September 21, 2013

Bahagian Fiqh Dari Kifayah


BBB, 14 Zulhijjah 1434 = 20 September 2013 (Jumaat):

Di dalam al-Qur`an perintah mendirikan solat berada pada bahagian awal dari perintah ibadat yang lain. Contoh: Bermaksud:

Dan Dirikan oleh kamu akan solat dan keluarkan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk (al-Baqarah: 43), Dan mereka itu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya (al-Taubah: 71), Dan Dia mewasiatku dengan solat dan berzakat selama kuhidup (Maryam: 31).

Maka dari segi pendekatan kitab-kitab fiqh memulakan pembicaraan dengan bidang solat.
Tetapi sebelum mendirikan solat, seseorang itu seharusnya suci dari hadath dan memerlukan alat bersuci dan alat bersuci paling utama ialah `air`. Contoh kitab Bughyat al-Tullab karangan Shaykh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani memulakan kitabnya setebal dua jilid dengan Kitab al-Taharah (Daud bin Abdullah, Bugyat al-Tullab, al-Juz`u al-Awwal, Maktabat wa Matba`at Dar al-Ma`arif, Pulau Pinang, tt: 7). Demikianlah juga dengan Kitab Sabil al-Muhtadin yang juga dua jilid oleh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari juga memulakan kandungan kitabnya dengan Kitab al-Taharah (Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari, Sabil al-Muhtadin,  Juz` Pertama,  Maktabat Nur al-Thaqafat al-Islamiyyat, Jakarta, tt.: 5).

Demikian Shaykh Abdul Malik bin Abdullah mulai masuk membicarakan (tanpa pemecahan bab) persoalan fiqh bermula dengan bidang taharah (Bidang taharah dan solat diberi fokus utama dengan huraian yang begitu detail. Pembicaraan ini memberi contoh yang juga detail bagi kedua bidang berkenaan, manakala bidang-bidang yang lain disebut secara ringkas)

``Dan lagi hendaklah kita ketahui akan segala hukum air``
Ketahui olehmu bahawasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan mandi haid dan mandi nifas dan mandi wiladah dan membasuh segala najis itu melainkan dengan air mutlaq, ertinya air yang suci lagi menyucikan. Menurut pengarang adapun air terbahagi kepada empat, iaitu:

Pertama:  Air Mutlaq
Kedua:  Air Makruh
Ketiga:  Air Musta`mal
Keempat: Air Bernajis

Air Mutlaq tujuh: 1) Air Hujan 2) Air Embun  3) Air Beku  4) Air Laut 5) Air Sungai    6) Air  mata air  7) Air telaga
Air mutlak boleh berubah dengan bercampur misalnya dengan tepung, pada ketika itu tidak boleh lagi digunakan bagi penyucian yang fardu seperti mandi hadath besar, tapi ia suci boleh diminum atau dimasak nasi umpamanya.

Air Makruh, tiga 1) Air yang sangat hangat  2) Air yang sangat sejuk 3) Air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Makkah

Air Musta`mal, seperti air yang dipakai pada mengambil air sembahyang, maka air itu tiada sah dipakai untuk diambil air sembahyang dan penggunaan fardu yang lain.
Air Najis, iaitu yang kurang daripada dua kolah, maka jika dimasuki najis, sama ada berubah atau tidak, maka mutanajjis hukumnya. Dan najis ada tiga, iaitu Mughallazah (Berat) seperti anjing, Mukhaffafah (ringan) seperti kencing anak kecil lelaki yang belum makan lain dari susu ibu  dan Mutawassitah seperti tahi (Kaedah menyucikan dibicarakan).

Dari segi bersuci yang lain dibicarakan tentang qada` hajat yang dikategorikan kepada sunat. Adapun sunat apabila pergi qada` hajat – dengan mendahului kaki kiri tatkala masuk ke dalam jamban, dan mendahului kaki kanan apabila keluar daripadanya, jika qada hajat pada padang sekalipun, makruh qada` hajat pada air yang tenang atau sedikit lagi mengalir dan padang lubang-lubang tanah dan pada jalan segala manusia dan haram membawa masa qada` hajat sesuatu yang tersurat nama Allah atau nama Nabi atau nama malaikat dan qada hajat menghadap atau membelakangkan Qiblat, jika tiada berdinding. Bila qada` hajat hendaklah diistinja` dengan air atau batu atau sesuatu yang suci lagi keras lagi kasap.
Perkara yang wajib mandi itu lima perkara’
Pertama: Mati bagi orang Islam yang lain daripada mati syahid
Kedua: Haid   Ketiga: Nifas Keempat Wiladah dan kelima: Janabah
Setiap satu diberi penerangan dan huraian.

Bermula syarat mengambil air sembahyang (wudu`) itu tujuh perkara:
1) Islam  2) Mumayyiz   3)  Suci daripada haid  4) Suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada segala anggota air sembahyang daripadanya
5) Mengetahui akan segala fardu 6) Jangan ia mengi`tiqadkan sesuatu daripada segala fardu itu sunnat atau sebaliknya 7) Dengan air yang suci lagi menyucikan.
Dan fardu mengambil air sembahyang iaitu 1) Niyyat 2) Membasuh muka 3) Membasuh dua tangan
4) Menyapus sedikit daripada kulit kepala 5) Membasuh dua kaki 6) tartib.

Turut dibicarakan tentang sunat-sunat mengambil air sembahyang dan yang membatalkan air sembahyang, haram bagi yang tiada ada air sembahyang, menyentuh mushaf dan bertawaf..

Juga dibicarakan syarat-syarat dahulu dari mengerjakan sembahyang. Dan dibicarakan rukun sembahyang yang 13 satu persatu, sunat di dalam sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang,  dan syarat sah sembahyang jamaah.
Turut diberi penjelasan berhubung dengan sembahyang Dua Hari Raya, sembahyang jenazah.

Berikut dari solat Jenazah dibicarakan tentang kewajipan berzakat:

Bahawa wajib dikeluarkan zakat terhadap binatang seperti unta, kerbau, lembu, kambing dan biri-biri apabila cukup syarat, wajib juga zakat pada hasil tanam-tanaman yang mengenyangkan seperti gandum, sair, padi, jagung dan kacang hijau. Juga dikenakan zakat pada emas dan perak. Turut dibicarakan tentang zakat fitrah

dan berpuasa.

Maka erti puasa itu menahani diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa dengan rukun, syarat wajib dan sunat yang dibicarakan secara lengkap.

Berhubung dengan haji dilihat pengarang memberi tumpuan kepada semua aspek ibadat,
tetapi kurang berhubung dengan haji, kecuali disinggung sedikit bila membicarakan tentang Rukun Islam. mungkin pada zaman pengarang di akhir abad ke tujuh belas dan awal abad ke 18 masih kurang orang yang berkemampuan menunaikan haji, sebab itu persoalan haji  tidak diberi perhatian di dalam konteks pada masa itu.
Tentang Haji kata pengarang:

Naik haji kepada  Ka`batullah jika kuasa ia berjalan kepadanya, maka erti haji itu menyehaja pergi mengu(n)jung Ka`batullah.

Apa yang diberi perhatian oleh pengarang ialah tentang Qurban yang dapat diamalkan di tempat masing-masing.

Bermula Qurban itu, iaitu barang yang disembelih daripada unta dan lembu dan kerbau dan biri-biri dan kambing kerana mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala. Menyembelih qurban itu sunnat Mu`akkad.  Contoh seekor lembu bagi 7 bahagian. Jika lembu, kerbau atau kambing, maka hendaklah umurnya dua tahun, masuk kepada tiga tahun yang tidak cacat. Selain dari Qurban turut dibicarakan tentang aqiqah dan diikuti dengan tentang makan minum yang halal dan haram.

Berhubung dengan soal ibadat yang menjadi amalan harian  dan berterusan diberi pembicaraan dengan agak detail bagi membantu kefahaman dan amalan masyarakat umat, khususnya pada zaman tradisi.

Kifayah dengan maksudya, sesuatu yang cukup bagi keperluan, maka kifayah mencukupi sebagai panduan aqidah dan syariat bagi masyarakat zaman tradisi yang pada abad ke 17 dan 18 masih kurang dari kitab-kitab panduan di dalam bahasa Melayu, kecuali karangan-karangan yang dihasilkan oleh ulama Aceh seperti Shaykh Nuruddin al-Raniri dan Syaikh Abdul Rauf Singkel, tetapi kitab-kitab penulisan mereka pada masa itu masih sukar didapati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment