December 21, 2015

Kerjasama Dengan Pengajian-Pengajian Tinggi Luar


BBB, 08 Rabiul Awwal 1437 = 20 Disember 2015 (Ahad):


Jami`ah Al-Umm sebagai sebuah pengajian yang baru tentu kurang pengalaman dan banyak kekurangan yang dihadapi. Bagi mengatasi sebahagian dari kekurangan ialah dengan mengambil pendekatan `Kerjasama` dengan institusi-institusi pengajian tinggi yang sudah established, terutama yang pengajiannya berorientasikan Islam dan yang kedudukannya berdekatan dengan Jami`ah Al-Umm.
Kerjasama adalah di dalam bidang-bidang:
a)      Akademik
Kerjasama di dalam bidang akademik dimaksudkan, ialah kerjasama dari segi menganjurkan kursus di dalam bidang-bidang pilihan. Misalnya kerjasama menawarkan pengajian peringkat diploma katakanlah misalnya di di dalam diploma perundangan syariah. Jami`ah Al-Umm menyusun kurikulumnya sendiri dengan persetujuan institusi yang sama bekerjasama atau Jami`ah  Al-Umm menggunkan kurikulum dari institusi pengajian tertentu. Pelajar dari Jami`ah Al-Umm hadir sama ke institusi berkenaan mengikuti kuliah atau kurikulum berkenaan digunakan di Jami`ah Al-Umm dan mungkin tenaga dari institusi berkenaan datang sama menyampaikan kuliah kepada pelajar Jami`ah Al-Umm. Pada akhirnya pelajar dari kedua-dua institusi sama mengambil peperiksaan dan bagi Jami`al Al-Umm akan mengeluarkan diploma kepada mereka yang lulus di atas nama Jami`ah Al-Umm dengan kerjasama dengan institusi berkenaan.
Kerjasama juga dilakukan dengan meminjam atau menjemput tenaga pengajar dari institusi berkenaan menyampaikan kuliah di dalam bidang kepakarannya yang bidang berkenaan ditawarkan pada pengajian di Jami`ah Al-Umm.
Kerjasama juga dapat dilakukan pada peringkat Ijazah pertama. Misalnya pihak Jami`ah Al-Umm menawarkan pengajian yang berhuibuing dengan `Ulum Al-Qur`an yang di dalamnya termasuk bidang tahfiz. Kerjasama dapat dilakukan di dalam bidang kurikulum yang dirangka oleh pihak Jami`ah Al-Umm dan dinilai oleh pihak institusi yang juga menganjurkan pengajian pada peringkat ijazah di dalam bidang Ulum Al-Qur`an dan Tahfiz. Begitu juga dalam bidang pengajaran dengan meminjam tenaga pengajar yang diperlukan di Jami`ah Al-Umm.
Demikianlah kerjasama di dalam bidang-bidang yang lain seperti dalam bidang sains, ekonomi, perdagangan, komunikasi dan kemanusiaan yang seharusnya menurut pendekatan keislaman.
b)      Perpustakaan
Meneroka keilmuan pada peringkat pengajian tinggi, bukannya diterima dari pensyarah-pensyarah sahaja, tetapi banyak bergantung pada pembacaan dan penyelidikan – termasuk bagi mengolah dan memperluaskan keilmuan yang disampaikan oleh pensyarah memerlukan bacaan tambahan di perpustakaan. Bagi membuat esei, kajian ilmiah, kertas projek, tesis dan berbagai jenis penyelidikan perlu kepada rujukan di perpustakaan. Jami`ah Al-Umm yang baru dan terhad ruang, bagi peringkat permulaan tidak mampu menyediakan bahan-bahan bacaan di perpustkaan secara lengkap. Satu cara bagi mengatasi kekurangan pihak Jami`ah Al-Umm perlu mengadakan kerjasama dengan pengajian-pengajian berdekatan bagi memboleh pelajar-pelajar dari Jami`ah Umm menggunakan kemudahan perpustkaan, khususnya perpustakaan-perpustakaan yang mempunyai koleksi buku dalam bidang-bidang yang ditawarkan oleh Jami`ah Al-Umm. Kerjasama seperti ini dapat disekalikan dengan kerjasama di dalam bidang akademik.
c)       Sama-Sama Memperkasakan Ilmu
Bermaksud pihak Jami`ah Al-Umm mengadakan kerjasama dua hala di dalam bidang akademik. Misalnya bila pihak Jami`ah Al-Umm mengadakan kegiatan ilmiah seperti konvensyen, seminar atau sebarang wacana ilmiah pihak Jami`ah Al-Umm menjemput tenaga-tenaga pengajar dan pelajar untuk hadir sama bagi mempertingkatkan wacana dengan perbincangan-perbincangan Ilmiah yang boleh dimanfaatkan oleh hadirin. Pihak institusi yang lain, lebih-lebih lagi yang bekerjasama dengan Jami`ah Al-Umm juga diminta membuka peluang, menjemput tenaga akademik dan pelajar dari Jami`ah Al-Umm turut sama hadir membincangkan bersama seminat atau wacana yang diadakan.
d)      Melanjutkan Pengajian
Pihak Jami`ah Al-Umm dalam jangka panjang akan menawarkan ijazah lanjutan pada peringkat sarjana dan juga Doktor Falsafah. Dari segi meramaikan tenaga akademik, maka tenaga-tenaganya perlu dihantar ke luar dari Jami`ah Al-Umm , sama ada di dalam dan luar negara. Bagi yang di dalam negera, maka institusi-institusi yang mempunyai kerjasama dengan  Jami`ah Al-Umm memberi  peluang bagi tenaga dari Jami`ah Al-Umm melanjutkan pelajaran pada peringkat, terutamanya Ph. D bagi mempelbagaikan kelulusan tenaga akademik dari keluaran berbagai-bagai universiti sama ada di dalam dan luar negara.
Seterusnya kerjasama di dalam bidang akademik juga melibatkan penilaian keilmuan. Bermaksud bagi penilaian tesis pada peringkat Sarjana dan Dr. Falsafah memerlukan penilai-penilai luar, termasuk penilai dalaman. Maka kerjasama yang demkian juga diharapkan bagi mendapat tenaga-tenaga akdemik selaku penilai luar, terutama pada peringkat Ph. D.
e)      Latihan
Jami`ah Al-Umm sebagai insttusi pengajian yang baharu, sudah tentu masih kurang pengalaman dari segi pentadbiran sama ada tadbiran umum, pelajar, akademik dan sebagainya. Melalui kerjasama dengan pengajian tinggi yang diadakan, pihak Jami`ah Al-Umm diharap mendapat kerjasama dari segi latihan pegawai-pegawainya di dalam bidang pentadbiran sama ada melalui kursus formal atau tidak formal.
f)       Peringkat Pelajar
Kerjasama juga diperlukan pada peringkat pelajar seperti menganjurkan karnival, sambutan-sambutan seperti `Hari Ilmu Bangi`- termasuklah pertandingan-pertandingan sepereti sukan yang akan mengiratkan hubungan antara Jami` Al-Umm dengan institusi-institusia yang lain.

Sesungguhnya melalui kerjasama di dalam bidang-bidang yang disebutkan memantapkan Jami`ah Al-Umm, misalnya dalam bidang akademik, pentadbiran dan kemasyarakatan. Melalui kerjasama-kerjasama sedemikian Jami` Al-Umm semakin matang dan semakin berdikari dan akhirnya maju setarap dengan pengajian-pengajian tinggi yang lain, tetapi mempunyai ciri dan identiti tersendiri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment