September 19, 2013

Risalah Kayfiyyat An-Niyyat Karangan Shaykh Abdul Malik Bin AbdullahBBB, 12 Zulkaedah 1434 = 18 September 2013(Rabu):

Persoalan Niyyat adalah penting baik di dalam ibadat dan juga perundangan.
Di dalam Islam kesempurnaan ibadat bergantung pada Niyyat, Ianya menjadi rukun dan syarat bagi sah dan sempurnanya sesuatu amalan. Kepentingan Niyyat disebut di dalam ayat-ayat al-Qur`an dan juga Hadith. Allah berfirman antaranya,

Bermaksud:

Pada hal, mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid. (Al-Bayyinah: 5).

(Ikhlas atau tidak amalan bergantung kepada Niyyat)

Manakala Hadith tentang Niyyat pula:

Daripada Amir al-Mu`minin Abi Hafs `Umara Ibn al-Khattab r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w, bersabda:

``Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada Niyyat.``
(Mustafa AbdulRahman, Matan al-Arba`in al-Nawawiyyah, Dewan Pustaka Fajar, Kg. Baru, Kuala Lumpur, 1988: 55).

Di dalam kitab fiqh, Niyyat adalah satu daripada rukun sembahyang. Di dalam kitab Matla` al-Badrayn Wa Majma` al-Bahrayn di dalam fasal mengenai rukun sembahyang kata pengarangnya:

``Bermula segala rukunnya tiga belas … Pertama Niyyat dan tempatnya hati, maka tiada wajib menuturkan Niyyat itu dengan lidah, tetapi sunnat jua supaya menolong lidah akan hati (maka jika) sembahyang itu fardu wajib padanya tiga perkara, iaitu qasad dan ta`arrud dan ta`ayyin.
(Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani, Matla`a al-Badrayn Wa Majma` al-Bahrayn, Nahdi Trading, Tempat ?, Tahun ?: 30).

Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari pula mengatakan tentang Niyyat sebagai rukun sembahyang:
``Rukun yang pertama Niyyat, ertinya qasad memperbuat sembahyang dengan hati, maka tiada memadai ia mengata dengan lidah serta lalai hati dan tiada memberi mudarat mengata dengan lidah dengan menyalahi barang yang di dalam hati seperti diniyyatkannya di dalam hatinya memperbuat sembahyang zuhur, maka tergelincir lidahnya kepada menyebutkan yang lainnya seperti Asar.``
(Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari, Maktabat Nur al-Thaqafiyyah, Jakarta, tahun ?: 192.

Di dalam undang-undang sivil biasa orang yang melakukan kesalahan yang dibuktikan dengan dan tanpa Niyyat akan menerima hukuman berbeza antara keduanya.

Memandang pentingnya persoalan Niyyat, Shayk Abdul Malik bin Abdullah turut mengarang sebuah risalah ringkas yang diberi judul `Kayfiyyat an-Niyyah` setebal 17 halaman.
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik Bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 81-83).
Pada bahagian atas halaman pertama bagi risalah itu tercatat:

``Inilah setengah daripada karangan Datuk Pulau Manis seperti tersebut pada akhir kitab ini – Nafa`ana Allah bi `Ulumihi. Amin dan sememangnya pada akhir risalah tersebut tercatat, iaitu Abdul Malik bin Abdullah al-Jawi.

Selepas Puji kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, Risalah bertolak dari pendapat al-Imam al-Ghazali tentang Niyyat yang dipetik dari karangan Imam al-Ghazali yang berjudul Ihya` Ulum al-Din. Rujukan dibuat menepati apa yang dirujuk dalam Ihya` Ulum al-Din al-Ghazali.
(Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya` `Ulum al-Din, Jil. IV, Dar al-Fikr, Beirut, Lubnan, 1409/1989: 384-385).
Yang diberi terjemah oleh Shaykh Abdul Malik sebagaimana berikut:

Ertinya, ketahui olehmu bahawasanya Niyyat dan Iradat dan Qasad itu bersalahan lafaznya dan bersuatu makna ketiganya itu dan iaitu hal dan sifat bagi hati pada hal mengapit Niyyat itu dua pekerjaan.
Pertama: Ilmu dan Amal dan Ilmu itu mendahului dia dari kerana bahawasanya Ilmu itu asal Niyyat dan syaratnya dan Amal itu mengikut akan dia dari kerana bahawasanya amal itu buahnya dan cawangnya. Bermula demikian itu dari kerana tiap-tiap amal, yakni tiap-tiap gerak dan diam yang dengan ikhtiar itu tiada ia seperti, melainkan dengan tiga pekerjaan:
Pertama: Ilmu dan
Kedua: Qudrat dan
Ketiga: Iradat
Dari kerana bahawasanya tiada menghendaki manusia itu barang yang tiada diketahui akan dia, maka tidak dapat tiada, bahawa mengetahui ia akan dia dan tiada ia mengerjakan barang yang tiada dikehendakinya akan dia, maka tiada dapat tiada daripada menghendaki dia, yakni adalah tiap-tiap orang yang hendak berbuat sesuatu itu tiada dapat tiada ada padanya ilmu dan Iradat  dan Qudrat.`` Demikian dari petikan dari Ihya` Ulum al-Din; (Teks: hlm. 2 -3).

Adapun Niyyat dari segi lughah dan syara` (istilah) dipetik dari pendapat Shaykh Ibn Hajar dan Baydawi. Bermula Niyyat pada lughah itu, iaitu kehendak hati yang berhadap kepada berbuat sesuatu yang beroleh manfaat ia dengan dia atau berbuat sesuatu yang menolakkan mudarat daripadanya pada sekarang atau pada yang lagi akan datang.
Dan Niyyat pada syara` itu kehendak hati yang berhadap kepada berbuat bakti kepada Allah Ta`ala, pada halnya menuntut keredaan Allah Ta-ala.

Menurut pengarang, Niyyat pada syara` terbahagi kepada tiga bahagi
Pertama: Niyyat serta perbuatan, iaitu seperti Niyyat sembahyang dan Niyyat ambil air sembahyang dan lainnya daripada keduanya itu. Dan
Kedua: Niyyat dahulu daripada perbuatan, iaitu seperti Niyyat Puasa dan mengeluarkan zakat dan Niyyat mengeluarkan kaffarah kemudian daripada menyebelahkan keduanya itu, dan
Ketiga: Niyyat Mujarrad, yakni Niyyat yang tiada diperoleh sekali-kali perbuatan kemudiannya, maka adalah Niyyat mujarrad itu diberi pahala akan orang yang berniyyat itu dengan semata-mata berniyyat jua. Hujah diperkukuh dengan ayat Qur`an dan Hadith.

Seterusnya dibicarakan perbezaan antara  Niyyat, perkataan, amalan, bahawa: Iman itu ialah `Mengetahui dengan Hati dan Kata dengan Lidah dan Amal dengan segala anggota`. Ganjaran adalah bergantung pada keikhlasan hati. Sebaliknya barang siap bercampur (menyengutu amal) ikhlasnya  tiada diterima amalnya.

Penulis juga mengaitkan amal yang baik dan buruk yang amal buruk yang banyak boleh menghapuskan amal yang baik yang dibuktikan dengan firman Allah yang bermaksud:
Siapa yang mengamalkan sezarah kebaikan akan dilihat dan siapa yang mengamalkan sezarah kejahatan akan dilihat (Al-Zalzalah: 7-8).

Dengan Niyyat baik dan tidak baik membawa manusia kepada amalan baik dan tidak baik, maka didasarkan kepada amalan mereka, maka manusia itu dapat dikategorikan kepada empat:
Pertama:  Am Fasiq dan
Kedua:  Am Saleh dan
Ketiga:  Khas dan
Keempat: Khas al-Khawass
Adapun Am Fasiq itu, kelakuan mereka itu memukul orang dan memaki orang dan mengambil arta orang dan mengerjakan akan segala yang diharamkan Allah Ta`ala. Dan adapun Am Saleh itu kelakuan mereka itu mengerjakan barang yang difardukan Allah Ta`ala dan menjauh segala barang yang diharamkan Allah Ta`ala dan jika disakit orang akan mereka itu, maka membalas mereka itu akan dia seperti barang yang disakit mereka itu jua. Dan adapun Khas adalah kelakuan mereka itu mengerjakan segala barang yang difardukan Allah Ta`ala dan mengerjaklan segala sunnat semuhanya, jika disakit orang akan mereka itu tiada membalas akan dia dan memaafkan mereka itu akan kesalahan orang kepada mereka itu. Dan adapun Khas al-Khawass itu adalah kelakuan mereka itu mengerjakan akan sekalian yang difardukan Allah Ta`ala dan akan segala sunnat semuhanya dan menjauh akan segala barang yang dilarangkan Allah Ta`ala dan lagi tetaplah mereka itu pada segala barang yang disuruhkan Allah Ta`ala dan jika disakit orang akan mereka itu nescaya beroleh lazat mereka itu dengan dia dan memberi mereka itu suatu akan segala orang yang menyakit mereka itu dan jika tiada mereka itu mempunyai arta, maka minta doa mereka itu akan segala orang yang menyakiti mereka itu.

Dan adapun segala yang menuntut itu pula  pada pihak tuntut mereka itu lima jenis: maka

Yang Pertama itu adalah tuntut mereka itu dunia semata-mata, maka mereka itulah yang sangat kurang dan rendah pangkat mereka itu, dan
Kedua itu, adalah tuntut mereka itu akan dunia dan akhirat, maka adalah mereka itu tertinggi sedikit daripada orang yang dahulu itu, dan
Ketiga itu adalah tuntut mereka itu akan akhirat semata, maka adalah mereka itu tertinggi daripada segala mereka itu yang dahulu itu dan
Keempat: itu adalah tuntut mereka itu Allah Ta`ala jua semata-mata, maka adalah mereka itu terlebih sedikit daripada mereka yang tiga itu dan
Kelima itu tiada ada tuntut mereka itu sesuatu jua pun, maka adalah dua yang dahulu itu hal sgala kebanyakan orang, pada hal tafawut  kelakuan mereka itu dan pangkat mereka itu masing-masing. Dan yang ketiga itu hal segala orang saleh dan segala zahid dan yang kemudian itu hal segala wali dan segala Nabi dan Pesuruh pada hal tafawut kelakuan mereka itu dan pangkat mereka itu masing-masing dan lagi pula adalah segala manusia itu pada pihak kasih mereka itu akan dunia dan akhirat itu atas lima jenis, maka,
Jenis yang Pertama itu adalah mereka itu kasih akan dunia terlebih dari kasih akan akhirat, maka adalah tanda mereka itu mengerjakan mereka itu akan yang makruh kerana menghasilkan perkejaan  dunia seperti dita`khirkan mereka itu akan segala sembahyang yang fardu dan bersumpah mereka itu dengan dusta, tatkala mereka itu berniaga dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang diharamkan Allah Ta`ala dan
Jenis yang kedua itu kasih mereka itu akan akhirat seperti kasih mereka itu akan dunia, maka adalah tanda mereka itu mengerjakakan mereka itu akan yang makruh kerana menghasilkan akan pekerjaan dunia seperti mengerjakan mereka itu akan sembahyang di dalam waktu karahiyah sembahyang dan mengerjakan mereka itu akan yang makruh di dalam berjual dan  membeli dan barang sebagainya daripada segala pekerjaan yang makruh dan tiada mereka itu mengerjakan segala yang diharamkan Allah Ta`ala, iaitulah hal kebanyakan segala orang yang saleh dan,
Jenis yang ketiga itu kasih mereka itu akan akhirat terlebih daripada kasih mereka itu akan dunia dan tanda mereka itu tiada mereka itu mengerjakan yang makruh kerana menghasilkan pekerjaan dunia seperti mengerjakan sembahyang pada awal waktu dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang difardukan Allah Ta`ala yaitulah hal segala khas dan
Jenis yang keempat itu tiada kasih mereka itu akan dunia sekali-kali dan yaitulah hal segala Akhass al-Khawass daripada segala wali yang besar dan segala Nabi dan
Jenis yang kelima itu kasih mereka itu akan dunia semata-mata  dan tiada kasih akan akhirat, tatkala , yaitulah hal segala kafir Wallahu a`lam.

Sayugia Kita kerjakan akan pekerjaan  yang menjadikan sekalian  perbuatan kita kerana Allah Ta`ala:

Maka hendaklah tatkala kita berbuat akan perbuatan yang fardu itu kita ingatkan bahawa Allah Ta`ala  menyuruhkan ia akan perbuatan ini pada halnya fardu, maka kukerjakanlah akan dia kerana aku mengikut suruhnya jua dan tatkala kita hendak menjauhkan segala yang diharamkan Allah Ta`ala itu kita ingatkan bahawa Allah Ta`ala menegahkan ia akan perbuatan ini, maka kujauhilah  akan dia kerana aku mengikut tegahnya jua dan tatkala hendak kita berbuat akan perbuatan yang mubah itu kita ingatkan bahawa Allah Ta`ala  mengharuskan ia  akan perbuatan ini, maka kukerjakanlah akan dia dan jikalau tiada diharuskannya akan dia nescaya tiada kukerjakan akan dia.

Pada akhir Risalah Shaykh Abdul Malik menyebut bahawa selain dari petikan-petikan yang dibuat, menurutnya apa yang dibentangkan antaranya diambil sebagai rujukan dari kitab berjudul A`malu al Fikri Wa`1-Rawiyyat karangan Shaykh Ibrahim al-Kurdi Guru Shaykh Abdul Malik dan daripada Kitab Miftah al`Ula karangan Shaykh Ahmad Ibn `Ata`I llah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment