December 29, 2015

Pengajian Perundangan Islam (Shari`ah)


BBB,  16 Rabiul Awwal 1437 = 28 Disember 2015 (Isnin):
Adalah bidang yang paling luas diperkatakan di dalam keilmuan Islam, lantaran ianya melibatkan kehidupan lahiri umat dalam hubungannya dengan Allah, manusia dan alam keliling. Semuanya ada syariat aturan ditentukan. Sebagai perundangan Islam, maka ia adalah bersumberkan Kitab Allah – Al-Qur`an dan Hadtth Nabi s.a.w dan juga bersumberkan ijama` `Ulama` dan Qiyas.
Bidang Perundangan Islam atau Fiqh al-Islami, walaupun berasal dari sumber yang sama, namun bidang ini adalah bidang yang dinamik dan hidup sebagaimana dinamiknya hidup dan terus berubah, maka persoalan-persoalan furu` berdepan dengan perbedaan pendapat. Lantaran sedemikian melahirkan mazhab-mazhab yang terkenal seperti Maliki, Shafie, Hanbali dan Hanafi.
Pengajian pada peringkat yang lebih tinggi seharusnya tidak saja menurut apa yang diperturunkan pendapat-pendapat oleh tokoh-tokoh mazhab, tetapi mempelajari kaedah-kaedah mengistinbatkan hukum-hukum menurut kaedah fiqhiyyah yang teratur, tetapi membincangkan faktor-faktor dan sebab-sebab yang menjurus kepada kelainan pendapat dan ciri-ciri perbezaan. Juga bagaimana konsep mazhab terbina dan siapakan pendukung-pendukung yang mengukuhkan sesuatu mazhab, khususnya Mazhab yang dipegang oleh umat Islam di Asia Tenggara atau di alam Melayu. Mungkin dibincangkan juga solusi menyatukannya. Misalnya dengan penyatuan fatwa dan tidak menggalakkan memberi pendapat secara peribadi mengenai aspek-aspek hukum, khususnya melibatkan permasalahan khilafiyyah.
Secara perbandingan wajar diperlihatkan perbezaan undang-undang shariah dengan undang-undang sivil. Wajar juga digalurkan perkembangan fiqh shariat bermazhab Shafie  di alam Melayu. Institusi-institusi yang mendukungnya dan tokoh-tokoh ulama Melayu Nusantara yang memperluaskan pengajaran Mazhab Shafie ini serta kitab-kitab karangan mereka.
Antara kitab-kitab terkenal di dalam bahasa Arab yang menjadi sumber bidang fiqh, khusus bermazhab Shafie seperti:
·         Abdullah bin Muhammad Ali, Lata`if al-Isharat ila Sharh ila Tashil al-Turuqat li Nazmi al-Waraqat, Mustafa al-Babiyy al-Halabiyy wa awladuh, Misr, 13121H.
·         Abdul Karim al-Matari al-Dimyati, Hashiah `ala Sharh al-Shihab al-Ramli `ala al-Sittin, Matba`at Dar  Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah,  Misr, 1344H.
·         Abu Ishaq Ibrahim bin Ali – Al-Shirazi, Kitab Al-Muhadhdhab, 2 jiulid. Dar al-Kutub al-`Arabiyyat al-Kubra, Misr, tt.
·         Abu Yahya Zakariyya al-Ansar,  Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab, 2 Jilid., Keluaran ?, tanpa tempat\, tt.
·         Ashmad bin Abdul Latif al-Khatib, Hashiat `ala Sharh al-Waraqat, Dar al-Kutub al-`Arabiyyat al-Kubra, Misr, tt.
·         Ahmad bin al-Husayn (Abu Shuja`), Fath al-Qarib al-Mujib, Matba`at Sulayman Mar`i wa shurakah, Surabaya, tt.
·         Ahmad ibn Muhammad al-Dimyati,  Hashiyat `ala Sharh al-Waraqat, Matba`at Mustafa al-Babiyy al-Halabiyy wa Awladuh, Misr, 1342H.
·         Ibn Hajar al-Haytami,  Al-Zawajir `an Iqtiraf al-Kaba`ir, Keluaran ?, Tempat ?, tt.
·         Ibrahim al-Bajuri, Hashiah `ala Sharh al-`Allamat Ibn Qasim al-Ghuzza, Al-Matba`at al-Maymaniyyat, Misr, 1309H.
·         Muhammad al-Sharbini al-Khatib,  Al-Iqna` fi Halli Al-Faz Abi Shuja`. Al-Matba`at al-Khayriyyat, Misr, tt.
·         Muhammad ibn `umar ibn `Arabi al-Jawi,  Fath al-Samad, Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1306H.
·         Shihab al-Din al-Qalyubi, Hashiat `ala Sharh al-Minhaj al-Talib, Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1305H.
·         Sulayman al-Bujayrimiyy, Tuhfat al-Habib  Hashiah `ala Sharh al-Khatib.Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, Kitab al-Azkar, Al-Matba`at al-Maymaniyyah, Misr, 1310H.
·         Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi,  Kitab al-Azkar, Al-Matba`at al-Maymaniyyah, Misr, 1319H.
·         Zainuddin Ibn Al-Aziz al-Malibari,  Fath al-Mu`in bi Sharh Qurrat al-`Ayn, Matba`at Wadi al-Nil, Misr,  1290H.
(Terdapat cetakan lebih baharu bagi terbitan kitab-kitab di atas yang terdapat di pasaran).
Di atas merupakan sebahagian daripada kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber pengajian pada zaman tradisi yang mendukung mazhab Shafie. Kajian juga perlu dibuat tentang pengaruh kitab-kitab di atas dan yang lain-lain terhasil pada zaman tradisi terhadap ulama`-`ulama Melayu yang menghasilkan kitab-kitab fiqh di dalam tulisan jawi yang menjadi sumber pengajian pada zaman tradisi juga dimana mereka menghasilkan.
Kitab-Kitab fiqh di dalam bahasa Melayu terpenting adalah:
·         Abdul Rashid Banjar, Kitab Perukunan, al-Matba`at al-Islamiyyah, Singapura, tt.
·         Abdul Samad bin Muhammad Salleh Tabal, Bidayat Ta`lim al -`Awami, Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah. 1328H.
·         Abdul Samad bin Muhammad Salleh, Kifyat al-`Awwam, , al-Matba`at al-Kamaliyyat, Kota Bharu. Kelantan, tt.
·         Ahmad bin Muhammad Zayn bin Mustafa al-Fatani,  Kitab al-Fatawa,  Kelantan Printing Co., Kota Bharu, 1331H.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani,  Furu` al-Masa`il, al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1300H.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani, Ghayat al-Taqrib, Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1312H.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani, Idah al-Bab, , Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1315H.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani, Munyat al-Musalli, Al-Matba`at al-Khariyy al-Islamiyy, Misr, 1313H.
·         Muhammad Arshad al-Banjari,  Sabil al-Muhtadin, , Matba`ah Nur al-Thaqafat al-Islamiyyat, Jakarta, tt.
·         Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani, Al-Bahr al-Wafi wa al-Nahr al-Safi, al-Matba`at al-Sharqiyyat, Jeddah,, 1349H.
·         Muhammad bin Ismail Daud al_Fatani, Matla` al-Badrayn wa Majma` al-Bahrayn, Matba`at Dar al-Tiba`at  al-Misriyyat al-Kubra, Singapura, tt.
·         Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani, Washah al-Afrah wa Asbah al-Falah,, Al-Matba`at  al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah 1310H.
·         Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail al-Fatani, Kifayat al-Mubtadi,  Al-Matba`at al-`Amirat al-Sharqiyyat, Jeddah, 1353H.
·         Muhammad Zainuddin bin Muhammad al-Badawi al-Sumbawani, Minhaj al-Salam, Matba`at Mustafa al-Babiyy al-Halabiyy, Misr, 1345H.
·         Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Husayn al`Idrusi, Tanbih al-Ikhwan, Al-Matba`at al-Miriyyat al-Ka`inat, Makkah, 1333H.
Dengan mengkaji sumber-sumber fiqh dari kitab-kitab di dalam bahasa Arab yang menjadi bahan pengajian dan rujukan bagi ulama Melayu yang menghasilkan kitab-kitab di dalam bahasa Melayu bertulisan jawi membuka ruang kefahaman tentang sumber hukum syara yang diterima umat dan diamalkan di dalam kehidupan masyarakat umat di Alam Melayu. Kajian dapat diperluaskan dengan kajian kini dan hasil-hasil karangan fiqh terkini bagi lebih meluaskan lagi kefahaman  dan memperkayakan keilmuan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment