September 20, 2013

Kifayah: Panduan Aqidah Dan Syariah


BBB, 13 Zulkaedah 1434 = 19 September 2013 (Khamis):

Kitab Kifayah adalah kitab kedua terbesar yang dihasilkan oleh Shaykh Abdul Malik bin Abdullah selepas Hikam Melayu. Tidak seperti Hikam Melayu dihasilkan di Makkah, tetapi Kifayah seperti kitab dan risalah-risalah yang lain daripada Hikam Melayu adalah dihasilkan di Terengganu. Tujuan kitab ini dihasilkan bagi menjadi panduan masyarakat di Terengganu dan tempat-tempat yang lain, khususnya dari segi akidah dan amalan syari`at (Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya,  Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 279.

Kitab yang mempunyai 120 halaman muka surat ini membicarakan tentang dua syahadah sebagai rukun Islam yang lima dan Rukun Iman yang enam. Kifayah disifatkan oleh pengarang sebagai mukhtasar. Kata pengarang:
 ``Adapun kemudian daripada itu, maka ini suatu Risalah yang tersimpan lagi memberi manfaat – Insya Allah Ta`ala pada menyatakan barang yang terkandung di dalamnya.` (Teks, hlm. 1-2)
Persoalan aqidah di bawah Syahadah sebagai Rukun Islam pertama dari lima rukun adalah dibicarakan terawal pada bahagian permulaan kitab. Dari segi pendekatannya, tidaklah mengambil pendekatan kitab-kitab aqidah biasa yang bermula dari rukun akal – wajib, mustahil dan harus (Ibrahim al-Laqani, Sharh Bagi Matan Jawharat al-Tauhid, Matbaah Ibn Hallabi, Patani, tt: 7).

Tetapi pengarang bertolak membicarakan terus tentang rukun syahadah dan oleh kerana Rukun Iman yang enam juga bermula dengan percaya kepada Allah dan rasul, maka rukun Islam yang pertama dan Rukun Iman yang pertama dan kedua disekalikan pada awal pembicaraan (Tentang Allah dan Rasul). Pendekatan ini seolah-olah mengambil pendekatan susunan dalam Hadith Rasulullah s.a.w.

Daripada Hanzalah bin Abi Sufyan daripada Ikrimah bin Khalid daripada Ibn `Umar bin al-Khattab radiya Allah `anhuma  berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w. Dibina Islam di atas lima perkara, Syahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad Rasulullah, dan mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat, dan Hajj, dan Puasa Ramadhan …``
(Mustafa Muhammad `Imarah, Jawahir al-Bukhari wa Sharh al-Qistillani, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Misr, tt.: 12).
Atau Hadith: Daripada Abi Hurayrah r.a berkata: Adalah Nabi s.a.w keluar kepada orang ramai pada satu hari, maka datang kepadanya seorang lelaki, maka dia bertanya, Apa itu Iman ?  Dia bersabda, Iman itu engkau beriman dengan Allah, dan malaikatNya, dan bertemuNya, dan Rasulnya, dan engkau beriman  dengan kebangkitan,
Katanya, Apa itu Islam ? Sabdanya, Islam engkau menyembah Allah dan tidak mensyirik denganNya, engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat yang difardukan dan engkau puasa bulan Ramadhan
Apa itu Ihsan ? Baginda bersabda, Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, maka jika engkau tidak dapat melihatNya  - Subhanahu wa Ta`ala, sesungguhnya Dia melihat engkau … (Mustafa Muhammad Imarah, Jawahir al-Bukhari wa Sharh al-Qistillani, hlm. 26 -27).
Maka atas susunan Hadith-Hadith inilah menjadi pendekatan bagi pengarang menghuraikan persoalan aqidah dan syari`ah di dalam Kifayah. Pengarang membicarakan tentang Rukun Syahadah yang empat:

  1. Mengithbatkan Dhat Allah Ta`ala, iaitu kita ketahui dan mengi`tiqadkan bahawa Allah Ta`ala itu ada Ia selama-lamanya tanpa permulaan dan kesudahan, tiada memerlukan Ia kepada sesuatu. Dhatnya tiada dapat dibagaikan, tiada dapat diserupai, disamai atau dimenyertai oleh sesuatu. Maha Besar Dhatnya dan Maha Tinggi, ya`ni tiada dapat sampai segala-gala pengenal dan penglihat dan juga pendapat meskipun para Nabi dan wali kepada kunhi DhatNya yang mutlaq.

  1. Mengithbatkan sifat Allah Ta`ala, ya`ni hendaklah kita ketahui dan kita i`tiqadkan dengan i`tiqad yang putus (jazm), bahawa Allah Ta`ala itu mempunyai sifat-sifat (yang disebutnya ialah) hayat, ilmu, iradah, sama`, basar dan kalam.

  1. Mengithbatkan af `al Allah Ta`ala, yang dimaksudkan, hendaklah kita i`tiqad dengan i`tiqad yang putus bahawa Allah jua yang melakukan segala perbuatan.
      Mengithbatkan kebenaran Rasul, ya`ni perkara yang wajib mereka itu dan yang     
      tidak diperoleh daripada mereka itu (mustahil) – Mereka bersifat siddiq, tabligh,
      amanah, fatanah, demikianlah lawan-lawan bagi yang mustahilnya dan yang  
      harus. Kemudian langsung diceritakan sejarah mengenai Nabi Muhammad s.a.w.
     dari segi keturunannya, kebangkitannya dan perjalanan hidupnya.

Pecahan yang empat ini disimpulkan ke bawah dua kalimah syahadat dengan diikuti pembicaraan mengenai rukun iman secara satu persatunya. Iaitu percaya akan Allah dan akan segala malaikatnya dan akan segala kitabnya dan akan segala pesuruhnya dan akan hari yang kemudian dan akan untung baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta`ala. Percaya kepada Allah adalah sebagaimana yang dibicarakan di dalam rukun syahadah (juga Rasul). Diikuti dengan percaya kepada malaikat sebagai hamba Allah yang latif daripada nur yang patuh kepada Allah. Bilangan mereka amat banyak. Yang pilihan daripada mereka empat, iaitu Jibri, Mikail, Israfil dan Izrail yang masing-masing mempunyai tugas khusus.

Percaya kepada kitab, bahawa Allah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya.  Antaranya diturunkan kepada Nabi Adam, Sith, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Daud dan Nabi Muhammad. Adapun bilangan segala nabi ialah seketi dua laksa empat ribu. Yang pertama daripada mereka itu ialah Adam a.s. dan kesudahan daripada mereka itu Nabi Kita Muhammad s.a.w. Adapun Nabi yang menjadi pesuruh (rasul) tiga ratus tiga belas orang dan segala pesuruh yang keturunan kitab dualapan orang, iaitu Adam, Shith, Idris,, Ibrahim, Musa, Daud, Isa dan Muhammad s.a.w.
Dan Rasul yang mempunyai syariat itu enam orang, iaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad s.a.w.
Shahadan kasih kepada Nabi itu  setengah daripada syarat iman.

Selepas pembicaraan tentang percaya kepada kitab, kepada Rasul, dibicarakan tentang Hari Kemudian (Akhirat). Hendaklah kita percaya dan kita sungguhkan bahawasanya Hari Kiamat itu sebenarnya lagi akan datang dan di dalamnyalah huru hara yang amat besar, maka adalah makna Kiamat itu berdiri kerana berdiri sekalian makhluk itu di sana, maka adalah di dalamnya itu ditiup sangkakala dan dihidupkan sekalian makhluk semuhanya dan dikira-kira ia segala prbuatan mereka itu dan ditimbang segala amal mereka itu, maka barangsiapa berat amalnya yang baik maka dimasukkan dalam syurga dan barangsiapa berat amalnya yang jahat, maka dimasukkan ia ke dalam neraka. Maka dimasukkam segala mu`min ke dalam syurga kekal selama-lamanya dan dimasukkan segala kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan dimasukkan segala mu`min yang berdosa  kedalam neraka sekira-kira dosa mereka itu kemudian maka dikeluarkan mereka itu pula.

Hendaklah kita sungguhkan bahawasnya sekalian yang berlaku di dalam alam ini dan sekalian yang berganti-ganti dan berbagai-bagai dan bertukar-tukar semuhanya itu sudahlah diketahui Allah Ta`ala.dan disebut. Maka adalah untung baik dan jahat itu di dalam dua tempat. Pertama di dalam Ilmu Allah dan kedua di dalam Luh Mahfuz.
Hari Kiamat itu sebenarnya lagi akan datang.

Penulis membuat kesimpulan tentang keimanan:
``Dan lagi hendaklah kita ketahui bahawasanya iman dan Islam dan tauhid dan ma`rifat itu tiada dapat bercerai bersekaliannya itu, maka apabila tertinggallah salah suatu daripada itu, tiadalah sah ugama seseorang, maka apabila berhimpunlah keempatnya itu bernama ugama yang sebenarnya. Maka adalah yang beramal itu ma`rifat, kemudian maka tauhid, kemudian maka Islam, , maka erti ma`rifat mengetahui akan keadaan Allah Ta`ala itu dengan segala sifatnya dan menafikan barang yang tiada layak baginya.
Dan erti tauhid itu mengi`tiqadkan bahawasanya Allah Ta`ala itu esa Ia tiada ada sesuatu yang menyertai dia pada sifat keTuhanan.

(Diikuti bahagian syariat)

Sekian.

No comments:

Post a Comment