December 23, 2015

Pengajian Mengenai Akidah


BBB,  10 Rabiul Awwal 1437 = 22 Disember 2015 (Selasa):


Salah satu dari bidang tiga serangkai keilmuan Islam ialah akidah, bidang akidah yang dikenali dengan usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu al-Kalam adalah merupakan bidang falsafah utama di dalam Islam. Kajian utama hendaklah berdasarkan prinsip akidah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan juga Al-Hadith. Namun kursus juga mengkaji tentang sejarah yang melahirkan pendekatan akidah sebagaimana tumbuh dan berkembang akibat konflik di kalangan umat Islam terutama pada zaman Kerajaan Umawiyyah.
Di dalam konflik yang berlaku di antara kepimpinan Sayyiduna Ali dengan Mu`awiyah, melahirkan pendapat-pendapat yang melibatkan akidah, seperti antara golongan Ash`ari dengan pendukung Khawarij yang melahirkan Qadariyyah, Murjiyah, Jabariyyah dan Mu`tazilah, manakala di satu pihak melahirkan golongan yang dikenali dengan Shi`ah.
Pendekatan Ash`ari-Maturidi dan Al-Tahawi  dikira sebagai golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah golongan dan aliran utama yang dipegang ummah, manakala Shiah didukung oleh puak-puak Shi`ah terutama di Iran. Jadi membicarakan tentang aqidah yang berkembang di kalangan umat Islam tidak boleh lari dari elemen sejarah yang melahirkan aliran-aliran sebagaimana disebutkan yang kesannya sehingga kini.
Dari satu segi mengkaji tentang aqidah umat, hendaklah termasuk tentang pengangan akidah di kalangan umat Islam di Alam Melayu. Pegangan umat Islam di Alam Melayu pada keseluruhannya adalah berpegang pada mazhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah. Dari sudut pegangan akidah di kalangan umat Melayu, masyarakat umat terhutang budi terhadap ulama-ulama yang melalui institusi pengajian tradisi memperkembangkan agama Islam dan menghasilkan kitab-kitab yang dikenali dengan kitab jawi, khususnya di dalam bidang akidah.
Jadi pengajian melibatkan kajian terhadap kandungan Al-Qur`an dan al-Hadith terutama terhadap ayat-ayat yang mengandungi elemen akidah dan huraian-huraian terhadapnya. Kajian juga dilakukan terhadap sumber-sumber sejarah dan penghasilan tulisan yang berhubung dengan akidah dan seterusnya kelahiran bahan-bahan pengajaran akidah di dalam bahasa Melayu, khususnya ulama dari Aceh, Patani, Kedah, Kelantan yang mereka menghasilkan kitab-kitab yang berhubung dengan akidah.
Dari satu segi di dalam pendekatan dan bahasan akidah, khususnya yang melibatkan ilmu al-kalam turut digunakan elemen-elemen logik, misalnya konsep rukun akal, logik, dalil dan burhan. Ini mempunyai perkaitan dengan pengaruh logic Aristotlian di dalam membahaskan sesuatu persoalan dengan menggunakan kaedah logik. Jadi dari satu segi yang lain prinsip-prinsip ilmu logik digunakan dan perlu dipelajari dari segi asal usul dan bagaimana diaplikasikan di dalam mengolah dan menghujahkan bukti-bukti kebenaran dengan kaedah logik.
Sumber buku-buku adalah:
·         Afzalur Rahman, Islam – Ideology And The Way of Life, A.S Noordin, Kuala Lumpur, 1995.
·         Ahmadie Thaha, Ibn Taimiah,  PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
·         Al-Juwayni, Al-Imam al-Haramayni, Al-Shamil Fi Usul al-Din, Al-Ma`arif, Al-Iskandariyyah, 1969.
·         Bernard Berofsky, Free Will And Determinism, Harper & Row, London, 1966.
·         Deborah L. Black, Logic And Aristotle`s Rhetoric And Poetics In Medieval Arabic Philosophy, E.J Brill, Leiden, 1990.
·         Hamidah Abdulhamid, Perngantar Logik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991.
·         A.Hanafi M.A. Pengantar Theology Islam, Djayamurni, Djakarta, 1967.
·         A.Hanafi M.A. Theology Islam (Ilmu Kalam), Bulan Bintang, Jakarta 1974.
·          Hashiah Shaykh Ibrahim Al-Bayjuri, Tuhfat al-Tauhid `ala Jauharat al-Tauhid, Matba`at Dar al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-Babiyy al-Halabiyy wa shurakah, Misr, tt. 130 hlm.
·         Hourani, G.E. Reason And Tradition In Islamic Ethics, Cambridge University Press, London, 1985.
·         H.M.Rasjidi, Filsafat Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
·         M.M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Vol. I & II, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1963.
·         Muhammad Baisar, Dr, Fi Falsafah Ibn Rushd, Al-Wujud wa al-Khulud, Dar al-Kitab al-Lubnani wa Maktabat al-Madrasah, Beirut, 1973.
·         Sakinah Ariff Johor (Penyelenggara), Syurga dan Neraka, Karya Bestari Sdn. Bhd., Shah Alam, 2008.
·         W. Montgomery, Watt, The Formative Period of Islamic Thought, University Press Edinburgh, Edinburgh, 1973.
·         Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dollah, Islam Akidah Dan Kerohanian, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 2001.
Demikianlah sebahagian daripada buku-buku yang dicadangkan untuk dijadikan bahan rujukan.
Manakala bagi kitab-kitab Turath di dalam bidang tauhid yang dihasilkan oleh ulama`-`ulama Melayu Nusantara ialah seperti:
·         Abdul Samad bin Muhammad Salih al-Kelantani,, Manhat al-Qarib, Matba`at al-Kamaliyyah, Kota Bharu, Kelantan, 1354H.
·         Ahmad bin Muhammad Zain Musatafa al-Fatani, Faridat al-Fara`id, Matba`at al-Ahliyah, Kota Bharu, Kelantan, tt.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani, Al-Durr al-Thamin, Matba`at Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah al-Kubra, Misr, 1337H.
·         Daud bin Abdullah al-Fatani, Al-Bahjah al-Saniyyah, Matbaat al-Miriyyah al-Ka`inat, Makkah, 1276H.
·         Hussein Nasir bin Muhammad Taib al-Mas`udi al-Banjari, Bidayat al-Talibin, Al-Matba`at al-Zainiyyah, Perak, 1348H.
·         Ibrahim al-Liqani, Sharh Bagi Matn Jauharat al-Tauhid, Matba`at Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah, Misr, 1339H/1921.
·         Muhammad Ali bin Abdul Ghafur Kutan, Kelantan, Zahrat al-Murid, Matba`at al-Kamaliyyah, Kelantan, 1356H.
·         Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin, Bidayat al-Hidayah, Matba`at al-Taraqqa al-Majidiyyah,, Makkah, 1329H.
Demikianlah sebahagian daripada buku-buku dan kitab-kitan yang boleh dijadikan rujukan dan kajian.
Dari segi pengajaran antara kitab-kitab di atas boleh dijadikan teks pengajaran yang boleh diikuti oleh ahli jamaah yang datang berjamaah dan mengikuti pengajian secara terbuka. Bagi pelajar-pelajar mereka juga hadir secara berdaftar sebagai salah satu kursus bagi pengajian bagi peringkat Ijazah pertama.
Sekian.

·         Penulia bercuti beberapa hari – akhir tahun.

1 comment:

 1. DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88
  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88  ReplyDelete