September 14, 2013

Abdul Malik Bin Abdullah Pengarang Kitab Terawal Dari Tanah Melayu: Hikam Melayu

-->
BBB, 07 Zulkaedah 1434 = 13 September 2013 (Jumaat):


Setakat ini adalah didapati bahawa tokoh `ulama` Abdul Malik bin Abdullah (1633-1726) yang belajar di Makkah selama (1661-1673) telah mengarang Kitab Hikam Melayu yang digunakan sebagai kitab pengajaran beliau kepada pelajar-pelajar dari tanah Jawi di Makkah-Madinah dan juga digunakan selepas perkembalian beliau dari Makkah ke Terengganu. Kitab ini dikarang di sana secara tulis tangan dan disalin oleh pelajar-pelajarnya dan jamaah Haji di Makkah yang masing-masing membawa pulang ke negeri masing-masing. Apabila wujudnya percetakan, maka kitab Hikam Melayu turut dicetak seawal abad ke 20 di percetakan di Makkah, Mesir, Singapura dan Pulau Pinang. Cara mengarang secara tulis tangan ini dilakukan oleh ulama-ulama pengarang yang tinggal di Makkah dan menghasilkan karangan-karangan semasa di sana. Contoh kitab-kitab Shaykh Dawud al-Fatani pengarang pertengahan abad ke 19 juga menghasilkan karangan-karangan di dalam berbagai bidang secara tulis tangan dan beliau mempunyai kumpulan penyalin-penyalin tulis tangan yang disebarkan kepada pelajar-pelajar dan jamaah Haji yang datang ke Makkah. Juga berlaku penyalinan kitab-kitab berkenaan di tempat-tempat yang lain. Kemudian karangan-karangan berkenaan dicetak selepas adanya percetakan.

Kitab-kitab keilmuan  Islam terawal (tidak termasuk karangan sastera seperti Sulalatus- Salatin -Sejarah Melayu, dan seumpamanya) adalah hasil karangan oleh Shaykh Nuruddin ar-Raniri (pada zaman Sultan Iskandar Thani (1636-1641) dengan kitab fiqhnya yang berjudul Sirat al-Mustaqim dan Abdul Rauf Singkel (1615-1690an) yang tinggal selama 19 tahun di tanah Arab yang karangan fiqhnya menurut mazhab Shafie antaranya ialah Mir`at al-Tullab fi Tashil Ma`rifat al-Ahkam al-Shari`ah li al-Malik al-Wahhab. Beliau pulang ke Aceh pada zaman pemerintahan Sultanah Tajul Alam  Safiatuddin Shah (1641-1675). Kitab tersebut dikarang atas per


mintaan Sultanah di atas. Atas permintaan Sultanah tersebut juga Shaykh Abdul Rauf mengarang kitab Kifayat al-Muhtajin – kitab Tasawuf bagi menerangkan persoalan yang berhubung dengan A`yan Thabitah.
(Abdurrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad ke 17), Dewan Bahasa, Jil IX, Bil. 5 – Mei 1965: 195-199).

Sepanjang yang diketahui setakat ini, bahawa Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang sezaman dengan Shaykh Abdul Rauf Singkel dan berkesempatan sama belajar di Makkah-Madinah dengan Shaykh Ibrahim al-Kurani murid Shaykh Ahmad al-Qushashi, dengan karangan Kitab Hikam Melayunya, beliau adalah merupakan ulama dari Tanah Melayu terawal dari Tanah Batu Bersurat Terengganu itu menghasilkan kitab jawi yang berjudul Hikam Melayu . Kitab Hikam Melayu yang bersifat sharah adalah berdasarkan kepada Matan Hikam Ibn Atai`llah (m.1309M.). Matan Hikam begitu popular menghampiri popularnya kitab Ihya` Ulum al-Din karangan al-Imam al-Ghazali (m.1111M.). Sharah terhadap Matan Hikam dilakukan oleh ramai ulama` baik di dalam bahasa Arab dan juga di dalam bahasa Melayu serta juga bahasa-bahasa yang lain. Adapun Sharah di dalam bahasa Melayu adalah dimulakan oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah. Berhubung dengan kajian terhadap Matan Hikam (MH) ini;

``MH adalah karangan tasawwuf yang terkenal di dalam pengajian Tasawwuf Islam dan tersebar luas di merata Negara Islam. Di Alam Melayu Hikam Melayu (HM) adalah merupakan persuratan tasawwuf Sunni terawal yang ditulis secara sharh yang lengkap dan panjang serta tersebar luas di rantau tersebut, terutama selepas malapnya pengaruh tasawwuf aliran wujudiyyah yang berkembang subur di Aceh. Kelahiran HM bolehlah dianggap berperanan bagi memenuhi kekosongn  karya-karya tasawwuf sunni yang sebelumnya merupakan sebagai alternatif bagi pelajar-pelajar tasawwuf selepas karya-karya falsafah wujudiyyah dicap sebagai menyeleweng. Kehadiran HM bukan sekadar memenuhi kekosongan, tetapi membawa bersama-samanya satu corak penulisan tasawwuf baru jauh berbeza dari bentuk-bentuk penulisan sebelumnya, ia bukan berbentuk puisi sebagaimana dihasilkan oleh Hamzah Fansuri sebelumnya dan tidak pula berbentuk prosa biasa, tetapi ianya berbentuk hikam yang membawa pemikiran mendalam dengan susunan bahasa yang indah menawan. Karangan yang berbentuk sharah itu sendiri adalah merupakan corak baru yang diberi ulasan dan rujukan secara ilmiah jauh mengatasi corak sharah yang dilakukan oleh Shaykh Sham al-Din al-Sumatrani terhadap puisi ruba`I gurunya, iaitu Hamzah Fansuri. Lebih dari itu kandungan HM yang  istimewa itulah sebenarnya yang memperkukuhkan kedudukannya di dalam persuratan tasawwuf berbahasa Melayu. Sejak kelahirannya ianya terus diguna dan disalinkan serta luas dipelajari di alam Melayu. Sejak wujudnya percetakan khususnya di Makkah dan Mesir yang turut juga mencetak kitab-kitab di dalam tulisan jawi sejak awal pertumbuhannya, maka kitab HM telah dicetak oleh beberapa percetakan – luar Negara diikuti oleh percetakan tempatan.``
(Shafie Bin Abu Bakar, Hikam Melayu: Kajian Falsafah Dan Etika, Institut Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990: XIX-XXI).

Berhubung dengan kepengarangan Kitab Sharah Hikam Melayu, bahawa pada kulit luar bagi kitab ini tersebut ianya adalah dikarang oleh ulama` dari Terengganu, iaitu Tuk Pulau Manis, lagi pula tidak ada pengarang lain yang dikaitkan dengan kitab Sharh Hikam Melayu ini. Masyarakat tradisi di Terengganu, turunannya, khususnya yang berpengajian agama mengetahui tentang kepopularan kitab ini dikarang oleh Tuk Pulau Manis.  Manakala gaya bahasa di dalam Sharh Hikam Melayu adalah gaya bahasa abad ke 17 sesuai dengan zaman keberadaan pengarang dan terdapat istilah-istilah tempatan Terengganu seperti `pesenggeraha` yang bererti `bersedia`. Istilah yang tidak diguna oleh pengarang lain ini nampaknya diguna oleh Tuk Pulau Manis di dalam Sharah Hikam Melayunya dan di dalam sebuah lagi karangannya iaitu `Kifayah`. Ini menunjukkan kedua karangan dikarang oleh pengarang yang sama. Istilah `dusun` yang merujuk kepada kampung diguna oleh pengarang Tuk Pulau Manis di dalam Sharah Hikam Melayu, Kifayah dan sebuah lagi karangannya berjudul `Naql`, Istilah tempatan (Terengganu) yang lain ialah istilah `telaga` yang bermaksud kepada `perigi`, yang juga digunakan di dalam Kifayah. Istilah-istilah yang lain ialah `ditaruhkan` bermaksud `disimpan`,  `erok` bererti tidak betul dari segi ukuran dan kedudukan, `dihela` bermaksud `ditarik ke arah tertentu. Begitulah dengan istilah-istilah tempatan yang lain.

Matan Hikam mengandungi 25 bab yang dibawahnya mengandungi 259 pecahan dengan 42 munajat dan doa serta 3 surat.

Matan Hikam adalah ungkapan yang halus dan mendalam terkeluar dari jiwa yang gemerlap dengan mutiara keilmuan dan kerohanian yang mencakupi bidang-bidang keilmuan, ketuhanan, usuluddin, tasawwuf, keinsanan, kealaman, fiqh, etika, akhlak dan adab. Contoh (Terjemahan Penulis dari matan berbahasa Arab)
:

Bab 1 pecahan 1

Daripada alamat beri`timad di atas amalan, kurangnya harap ketika berlakunya kegelinciran

Pecahan 4

Istirihatkan dirimu dari kerisauan tadbir, apa yang patut diselesai oleh yang lain tentang anda janganlah merisaukan diri anda.

Bab 2 pecahan 26

Menunda-nundakan pekerjaan ketika wujudnya kelapangan menandakan kebodohan diri.

Bab 5 pecahan 53

Janganlah bersahabat dengan orang yang halnya tidak membangkitkan anda taat kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan anda kepada Allah.

Bab 6 pecahan 58

Daripada alamat matinya hati tidak berduka dengan luputnya peluang beramal kebajikan dan tidak menyesal di atas apa yang dilaku dari kegelinciran

Bab 7 pecahan 70

Tidaklah merimbun dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan.

Bab 9 pecahan 85

Sebaik-baik apa yang anda tuntut dari Allah ialah apa yang Dia tuntut dari anda

Bab 25 pecahan 250

Siapa yang menetapkan dirinya sebagai tawadu`, sesungguhnya dia sebenarnya orang yang takabbur, kerana tidaklah yang melakukan tawadu` itu melainkan kerana merasa tinggi diri. Maka apabila anda menetapkan diri anda tinggi diri, maka anda sebenarnya orang yang takabbur.

Demikian petikan pilihan sebahagian bab dan sebahagian pecahan dari pecahan-pecahan yang ada di bawah bab-bab. Tiap bab dan pecahan-pecahan di atas diberi syarah oleh pensharah, termasuk oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah. Contoh sebahagian sharah terhadap bab 1 pecahan satu di atas:

Yakni kurang harapnya tatkala maksiat dan sempurna harapnya tatkala taat dan demikian itu hal segala orang yang jahil yang menilik bagi dirinya amal dan orang yang arif itu tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal.

Dan adalah hal manusia itu atas tiga bahagi

Pertama: Yang berjabat atas amal dan alamatnya itu kurang harapnya kepada Allah Ta`ala tatkala tiada hasil yang dimaksudkannya dan:

Kedua: Yang berjabat atas anugeraha Allah Ta`ala dan alamat itu rujuk ia kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan dan tatkala suka dengan mengata al-hamdulillah dan syukur dan tatkala duka  dengan berlindung dan minta tolong, dan

Ketiga: Berjabat atas bahagian yang telah dahulu dan alamatnya itu tiadalah gundah kerana ketiadaan sebab, maka tiadalah bertambah harapnya kerana sesuatu dan tiada kurang harapnya kerana susuatu, jikalau ditimbang harapnya dan takutnya  necaya bersamaan dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya, tetapi adalah ia sentiasa suka.
(Tuk Pulau Manis, Sharh Hikam Melayu, Maktabat wa Matbaat Dar al-Ma`arif, Pulau Pinang, tanpa Tahun: hlm. 2).

Demikianlah huraian selanjutnya yang memakan ruang hampir sehalaman bagi ungkapan dari Bab I Pecahan 1 di atas. Pembicaraan adalah halus dan mendalam yang mungkin sebelumnya tidak terjangka dan dengan ungkapan dan huraian menyerlahkan kepada kita aspek-aspek rohani yang kita tidak nampak dan luar dari persepsi dan tanggapan biasa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment