September 29, 2013

Makkah Sumber Ilmu Islam Dan Aliran


BBB, 22 Zulkaedah 1434 = 28 September 2013 (Sabtu):

Cantiknya mulai dari pembicaraan berhubung dengan bukti terawal sumber pengislaman Alam Melayu dari Batu Bersurat Terengganu bertulisan Jawi (702/1393) atau batu nisan seorang puteri di Pasai tentang keislaman (bertulisan Pallava) bertarikh (791H/1389M)
(Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei, Brunei Darussalam, 1995: 110)
didapati sumber keislaman yang dibawa ke Alam Melayu adalah dari sumber asal keislaman itu sendiri, iaitu Makkah. Pada Batu Bersurat Terengganu, walaupun tidak terakam tokoh yang membawa risalah Islam, tetapi jelas ianya merujuk kepada risalah Islam yang dibawa oleh Junjungan Rasulullah s.a.w. yang tentunya dari Makkah dengan menyebut hukum hakam keislaman yang diperturun bagi dilaksanakan di Terengganu. Bagi negeri Pasai jelas menyebut bahawa perutusan dihantar oleh Sharif Makkah yang meminta Maulana Ishak menghantar Shaykh Ismail dan Faqir Muhammad membawa al-Qur`an dan mengislamkan Merah Silu menjadi Raja Pasai bergelar Sultan Malikul Saleh (Abdullah Haji Musa Lubis, Kesah Raja-Raja Pasai, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 27- 31).
Sejarah Melayu juga merujuk tentang pengislaman Melaka dibawa dari Makkah. Raja Kecil Besar Melaka diislamkan melalui perutusan dari Makkah, iaitu Shaykh Ismail yang memberi gelaran kepada Raja Kecil Besar selepas keislamannya `Sultan Muhammad.
(Sejarah Melayu, Edisi Shellabear, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 72-74)
Di Aceh kita dimaklumkan dengan kehadiran tokoh-tokoh Sunni sejak akhir abad ke 17 seperti  Shaykh Muhammad Yamani yang mendalami ilmu usul, Syeikh Muhammad Jailani Ibn Hassan ibn Muhammad, Hamid nama kaumnya, Quraish bangsanya, Raniri nama negerinya, Shafie mazhabnya. Beliau mengajar di Aceh ilmu mantiq, ma`ani dan ilmu bayan badi`, ilmu usul dan ilmu feqah dalam negeri Aceh Darus Salam.
(T. Iskandar, Dr., Bustanu`s-Salatin Bab 11, Fasal 13, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: 1966: 33).

Aliran Sunni diperkukuhkan lagi dengan kehadiran Shaykh Nuruddin al-Raniri yang berpendidikan Makkah ke Aceh pada 6 Muharram 1047=31 Mei 1637M. pada zaman pemerintahan Iskandar Thani (1636-1641). Bagi mengukuhkan Aceh dengan aliran Sunni yang sebelumnya dipengaruhi aliran falsafah Wahdatul Wujud beliau mengarang kitab-kitab beraliran Sunni yang bukan saja digunakan di Aceh, tetapi diseluruh Alam Melayu, iaitu Kitab Sirat al-Mustaqim (1044H.), Durratul Fara`id (sebelum 1045H.) dan Hidayat al-Habib (1045H.). Sirat al-Mustaqim adalah kitab fiqh lengkap terawal dihasilkan di dalam bahasa Melayu dan digunakan secara meluas di Alam Melayu sehingga hari ini. Kini menjadi hamis (Tepi) bagi kitab Sabil al-Muhtadin oleh Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari.
(Teuku Iskandar, Nuruddin ar-Raniri Pengarang Abad Ke 17, Dewan Bahasa, Jil. VIII, Bil. 10, Oktober 1964: 437).
Bagi menentang aliran wujudiyyah Shaykh Nuruddin al-Raniri semasa di Aceh mengarang kitab Hall al-Zilli, Shifa` al-Qulub dan Tibyan fi Ma`rifat al-Adyan. Dia juga menghasilkan kitab Bustan al-Salatin disamping 13 karangan yang lain.
(Teuku Iskandar, Nuruddin ar-Raniri Pengarang Abad Ke 17,  438-440).
Shaykh Nuruddin Al-Raniri amat penting di dalam menegakkan aliran Sunni di Alam Melayu. Setelah tujuh tahun di Aceh Shaykh Nuruddin kembali ke Gujerat dan meninggal pada 22 Zulhijjah 1069H.= 21 September 1658.

Peranan Makkah di dalam mendidik pelajar-pelajar dari Alam Melayu dapat dilihat peranan Shaykh Ahmad al-Qushashi (m.1661M.) guru Sunni bagi Shaykh Abdul Rauf Singkel (ke Makkah 1642 dan beberapa negeri Arab – termasuk Yaman 19 tahun) dan juga Ibrahim al-Kurani juga dinisbahkan kepada Kurdi. Kedua-dua guru adalah pendukung Mazhab Shafie. Apabila Abdul Rauf Singkel pulang ke Aceh pada zaman pemerintah Sultanah Safiatuddin Taj Alam Shah (1641-1675M.) beliau mengarang kitab-kitab aliran Sunni seperti Umdat al-Muhtajin, Mir`at al-Tullab fi Tashil fi Ma`rifat al-Ahkam al-Shar`iyyah li al-Malik al-Wahhab (Fiqh Mazhab Shafie), Kifayat al-Muhtaj (Tasawuf Sunni mencanggahi aliran Wahdat al-Wujud).
(T.Iskandar, Abdurrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad ke 17), Dewan Bahasa, Jil. IX, Bil. 5, Mei 1965: 193-200).
Sebagaimana maklum bahawa Shaykh Ibrahim al-Kurani dan juga al-Kurdi dan juga Shaykh Abdul Rauf Singkel adalah antara guru-guru Shaykh Abdul Malik bin Abdullah yang memperkukuhkan aliran Sunni di Terengganu dan Alam Melayu, terutama dengan penghasilan Kitab Hikam Melayu yang digunakan, dipelajari dan didukung oleh pencinta dan peminat ilmu tasawuf Sunni. Beliau juga mengarang kitab-kitab fiqh seperti  Kifayah, Kitab Naql dan kayfiyat al Niyyah.

Haji Abdul Malik cicit Tuk Pulau Manis yang belajar selama 12 tahun di Makkah bersama dengan begitu ramai pelajar-pelajar dari tanah Jawi sebagaimana disebutkan, mereka berguru dengan Shaykh Daud al-Fatani seorang tokoh Sunni bermazhab Shafie pengarang kitab Jawi di Makkah (lebih 30 buah kitab). Antara karangan fiqh beliau seperti Furu` al-Masa`il, Bughyat al-Tullab li Murid Ma`rifat al-Ahkam bi al Sawab, Idah al-Bab li Murid al-Nikah, Jawahir al-Saniyyah, Munyat al-Musalli, Ghayat al-Taqrib fi al-Irthi wa al-Ta`sib dan al-Sullam.
Bagi bidang Usuluddin aliran Sunni (Ash`ari-Maturidi) seperti Sifat 20, Al-Durr al-Thamin, al-Bahjah al Saniyyah, Diya` al-Murid dan Sharh Nazm `Aqidat al-Awwam,
Manakala Tasawuf seperti Manhal al-Safi, Kanz al-Minan `ala Hikam Abi Madyan, Minhaj al-Abidin ila Jannat Rabb al`Alamin dan Tariqat Shattariyah.
Bidang tafsir-Hadith seperti Bulughu al-Muram dan Jam`u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala`id.
Bidang yang lain ialah Kifayat al-Muhtaj fi Isra` wa al-Mi`raj.
Peranan Shaykh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani amat besar di dalam menghasilkan kitab-kitab jawi baik segi fiqh, usuluddin, tasawuf dan berbagai-bagai lagi. Sebelum dari adanya percetakan, sebagaimana telah dibincangkan karangan-karangan Shaykh Daud telah disalin tangan oleh kumpulan penyalin-penyalin di Makkah dan disebarkan. Peranan kitab-kitab karangan Shaykh Daud al-Fatani lebih luas penyebarannya apabila kitab-kitabnya dicetak dan penyebaran lebih luas di alam Melayu. Contoh penyebaran sebelum ada percetakan ialah sebagaimana dilakukan oleh Haji Abdul Malik yang menyalin karangan-karangan Shaykh Daud dan karangan-karangan pengarang yang lain di dalam berbagai-bagai bidang.


Dengan melihat kepada penyalinan-penyalinan yang dibuat oleh Haji Abdul Malik bagi pengajian dan pengajarannya, maka dapat dilihat karya-karya salinannya melibatkan keilmuan di dalam bidang Sunni.

Di dalam bidang fiqh digunakan kitab Kifayah menurut mazhab Imam Shafie yang membicarakan soal taharah, solat, zakat, puasa, haji dan qurban. Kitab ini juga pada bahagian permulaan membicarakan soal akidah dengan menghuraikan dua kalimah syahadah disamping rukun-rukun imam yang lain. Kitab-kitab fiqh Sunni yang lain ialah dari karangan Shaykh Daud pada peringkat tulis tangan iaitu Munyat al-Musalli, kitab Idah al-Bab li Murid al-Nikah,  kitab Sharh al-Waraqat fi Usul al-Fiqh oleh  Abu Abdullah Muhammad al-Mahalli, kitab Azhar al-Riyad oleh Ahmad al-Shuja`I, kitab Hashiat Ibn Qasim `ala Shah al-Kifayat oleh Ibn Qasim, Kitab Hashiyat al-Bajuri `ala Shah Ibn Qasim oleh Ibrahim al-Bajuri. Kitab fiqh mazhab Shafie terkenal, iaitu al-Iqna` oleh Muhammad Sharbini al-Khatib, kitab Bahjat al-Sami`in wa al-Nazirin oleh Najm al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Ghayti al-Shafi`e, kitab  Hashiyat al-Bujairimi `ala Sharh al-Khatib oleh Uthman al-Bujayrimi. Kitab-kitab fiqh berkenaan yang digunakan terutama di institusi Pengajian Shaykh Abdul Malik bin Abdullah, khususnya pada zaman Haji Abdul Malik memperkukuhkan aliran mazhab fiqh al-Shafie sama ada di Terengganu dan di tempat-tempat yang menggunakan kitab-kitab fiqh seumpamanya atau kitab-kitab fiqh yang lain yang beraliran Sunni.

Satu bidang yang penting dalam mengukuhkan aliran Sunni ialah bidang usuluddin. Misalnya matan-matan berhubung dengan aqidah Sunni seperti Nazam Aqidat al-`Awwam oleh Muhammad al-Marzuqi, Matan Umm al-Barahin oleh Muhammad Yusof al-Sanusi, Matan al-Burdah oleh al-Busiri, Matn Jauharat al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani, Matn Daw`u al-La`ali oleh Ali bin Muhammad al-Awshi dan Matn al-Samarqandi oleh Sayyid Ahmad al-Millawi dihafal dan disharah oleh berbagai-bagai pensharah yang menghasilkan kitab-kitab sharah dan hashiah. Antara kitab-kitab usuluddin yang menjadi bahan pengajian dan pengajaran di pengajian Tuk Pulau Manis khususnya zaman Haji Abdul Malik ialah Hashiyat `ala Sharh al-`Allamat al-Qayrawani li al-`Aqidat al-Musammat bi Umm al-Barahin, kitab Daw`u al-La`ali fi Sharh Bad`u al-Amali oleh Ahmad ibn al-Nawbi, kitab Hashiyat al-Bajuri `ala Matn al-Burdah li al-Imam `Abd Allah al-Busiri, Sharh Futuhat `ala Khulasat al-Tauhid oleh Muhammad al-Hudayni al-Damanhuri, kitab Sharh al-Mukhtasar `ala Fahmi al-`Aqidat Imam al-Jami` bayn al-Shari`at wa al-Haqiqat (Muhammad Ibn Yusof al-Sanusi) oleh Muhammad bin `Umar bin Ibrahim al-Tilmasani. Demikian contoh-contoh matan dan kitab-kitab usuluddin yang digunakan di dalam pembelajaran dan pengajaran yang mengukuhkan aliran Sunni di dalam bidang aqidah.

Manakalka bagi bidang tasawwuf ialah penggunaan kitab-kitab Hikam Melayu oleh Tuk Pulau Manis, Manhal al-Safi oleh Shaykh Daud al-Fatani, Sharh Hikam oleh Ibn `Abbad dan kitab Ihya` Ulum al-Din oleh al-Ghazali. Manakala bidang-bidang yang lain yang tidak melibatkan mazhab dan aliran ialah berbagai-bagai kitab tafsir dan hadith. Begitu juga dipelajari ilmu-ilmu alat iaitu nahu, saraf, balagah dan sastera.

Sesungguhnya penyalinan, pengajian dan pengajaran ilmu-ilmu di atas mengukuhkan keilmuan Sunni yang dari segi fiqhnya menurut mazhab Imam Shafie, usuluddinnya menurut Ashari-Maturidi, tasawufnya menurut Ghazali dan Shadhili. Dari segi yang lain Makkah tidak saja menjadi sumber perkembangan keilmuan Sunni pada zaman tradisi, tetapi juga pada zaman tersebut menjadi tempat kegiatan intelektual keislaman yang meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang meluaskan penggunaannya melalui penghasilan kitab-kitab di dalam bahasa Melayu yang digunakan di segala pelusuk di Alam Melayu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment