July 18, 2016

BAB LIMA: DARI SADAQAH KEPADA HUBUNGAN BAIK DENGAN SEMUA PIHAK


BBB, 12  Syawal 1437 = 17 Julai 2016 (Ahad):
Semakin membicarakan tentang kandungan kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq sebagai kitab tasawuf terawal berasaskan kepada ayat-ayat Al-Qur`an, Hadith dan pendapat kalangan sahabat dan tabiin memperlihatkan bahawa  asas ketasawufan dari awal tidak lain dari nilai-nilai keakhlakan, pengibadatan, pembetulan dan penggilatan  rohani dan sikap-sikap yang tidak memudaratkan orang. Ini adalah merupakan pendekatan tasawuf sunni yang selari dengan akidah, amalan dan nilai-nilai keislaman. Demikianlah dapat dilihat kandungan seterusnya di dalam juz` lima yang di bawahnya terdapat bab-bab berikut:
1)      Sadaqah
2)      Ihsan kepada anak yatim
3)      Bakhil
4)      Niat dengan kurang amal  dan selamat hati
5)      Dusta cakap untuk mentertawakan orang
6)      Mempunyai hubungan baik dengan berbagai pihak

1)      Sadaqah
Satu amalan yang diakui kebaikannya, iaitu menolong orang yang susah dengan bantuan-bantuan material atau melakukan sebarang kebaikan yang memberi manfaat kepada orang ramai dan diri  . Satu dari contoh riwayat berkenaan topik ini:
(636): Berkata Ibn al-Mubarak mengkhabarkan kami oleh Sufyan bin `Uyainah  daripada Abdullah bin Abi Bakr berkata, Aku mendengar  Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a,w. bermaksud:
``Mengikut mayat tiga perkara, maka balik dua dan kekal satu. Mengikutnya keluarganya, hartanya dan amalannya, maka kembali ahlinya dan hartanya dan kekal bersamanya amalannya.``
Antara amalan baik ialah bersedekah.
(647):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Sufyan daripada Abdullah bin al-Sa`ib daripada Abdullah bin Qatadah al-Muharibiyy berkata, ``Aku mendengar Abdullah bin Mas`ud berkata::
``Tidak bersadaqah seorang lelaki dengan sebarang sadaqah, melainkan jatuh ke tangan Tuhan sebelum jatuh ke tangan peminta dan Dia meletakkannya ke tangan peminta, katanya ianya di dalam ayat Al-Qur`an, maka membaca Abdullah bermaksud;
``Adakah tidak mereka ketahui bahawasanya Allah menerima taubat daripada hambanya dan mengambil sadaqah (al-Taubah: 104).
2)      Ihsan kepada anak yatim
(652):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Baqiyyah, katanya, Aku mendengar Thabit bi al-`Ajalan berkata: Telah sampai kepada aku, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Siapa yang meletakkan tangannya ke atas kepala anak yatim dengan rasa rahmat dan kasihan belas, adalah baginya dengan setiap helai rambut yang dilalui tangan ke atasnya adalah kebajikan.``
3)      Bakhil
(677):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Shu`bah bin al-Hajjaj daripada Qatadah daripada Anas bin Malik daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud:
``Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya.``
4.  Niat dengan kekurangan amal dan selamat hati
(726):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Yahya bin Abdullah berkata, Aku mendengar bapaku berkata,. Aku mendengar Aba Hurayrah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidak halal (haram) bagi seorang muslim memutuskan hubungan (berbalah) dengan saudaranya lebih dari tiga hari. (Yang dahulu mendahului ke syurga). Riwayat Ahmad dan Abu Daud tanpa ungkapan `Yang dahulu mendahului ke syurga`.
5. Dusta cakap untuk mentertawakan orang
(733):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Bahz bin Hakim daripada bapanya daripada datuknya berkata, ``Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Neraka wail bagi siapa bercakap maka dia berdusta bagi mentertawakan dengannya oleh satu kumpulan manusia (kaum), neraka wail baginya, neraka wail baginya.``
6. Mempunyai hubungan baik dengan berbagai pihak
(744):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Abdullah daripada Hajjaj bin artat daripada Abi Ja`afar berkata: ``Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Bersungguh amalan ialah mengingati (dhikr Allah) di dalam setiap hal, insaf dengan diri engkau dan memberi pertolongan (melawaskan) saudara dengan harta benda.
Rumusan dan kesimpulan
1)      Semua perkara di  atas  adalah menganjur membuat baik kepada orang dan memdapat pahala bagi pelakunya. Nelarang dari  perbuatan keji.
2)      Mulianya bersadaqah sebagaimana digambarkan oleh Allah. Dia menerima dulu sadaqah sebelum jatuh ke tangan pemintanya.
3)      Orang Islam digalakkan bersifat kasihan belas terhadap anak yatim sebagaimana sabda   Rasulullah s.a.w. `Mengusap kepala anak yatim menandakan rahmat dan kasihan belas`, lebih-lebih lagi mengambil tindakan bantuan dan pembelaan  terhadap mereka.
4)      Orang Islam dilarang bersifat bakhil dan bercakap dusta.
5)      Hendaklah bersikap baik dengan semua pihak
Begitu indah nilai-nilai pengajaran Islam. Ianya juga merupakan nilai-nilai ketasawufan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment