September 25, 2013

Rawdat Al-`Ulama` Dikarang/Disadur Oleh Abdul Jamal Beladau: Cicit Tuk Pulau Manis


BBB, 18 Zulkaedah 1434 = 24 September 2013 (Selasa):

Sebuah karangan yang dihasilkan di Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah ialah berjudul `Rawdat al-`Ulama` yang bererti `Taman `Ulama`. Kitab ini adalah merupakan sebuah karangan yang dikarang/disadur oleh Abdul Jamal Beladau (Beladau ialah Kampung di tepi Sungai Terengganu yang tidak jauh dari Pulau Manis.

Bukti kepengarangan bagi kitab ini dapat difahami daripada halaman (hlm. 206) akhir bagi kitab ini yang pengarangnya mencatat:

``Telah selesailah hamba menyurat kitab ini daripada naskhahnya kepada Hijrah Nabi salla Allah `alayhi wa sallam kepada seribu dua ratus dua puluh esa, kepada tahun Jin (Jim) akhir kepada sepuluh haribulan Safar kepada hari Thulatha`, yang empunya menyurat sendiri, iaitu Abdul Jamal Beladau bin Abu Bakar bin Yusof bin Abdul Malik Pulau Manis.``
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 53).

Dari catatan di atas Penyurat Abdul Jamal ialah cicit kepada Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis). Kata Penyurat bahawa beliau adalah `menyurat sendiri` yang boleh memberi makna `mengarang` atau `menyadurnya` sendiri dari teks berbahasa Arab yang disiapkan pada  10 Safar 1221H.

Tetapi jika dibaca daripada pembukaan kitab terdapat maklumat berikut (selepas basmalah, hamdalah, salawat dan salam):

``Maka inilah suatu risalah yang simpan dikeluarkan oleh faqir yang daif daripada kitab yang bernama Rawdat al-`Ulama` al-lati hiya min al-ahadith wa al-tafasir min aqawil al-qadim, iaitu diambil daripada Hadith dan Tafsir daripada segala certera orang dahulu wan min akhbar al-Anbiya` wa al-Awliya` wa al-Hukama` dan daripada certera segala nabi dan segala wali dan hukama` wa min al-zuhhad wa al-`ibad wa fi al-ard wa al-sama` dan daripada segala cetera orang yang mebelakangi dunia dan segala yang berbuat kebaktian di bumi dan langit.`` (hlm. 1).

Difahami di sini bahawa Abdul Jamal menulis secara menyadur daripada kitab Rawdat al-Ulama` di atas, tetapi tidak dinyatakan nama pengarang bagi kitab tersebut. Untuk lebih selamat dapat diambil kesimpulan kalaupun beliau tidak mengarang sepenuhnya bahawa Abdul Jamal menyadur kitab daripada kitab Rawdat al-Ulama` di dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu (Jawi).

Judul Rawdat al-`Ulama` bermaksud sebuah taman, bahawa di dalam taman berkenaan ada pohon-pohon menghijau indah rendang dan teratur yang memukau pandangan dan menarik perhatian. Dimaksudkan di dalam Rawdat al-`Ulama ` ada bab-bab cerita yang diibaratkan kepada pohon-pohon cerita yang menawan dan `ulama` adalah menjadi tema dan watak di dalam cerita yang bukan saja menghidupkan cerita, tetapi melalui cerita-cerita menjadi makanan rohani dan jiwa dan memberi berbagai-bagai pendidikan kepada khalayak yang menghayatinya. Sebagai hasilnya ianya merupakan buah-buah manis dan lazat yang dapat dinikmati oleh khalayak yang dengan cerita berbagai-bagai tema dan watak berkenaan dapat membentuk nilai dan peribadi mulia bagi khalayak. Ulama yang dimaksudkan dalam makna yang luas. Cerita dan watak melibatkan cerita dan watak dari al-Qur`an dan Hadith, para rasul dan nabi, tokoh-tokoh yang lain dari nabi dan Rasul dalam al Qur`an, para sahabat, tabi`in, khalifah, peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam kisah mengenai perang Badar, Hijrat al-Rasul, bahkan juga melibatkan tema-tema nilai seperti sabar doa dan sebagainya.

Rawdat al-`Ulama` sebenarnya `Himpunan Cerita` mengenai cerita, tokoh dan nilai keislaman yang dipecahkan ceritanya kepada 19 bab sebagaimana berikut:

1)      Fadilat Lailaha illa Allah
2)      Fadilat Salawat
3)      Mininggalkan Dosa Kerana Takutkan Allah
4)      Fadilat Sabar
5)      Fadilat Tawakkal
6)      Memohonkan Barang Kehendak Kita Kepada Allah
7)      Kemuliaan Bagi Barangsiapa Berbaik Rahsianya Dan Peri Rahsianya.
8)      Peri Dosa Sekian Segala Islam Dan Pahala Berbuat Baik
9)      Thawab Mengambil Air Sembahyang
10)   Certera Daripada Muhammad Anak Ibrahim
11)  Bab Menyatakan Sembahyang Pahalanya
12)  Kemuliaan Hari Jumaat
13)  Fadilat Ashura`
14)  Fadilat Malam
15)  Fadilat Malam Laylat al-Qadr
16)  Fadilat  Ghazz
17)  Pahala Memberi Sadaqah
18)  Bersengeraha Mati
19)  Peri Menyebut-Nyebut Mati

Melihat kepada bab-bab yang disusun ianya seolah-olah kandungan sebuah kitab agama yang diguna bagi pengajaran di masjid dan surau atau dibaca secara bersendirian sebagai panduan. Tetapi pendekatan adalah berlainan. Pendekatannya adalah pendekatan sastera.  Dari aspek yang lain jika himpunan cerita-cerita pendek dihimpunkan ke dalam satu penerbitan buku, maka himpunan bab-bab di atas yang setiap bab berlainan certera, maka Rawdat al-`Ulama sebagai Antologi Sastera Tradisi bertemakan Islam.

Sebagai contoh diperturunkan bab pertama daripada 19 bab berkenaan.

Bab yang pertama pada menyatakan Fadilat Lailaha illa Allah – Keseluruhan bab satu (Konsep):

Qala al-Nabiiy sallallahui `alayhi wa sallam:

``Awsa  Allah Ta`ala  ba`d anbiyaihi, ``Ya ibadi Lailaha illa Allah  hisni wa man dakhala hisni amina min `adhabi.``
Ertinya Firman Allah Ta`ala datang kepada setengah anbiya`nya, adapun kalimah `Lailaha illa Allah` itu kotaku, barangsiapa masuk di dalam kotaku terpelihara ia daripada siksaku. Ya`ani barangsiapa sediakala menyebut `Lailaha illa Allah` nescaya dipeliharakannya ia daripada azabNya.
Kata segala `ulama adapun isyarat dalam kitab sesungguhnya barangsiapa masuk ke dalam kota tauhid, maka terpelihara ia daripada seksa neraka, telah reda  Allah daripadanya kudengar sabda Rasulullah salla Allah alaihi wa sallam, ``
``Bahawa segala hamba Allah yang mu`min apabila diucapnya kalimah `La ilaha illa Allah Muhammadul Rasulullah dikeluarkan Allah daripada mukanya seorang malaikat seperti serupa burung yang hijau kiri kanan dua sayapnya daripada ma`nikam yang hijau sebelah sayapnya, ke mashriq sebelah sayapnya ke Maghrib jikalau dikembangkannya ia ke atas `Arsh baginya berdengung seperti dengung mad.
Maka kata segala malaikat yang menjunjung Arash, ``Diamlah engkau demi kebesaran Allah dan kenang kabirnya. Maka kata burung itu, tiada aku mau diam hingga dihimpun Allah bagi barang siapa mengucap `Lailaha illa Allah Muhammad Rasullah itu maka firman Allah Sesungguhnya telah dihimpun bagi barangsiapa hambaku yang mengucap Laila illa Allah Muhammadu Rasulullah itu, maka dianugerahkan  Allah pulang akan burung itu tujuh puluh ribu lidah. Maka memohonkan ampun ia dengan segala lidahnya itu akan yang mengucap Lailaha illa  Allah hingga hari kiamat. Apabila datang hari Kiamat maka dihelanya tangan taulannya yang menyebut kalimah Lailaha illa Allah itu maka dibuat, maka dibawanya melalui Titi Sirat al-mustaqim, maka dimasukkan ia ke dalam syurga
Cetera Anas ia mendengar daripada Mu`adh anak Jabal radiyallahu `anhu. Kata Mu`adh,``Adakah berkenderaan serta Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam. Maka bersabda Rasulullah akan dia, ``Hai Mu`adh, ``Adakah kau ketahui haq apa Allah atas hambanya dan haq hambanya  pada Tuhannya ?``, maka sembahku, ``Allah dan Rasulullah juga terlebih tahu akan demikian itu``. Maka sabda Rasulullah,
``Adapun haq Tuhan atas hambanya bahawa diesakanNya Allah Subhanahu wa Ta`ala dengan sempurna sifatnya dan tiada dengan disekutukannya dengan sesuatu. Adapun haq hamba pada TuhanNya apabila diesakanNya Ia dengan sempurna tauhid dan tiada disekutukannya Ia dengan sesuatu, bahawa diampuni segala dosanya.
Cetera daripada `Umar radiyallahu `anhu, sabda Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallam, Sesungguhnya dibawa oleh seseorang malaikat daripada umatku dihadapan segala khalayak pada hari kiamat, maka dibukakan baginya sembilan puluh sembilan surat amalnya, suatu surat amal itu panjangnya saujana mata memandang dalam surat itu segala dosanya dan ma`siatnya, maka firman Allah Ta`ala akan dia, ``Kusengkalikan dosamu yang tersurat dalam  sijjil ini atau dikananya Kiraman Katibinkah akan dikau diperbanyaknya surat kejahatanmu, maka sembahnya, ``Tiada disengkali hambamu ya Tuhanku dan tiada hambamu dianinyai Kiraman Katibin sekaliannya itu, sungguhlah dosa hambamu, maka firman Allah Ta`ala, ``Ada padaku suatu kebajikanmu, maka carilah ia. Maka sembahnya ya Tuhanku, ``Suatu jua pun tiada ada amalku yang baik bagiMu. Maka firman Allah Ta`ala, ``Ada suatu amalmu yang baik padaku, sesungguhnya tiada siapa dapat menyamai dikau pada hari ini, maka keluarkan Allah baginya sekeping qirtas yang kecil dalamnya tersurat:

Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Maka sembahnya ya Tuhanku sijjil kecil ini adakah menyamai sijjil banyak itu. Maka firman Allah, ``Sesungguhnya tiada engkau terananyai pada hari ini, maka dihantarkan sijjil yang sembilan puluh sembilan itu pada suatu daun neraca dan dihantarkan sijjil yang kecil itu pada suatu daun neraca, maka ringan segala sijjil yang banyak itu dan jadi berat sijjil yang kecil sanya tiada memberat nama Allah suatu pun melainkan nama Allah jua yang memberat semata sekalian.

Contoh berkenaan nilai sifat terpuji (Sabar) – Bab 4

Bab pada menyatakan fadilat sabar atas yang mengidap kesakitan kerana dalam agama. Qala Allah Ta`ala: ( Surah:al-Ma`idah 5:5)

Yakni barangsiapa kafir ia dalam iman dengan disengajanya sanya binasalah amalnya, maka ada ia dalam akhirat daripada kaum yang menyesal.

Maka bahawasanya bagi segala mu`min memeliharakan agamanya pada ketika kesakitan.
Cetera daripada Mujahid ia mendengar daripada anak Abbas, kata anak Abbas, bersabda Rasulullah akan segala sahabat, tatkala hendak pindah dari Makkah ke Madinah, ``Pergilah kamu dahulu ke Madinah, jangan semuanya kamu bersama-sama dengan daku, barangsiapa kamu berani dan pantas berjalan baik kamu berjalan pada ketika dinihari, barangsiapa kamu kuasa, maka berjalan  pohon petang, maka apabila kamu dengar tetaplah aku dibumi Madinah, maka dapatilah oleh kamu aku. Kalakian maka berjalanlah segala sahabat yang Rasulullah pun kesiangan lagi dan Ammar anak Yasir dan Habbab dan seorang perempuan daripada kaum Quraysh yang telah membawa iman di hadapan Rasulullah, maka ditangkapnya oleh Abu Jahal orang empat itu, maka disuruh Abu Jahal kufur Bilal itu akan Rasulullah, maka tiada ia mau kufur Bilal, maka diambil suatu baji besi, maka dijemurkannya kepada panas matahari, setelah hangatlah maka dikenakannya kepada tubuh Bilal itu, maka disebutnya Bilal nama Allah, katanya Ahad ! Ahad !
Adapun jadi, maka dijurusnya  mereka itu kepada duri dan pada bukit yang tajam batunya itu pun tiada jua ia mau kufur mengikut mereka dan Ammar, tatkala itu disuruh mereka itu  ia mengucap kalimah kufur, tiada ia mau, maka disuruh Abu Jahal pasak tubuhnya dengan empat batu pasak seperti dipentakkannya, maka diperbuatkannya suatu lembing daripada tembaga dikeluarkannya daripada mulutnya hingga dengan demikian itu dilepaskannya Bilal dengan Habbab dan Ammar, maka datang mereka itu kepada Rasulullah salla Allah `alayhi wa sallm diceterakan mereka itu halnya kepada Rasulullah, maka suka Rasulullah akan riwayat itu dan merka akan Ammar. Maka sabda Rasulullah akan Ammar, betapa ada dalam hatimu, tatkala kau sebutkan kalimah kufur dengan lidahmu itu, maka sembahnya ya Rasulullah, ``Tatkala hamba sebutkan kalimah kufur itu hati tetap dengan iman hamba jua. Maksud hamba menolakkan azab jua.

Kalakian tiada jua suka hati Rasulullah akan dia, maka turun Jibra`il membawa Qur`an demikian bunyinya (al-Nahl, 16:106)
Ertinya: Barangsiapa kufur ia akan Allah kemudian daripada sudah percaya ia maka baginya seksa yang maha besar, melainkan barangsiapa digagah ia menyebut kalimah kufur, tatkala itu hatinya tetap jua dengan iman diampun baginya setelah mendengar itu diamlah Rasulullah, maka dipuji Habbab dan Bilal maka meminta doa Rasulullah akan keduanya pada Allah dengan banyak doanya.

Maka kata  segala ulama adapun hikayat ini menyatakan teguh kita jua, bahawa pekerjaan Bilal dari kerana tiada ia takut akan Abu Jahal, maka tiadalah mau ia mengucap kalimah al-kufr dengan lidahnya, sesungguhnya terbaik daripada pekerjaan Ammar mengatakan kalimah kufur, sebab takutkan Abu Jahal itu.

Daripada bab satu dan sebahagian daripada bab empat memperlihatkan bahawa kitab Rawdat al-`Ulama bukan kitab pengajaran agama biasa, tetapi adalah kitab yang bersifat cerita, iaitu cerita yang bertemakan Islam yang melibatkan ayat-ayat Qur`an, Hadith, Rasulullah, sahabat Umar Ibn al-Khattab, Anas, Mu`adh Bin Jabal, Bilal, Habbab, Ammar, Mujahid, Ibn Abbas dan musuh Abu Jahal. Latarbelakang berlaku antaranya di Makkah dan Madinah yang melibatkan juga Jibra`il, Kiraman dan Katibin. Persoalan yang dibawa tentang tauhid dan menanamkan sifat terpuji kepada orang Islam, balasan baik dan buruk.

Peranan Kitab Rawdat al-`Ulama` tidak lain dari menyampaikan pengajaran dan didikan keislaman melalui cerita-cerita sebagaimana yang terkandung di dalam Rawdat al-Ulama`’

Sekian.

No comments:

Post a Comment