September 18, 2013

Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah Mengarang Kitab-Kitab Panduan - Kitab Naql


BBB, 11 Zulkaedah 1434 = 17 September 2013 (Selasa):

Shaykh Abdul Malik bin Abdullah memilih Kampung Pulau Manis sebagai tempat kediaman tetapnya yang menjadikan beliau dengan kealimannya lebih dikenali dengan panggilan `Tuk Pulau Manis`. Di Pulau Manis beliau mendirikan Pondok Pengajian yang berasaskan Masjid yang didirikan bagi keperluan pengajaran dan pelajar-pelajar datang mendiami keliling masjid menjadikannya sebagai Pengajian Pondok.

Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah tidak saja mengajar di Kampung Pulau Manis, tetapi juga memberi khidmat pengajaran kepada pelajar-pelajar di tempat lain seperti di Kuala Terengganu dengan mengunjungi tempat-tempat pengajaran, biasanya berasaskan masjid atau surau. Beliau juga membantu pihak pentadbiran di dalam mengeluarkan hukum hakam berasaskan Islam. Pengajaran beliau melibatkan berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan, terutama usuluddin, fiqh dan tasawuf. Kitab yang paling terkenal yang digunakan di dalam pengajarannya ialah Kitab Hikam Melayu (HM). Tetapi kitab ini agak tinggi pembicaraan dan hanya sesuai bagi mereka yang mempunyai asas yang kukuh dari segi ilmu keagamaan, khususnya tasawuf.

Dalam konteks zaman Shaykh Abdul Malik, iaitu akhir abad ke 17 dan awal abad ke 18, penduduk relatifnya masih sedikit. Bagi sesetengah kampung agak sukar untuk mendapatkan jumlah 40 orang lelaki bagi mendirikan solat Jumaat menurut Mazhab Shafie. Bagi mengatasai masalah agar kampung-kampung tidak meninggalkan solat Jumaat, Shaykh Abdul Malik bin Abdullah mengarang kitab panduan bagi mendirikan solat Jumaat. Kitab ini diberi judul:

Kitab Adabu`l- Mu`dhini fi`l-`Amali`l- Muhsini

Bererti: Kitab Adab Yang Mengizinkan Pada Amalan Yang Sopan

Kitab Jawi ini lebih dikenali dengan nama ringkasnya, iaitu Kitab Naql kerana kandungannya merupakan Naql (ambilan, salinan) dari berbagai pendapat.

Pada bahagian atas, kanan bagi halaman permulaan bagi kitab ini tercatat:

`Naql Ini Daripada Shaykh Kami Datuk Pulau Manis Ibn Abdillah Jawi Afa Allah `anhu.

Pada permulaan kitab ini selepas basmalah dan salawat ke atas Nabi dicatatkan:

``Telah berkata Shaykh Jalaluddin as-Sayuti yang di dalam kitab karangannya yang bernama  `Dau`u as-Syam`ah`:

Bilangan yang sah dengan dia sembahyang Jumaat atas empat belas qawl: bermula dari 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 20, 30, 40, 40 + Imam, 50, 80, Banyak (Tiada hingga banyaknya).
Tiap satu diberi hujah dan pendapat-pendapat yang menyokongnya. Tetapi pengarang (Shaykh Abdul Malik) berpendapat:

``Adapun bagi Qawl Jadid bagi Imam Shafie itu tiada sah sembahyang Juma`at itu melainkan dengan empat puluh laki-laki yang sempurna. Maka dikehendak dengan sempurna itu laki-laki merdeheka lagi aqil baligh, lagi tetap mereka itu di dalam dusun atau negeri itu pada ketika sejuk dan pada ketika panas. Maka adalah persandaran qawl ini daripada diriwayatkan orang daripada Abdullah anak `Utbah adalah ia berkata:

Kullu qaryatin fiha arba`un rajulan fa `alayhim al-Jumu`ah

Ertinya tiap-tiap dusun yang ada di dalamnya itu empat puluh laki-laki, maka wajiblah atas mereka itu sembahyang Juma`at.

(Shafie Abu Bakar, Shaykh Abdul Malik Ibn Abdillah (Tuk Pulau Manis) `Ulama` Sezaman Dengan Shaykh `Abdul Rauf Singkel Dalam Konteks Pengislaman Terengganu, Institut Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1973/74:hlm. 5 lampiran).

Tetapi di dalam konteks zaman tradisi untuk memenuhi jumlah 40 jamaah bagi solat Juma`at agak sukar, maka digunakan Qawl Qadim bagi Imam Shafie yang membolehkan solat Jumaat kurang daripada 40 orang tapi sunat mengerjakan solat Zohor selepas solat Jumaat. Pendapat ini dipindahkan daripada Shaykh Ahmad al-Qushashi (Guru Shaykh Abdul Ruf Singkel di Madinah) daripada kitabnya yang berjudul: Munyatu Ahli al-Wara` fi `Adadi Man Yasihhu bihim  al-Juma`ut … Ertinya:
Apabila berhimpunlah empat orang laki-laki daripada segala orang yang sempurna di dalam suatu dusun, maka dirikanlah sembahyang Juma`at pada Qawl Qadim dan sembahyangkan zohor kemudian pula kerana menilik kepada ketiadaan tahqiq syarat wajib sembahyang Jumaat pada Qawl Jadid, maka tiada ada  pekerjaan yang demikian itu beranjakkan ibadat itu sia-sia, tetapi adalah demikian itu daripada memeliharakan yang disuruhkan syara` dan tiap-tiap yang samar yang dahulu itulah lepas hutang yang diwajibkan Allah Ta`ala mengerjakan dia. Wllahu a`lam. Maka adanya mengulang sembahyang Zohor kemudian daripada Jumaat yang kurang daripada empat puluh itu sunat kerana memeliharakan antara dua qawl bagi Imam Shafie pada Qawl Jadid itu sah sembahyang itu dengan empat puluh orang yang sempurna (Petikan dari Kitab Fatawa Karangan Shaykh Jalaluddin as-Sayuti). (Shafie Abu Bakar, 1973/74: 6 lampiran).

Pengarang Shaykh Abdul Malik bin Abdullah menegaskan:

``Dan yang mengharuskan  membawa sembahyang Zohor kemudian daripada Jumaat yang kurang daripada empat puluh itu  kata Shaykh Ahmad al-Qushashi di dalam kitab Munyati Ahli al-Wara` telah muwafakat di dalam kitab yang besar-besar karangan Imam Nawawi di dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj, dan di dalam Nihayah dan Fathu al-Mujib dan Fathu al-Qarib Sharah Abu Shuja` dan Minhaj al-Qawim dan Mahalli dan segala kitab bahasa Jawi yang karangkan oleh Shaykh Nuruddin dan Shaykh Abdul Rauf di Negeri Aceh dan kitab Bahjatu al Mahafil dan kitab Muhadhdhab dan Kitab al-Ghurawiyyah karangan Shaykh kami Ibrahim bin Hassan Kurdi nama baytun – Makkah Madinah dan muwafakatlah segala ulama yang besar-besar seperti Imam al-Ghazali dan Imam ar-Rafi`I dan Imam An-Nawawi daripada segala ulama yang mengikut mereka itu akan Imam Shafie pada Qawl Jadid, tiada mereka itu mengharuskan sembahyang Jumaat dengan kurang daripada empat puluh orang laki-laki yang sempurna mereka itu, iaitu laki-laki aqil baligh mereka itu lagi merdeheka lagi tetap mereka itu dalam suatu negeri atau dalam satu dusun. Maka apabila tiada diperoleh segala syarat yang telah tersebut itu, tiadalah mengharuskan  sembahyang Jumaat. Demikianlah tersebut di dalam segala kitab mereka itu, pada hal mengikut mereka itu akan Shafie pada Qawl Jadid.`` (Shafie Abu Bakar, 1973/74: 6-7 lampiran).

Dalam membicarakan hujah-hujah dan syarat-syarat kita menemui maklumat tentang tokoh-tokoh ulama pada akhir abad ke 17 dan awal abad ke 18. Bila membicarakan tentang taqlid, kalau mau menurut mazhab Hanafi atau Maliki, maka hendaklah  diketahui akan syarat-syaratnya, jika tidak tahu hukum dan syarat-syarat maka tiada sah sembahyang , kerana jatuh ia akan syak. Menurut Shaykh Abdul Malik pendapat ini sepakat antara:

``Maka jika sembahyang syak itu tiadalah sah sembahyang itu. Maka telah muwafakatlah Datuk Syed Abdullah dan segala syed yang lain dan Faqih Abdul Qadir di Palembang dan Faqih Abdul Rahman di Batavi dan Faqih Abdul Samad di Kedah dan Haji Ibrahim dan Tuk Haji Muhammad di Sebatan (Siantan ?) dan fikrun hamba akan mengatakan tiada sah taqlidkan hanya mengetahui segala syarat yang ditaqlidkan hanya ada suatu qawl yang mengatakan taqlid kepada Mazhab Abu Hanifah yang kurang daripada empat puluh. Maka segala Datuk semuhanya itu mengatakan tiada sah, kerana sebab sembahyang itu jatuh ia kepada syak, maka bersalahan di negeri Keling dan Arab itu bercampur mazhab tiap-tiap tempat, maka sahlah yang demikian itu kerana menghasilkan mazhab Jumaatnya, maka negeri Melayu ini semuanya mazhab Shafie.`` (Shafie Abu Bakar, 1973/74: 14 lampiran.

Pengarang juga menyebutkan bahawa pendapat yang dikarang di dalam Naqal ini dipersetujui oleh sahabat-sahabat Haji Abdul Malik yang tinggal serumah semasa belajar di Makkah-Madinah dan juga disebutkan kehadiran beberapa ulama di Terengganu. Kata pengarang:

``Maka tatkala datang Haji Muhammad Salleh ke negeri Jawi ditanyakan Naql ini kepadanya, maka katanya perkataan ini sahih suatu pun tiada diubahkan, lagi pula Raja Khatib beroleh satu Naql daripada Imam Fatawa diperoleh daripada Syed Muhammad Angkawi pada menyatakan hukum sembahyang Jumaat itu muwafakat jua dengan Haji Abdul Malik dan Haji Abdul Rauf dan Haji Muhammad Salleh dan segala haji-haji yang duduk di rumah Tuan Haji Abdul Rauf semuhanya mengatakan bahawa ia biasa melihat dan biasa mengerjakan sembahyang Jumaat mengikut Qawl Qadim, lagi pula tatkala Raja Khatib pergi ke negeri Terengganu pada masa membawa fira` a-ng-k-n Raja Terengganu itu, maka ia membawa ini Naql yang diperoleh daripada Imam Fatawa pergi ditunjukkan kepada segala Datuk-Datuk di negeri Terengganu, maka segala Datuk-Datuk semuhanya mengatakan bahawa perkataan Naqal ini sahih suatu pun tiada diubahkannya akan salah suatu daripada dua qawl itu, hanya dikatanya jika kehendaknya persukaran mendirikan Qawl Jadid hendak dikerjakan sembahyang Jumaat mengikut Qawl Qadim jua. (Shafie Abu Bakar, 1973/74:16-17 lampiran).

Masalah yang ditimbulkan, terutama pendapat Qawl Qadim dan Qawl Jadid oleh kerana pada zaman tradisi sukar mendapat 40 lelaki sempurna bagi mendirikan Jumaat, sedang kalau tidak didirikan Jumaat menghilangkan syiar Islam. Petikan berikut mencerminkan keadan yang dihadapi:

``Dan termazkur di dalam kitab yang dinaqalkan oleh Nam Ban daripada Lebai Abdul Mannan itu katanya, maka adalah sembahyang Jumaat dengan memakai Qawl Jadid itu sangat picik lagi sukar diperoleh di dalam suatu dusun itu laki-laki yang kamil empat puluh bilangan mereka itu, maka tatkala itu tiadalah diperoleh berdirikan sembahyang Jumaat, maka menjadi rubuhlah agama Islam. Maka adapun sekarang ada suatu jalan yang lain pula apabila tuan-tuan sekalian hendaklah mendirikan sembahyang Jumaat dengan kurang daripada empat puluh dan Qawl Qadim itu sahlah Jumaat itu.``
(Shafie Abu Bakar, 1973/74: 18 lampiran.

Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) menyusun risalah Naqal mengenai bilangan mendirikan solat Jumaat semata-mata bagi tujuan mengatasi masalah bilangan mendirikan Jumaat. Dengan keperluan 40 orang lelaki sempurna menurut Qawl Jadid Imam Shafie (Pendapat baharu Imam Shafie selepas beliau berpindah ke Mesir) maka pada zaman tradisi sukar untuk mendapat jumlah tersebut bagi mendirikan solat Jumaat, maka untuk mengelak dari `rubuh`nya agama Islam boleh digunakan Qawl Qadim (sebelum berpindah ke Mesir) dengan jumlah kurang daripada 40 hingga kepada empat orang, tetapi sunat diiringi dengan solat Zuhur. Sebahagian daripada yang ditulis menurut Shaykh Abdul Malik adalah dipetik dari karangan gurunya Shaykh Ibrahim bin Hasan al-Kurdi daripada tulisannya ``Al-Jawab bi al-Ghurawiyyah li al-Masalah al-Jawi, maka kata Shaykh Abdul Malik:

``Maka adalah Faqir yang hina ini, iaitu Haji Abdul Malik dan menjawikan jua sekali-kali tiada ia membuat kata-kata. Maka barangsiapa mungkir akan perkataan ini maka adalah ia mungkir akan segala pendita yang tersebut di dalam Naql ini dan jangan sekali-kali siapa menyangkal bahawa Faqir ini berbuat kata-kata dengan sendirinya, kerana ia orang Jawi. Tamat.
(Shafie Abu Bakar, 1973/74: 23 lampiran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment