Kesedaran Keperluan Kepada Tatabahasa


BBB, 10 Rabiul Akhir 1436 = 01 Mac 2015 (Ahad):


Kesedaran bersifat intelektual memakan masa. Manusia berbahasa sejak mereka wujud di muka bumi. Mereka memberi nama bagi benda-benda agar benda-benda tersebut boleh diingati dan dapat membezakan antara satu benda dengan benda yang lain. Mereka seolah-olah mengikat tag bagi benda-benda berkenaan. Permasalahan memberi nama benda tidak serumit bagi menandakan perbuatan yang tidak bersifat benda dan tertakluk dengan masa dan hilang. Misalnya perlakuan `duka` adalah berkait dengan perbuatan yang bukan dengan sengaja dan berkait dengan suasana dan mood dan keadaan yang dilalui oleh seseorang. Sifat sedemikian dinamakan `duka`. Perlakuan apa yang disifatkan `duka` lebih sukar diberi istilah, kerana ia bukan benda, tetapi tertakluk kepada `kejadian` pada diri seseorang dengan suasana tersendiri. Suasana `duka` ini berlainan sifat antara satu sama lain, tetapi dari gaya muka, sifat, mood dan suasana dialami, maka dinamakan duka. Duka ini terikat dengan masa, sama ada sudah, sedang atau akan. Demikian agak rumit bagi istilah perbuatan. Tetapi hasil dari perulangan pengalaman yang dilalui, maka istilah `duka` sudah difahami. Keadaan sedemikianlah berlaku di dalam memberi istilah bagi perbuatan-perbuatan yang lain yang amat banyak berlaku sebagaimana banyaknya nama-nama bagi benda yang menjadi pengalaman individu dan masyarakat sebanyak istilah-istilah yang dapat disusun di dalam kamus setelah wujudnya kesedaran yang mencerminkan kesedaran intelektual pada peringkat yang lebih tinggi. Kesedaran juga timbul menamakan kata-kata yang bersifat penyambung bagi kata nama dan perbuatan (bukan nama dan perbuatan) bagi menggambarkan sesuatu pengungkapan ayat yang lebih lengkap dan tepat. Maksudnya seperti yang, kepada, ke, dari,  dengan, nya. pada, dalam dan sebagainya.
Pertumbuhan semua kata baik nama, perbuatan dan haraf (lain dari nama dan perbuatan) pada asalnya tumbuh, bertambah dan berkembang secara lisan di tengah masyarakat, tetapi antara kelompok dengan  kelompok yang lain berbeza dari kekayaan istilah kata (vocabulary) dengan kelompok yang lain. Misalnya masyarakat badui kaya dengan istilah-istiulah yang berkait dengan padang pasir, masyarakat peniaga lebih kaya dengan istilah-istilah perniagaan dan perdagangan dan begitulah dengan istilah-istilah yang lain. Walau bagaimana dari interaksi antara masyarakat, maka istilah-istilah berkenaan lebih luas digunakan di tengah masyarakat. Namun perbezaan tidak dapat dielakkan oleh kerana perbezaan suasana masyarakat yang melahirkannya dan juga kejauhan antara satu tempat dengan tempat yang lain dan jarang atau kerap digunakan, lantaran itu bahasa Arab di Makkah yang lumrah digunakan oleh penduduk Makkah dari kalangan Quraisy berbeza dari Arab Yaman, setidak-tidaknya dari segi lahjah. Pengekalan bahasa selain dari terus digunakan di tengah masyarakat, tetapi tidak dapat dielak dari berlaku perubahan, ialah dengan mengikatnya dengan bahasa persuratan (penulisan), namun begitu pada zaman Jahiliyyah umpamanya belum ada tradisi persuratan, tetapi pengekalannya secara ungkapan puisi yang diwarisi secara penghafalan. Lantaran itu wujudnya penyair-penyair sama ada yang dikategorikan sebagai penyait al-Sa`alik (Gelandangan), penyair istana, penyair al-Mu`allaqat, penyair dua zaman (al-Mukhadramun), penyair-penyair Rasulullah dan sebagainya. Walaupun sebahagian dari kandungan tidak sesuai dengan Islam, tetapi dari segi pengekalan bahasa dan sastera adalah merupakan sumbangan yang penting bagi kajian bahasa, sastera dan budaya masyarakat sebelum Islam. Pada zaman Jahiliyyah ini belum timbul kesedaran untuk menyusun kaedah tatabahasa (Nahu dan Saraf) bagi kemantapan bahasa Arab.
Bila diturunkan Al-Qur`an, kesedaran tentang bahasa dan nilai adabiyyahnya mulai timbul. Keindahan tentang bahasa Al-Qur`an disanjung oleh Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab dan Penyair terkenal Al-Walid bin al-Mughirah. Tetapi kesedaran secara mendalam dan timbul usaha melihat dari segi bahasa dan balaghah dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Talib yang bahasa Al-Qur`an, fasahah dan balaghah amat mempengaruhinya dan Sayyiduna Ali terkenal digelar sebagai Sayyid al-Bulagha` (Tokoh Balaghah) (Muhammad Abduh. Muqaddimah li Nahj al-Balaghah, Ikhtarahu Al-Sayyid al-Rida Min Kalam Sayyidi Amir Al-Mu`minin Ali bin Abi Talib, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lubnan,1410/1990: 4).
Sebenarnya dengan turunnya Al-Qur`an dia bukan sahaja menjadi  kitab hukum hakam dan panduan keislaman, tetapi juga menjadi panduan dan piawayan dari segi bahasa dan balaghah – termasuk dari segi adabiyyah. Al-Qur`an yang menurut lahjah Quraisy menjadi bahasa standard bagi bahasa Arab. Dirujuk kepadanya segala permasalahan kebahasaan Arab. Dengan Al-Qur`an dapat dikawal dari penyelewengan, penyimpangan dan kerosakan dari segi bahasa. Al-Qur`an memantapkan peristilahan-peristilahan yang boleh diselewengkan. Misalnya istilah-istilah yang berhubung dengan ibadat, akidah. akhlak dan berbagai lagi.
Dari segi pemantapan bahasa Arab yang disusun secara sempurna dilakukan oleh Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik (600-672H.) dengan karangan khulasahnya yang berjudul (Al-Fiyah) atau lebih dikenali dengan Matan Al-Fiyah yang mengandungi kaedah ilmu Nahu-Saraf yang dirumuskan di dalam seribu bayt (Matan Seribu). Matan yang lengkap ini menarik perhatian para sharih, antaranya oleh Allamah Yahya Zain al-Din bin Abd al-Nur (m. 627H.). Turut disharh oleh Ibn Hisham yang terkenal dengan gelaran Sibawayh (761H.), diikuti oleh lebih sepuluh sharh yang lain – termasuk yang terkenal ialah Ibn `Aqil (698-769H.) yang digunakan bagi rujukan ini.
(Baha`uddin Abdullah bin `Aqil, Sharh Ibn `Aqil, Juz` I, Matba`ah al-Sa`adah, Misr, 1381/1961: 6).
Dengan kitab nahu termasuk saraf dan kitab-kitab nahu yang sebelumnya menjadikan kaedah nahu saraf di dalam bahasa Arab  mantap. Dengan nahu-saraf tatabahasa:
1)      Memantapkan kaedah dan tatabahasa bahasa `Arab
2)      Mengatur cara menyusun fikiran menurut kaedah bahasa yang mantap dan mengelak dari kekeliruan dan salah tafsir
3)      Menjadi ukuran standard di dalam pembicaraan dan penilain bahasa
4)      Memudahkan kefahaman bila mengguna bahasa mengikut kaedah yang betul
5)      Mengindahkan bahasa
Oleh kerana pentingnya pengajian nahu dan saraf, maka di dalam pengajian tradisi amat mementingkan pengajian nahu dan saraf, apa lagi jika pengajian tersebut bertaraf tinggi – termasuk menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Sebenarnya, baik apa bahasa pun perlu dimantap dengan kaedah tatabahasanya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment