July 27, 2016

ZUHUD LUQMAN DAN KHULAFA` AL-RASHIDIN


BBB. 21 Syawal 1437H. = 26  Julai  2016M. (Seals):


Di dalam Kitab Al-Zuhd al-Imam Ahmad bin Hanbal selepas membicarakan tentang zuhud 10 rasul, maka turut dibicarakan zuhudnya Luqman dan empat khulafa`al-Rashidin, iaitu Khalifah Abu Bakar, `Umar, `Uthman  dan `Ali k.w.
Berhubung dengan Luqman, dikenali juga sebaga Luqman al-Hakim ada yang berpendapat dia adalah salah seorang nabi, tetapi ada yang mengatakan bahawa dia adalah seorang watak manusia istimewa, mendalam dari segi hikmah dan pendidikan, khususnya menasihati anaknya. Bekerja sebagai `Tukang Jahit`.  Namanya terpahat dua tempat di dalam Al-Qur`an (Luqman: 12  &  13), bahkan sebuah surah di dalam Al-Qur`an diberi judul Surah Luqman.
1.       Luqman A.S.
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Waki`, bercakap kepada kami Sufyan daripada seorang  lelaki, daripada Mujahid (tentang ayat Al-Qu`an bermaksud (Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmat kebijaksanaan – Luqman: 12),  dia  berkata bermaksud kefahaman, ketepatan maksud – betul pada percakapan pada perkara-perkara bagi nubuwwah.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami oleh Sayyar, bercakap kepada kami Ja`afar daripada Malik, ya`ni Ibn Dinar berkata, ``Telah berkata Luqman kepada anaknya,. ``Wahai anakku, ambil tindakan, mentaati Allah sebagai berniaga yang mendatangkan keuntungan-keuntungan yang tidak memerlukan barang dagangan.``
2.       Abu Bakar al-Siddiq
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh `Abdullah bin `Umar, bercakap kepada kami oleh `Abdullah bin Daud daripada Hisham ibn `Urwah daripada bapanya dari `Aishah berkata, (Mati) Abu Bakar, maka dia tidak meninggalkan dinar dan tidak dirham, dia pernah mengambil sebelumnya hartanya, kemudian dipulang kembali ke baitul mal.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh Abu Mu`ammar, bercakap kepada kami oleh Abu `Abdul Rahman daripada Mujalid daripada al-Sha`bi berkata, berkata Ibn `Abbas, antara  orang yang terawal memuji Abu Bakar, ialah Hassan (bin Thabit –Penyair Rasulullah):
Sendu mengingati saudaraku yang dipercayai
Tidak lain dari Abu Bakar Sahabat Rasul terpuji
Sebaik kejadian dengan taqwa dan keadilan
Menunai janji melaksana apa diamanah Junjungan

Pada dirinya kepujian menjadi contoh penyaksian
Keutamaan diberi rasul dengan sifat membenarkan.
3.        `Umar al-Khattab
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami Ya`kub, bercakap kepoada kami Rauh, memberitakan kami Abu Khaldah berkata, ``Aku mendengar Aba al-`Aliyah berkata, ``Lebih banyak apa yang aku dengar `Umar ibn al-Khattab berkata, Allahumma afiyatkan kami dan maafkan kami,``
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami `Abdul Samad, bercakap kepada kami Salam, katanya, ``Kami mendengar  al-Hasan berkata, dibawa kepada `Umar r.h.a. (anaknya) dengan satu harta, maka menyampaikan kepadanya oleh Hafsah binti `Umar Umm al-Mu`minin. Dia datang dan berkata, ``Wahai Amirul Mu`minin, ini hak bagi kerabat engkau daripada harta ini. Sesungguhnya mewasiat Allah dengan harta ini kepada kerabat-kerabat. Maka berkata `Umar,  Wahai anakku, hak bagi kerabat ialah daripada hartaku. Adapun ini bagi kepentingan muslimin. Engkau menipu ayahmu. Beri nasihat kepada kerabat kaum kita. Maka berlalu Hafsah dengan rasa malu.
4.       `Uthman bin `Affan
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh bapaku, bercakap kepada kami oleh `Abdul Rahman daripada Hammad bin Zaid daripada `Uthman r.a. (berkata), ``Apa yang pengamal mengamalkan satu-satu amalan nescaya dipakaikannya oleh Allah  pakaian amalannya.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Ishaq bin Sulaiman, bercakap kepada kami Abu Ja`far daripada Yunus daripada al-Hasan dan berkata Fayyadh daripada Ja`far bin Barqan, daripada al-Hamadhani dalam percakapannya berkata (Aku melihat)  `Uthman tidur di masjid pada satu sudut, tiada kelilingnya  seseorang (menjaganya), sedang dia adalah seorang Amir al-Mu`minin.
5.       `Ali bin Abi Talib
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Waki` berkata, kata anak ayahku Khalid daripada Zubaidah berkata, berkata `Ali a.s. dan berkata Waki` dan bercakap kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abi al-Ja`d daripada Muhajir al-`Amiri daripada `Ali a.s. berkata,  ``Perkara yang aku takut, apa yang aku takut kepada kamu dua perkara, panjang angan-angan  dan mengikut hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan boleh melupakan akhirat, adapun  mengikut hawa nafsu menyekat engkau dari kebenaran. Ingatlah bahawa dunia sudah ditentu pentadbirnya dan akhirat akan mendatang dan bagi setiap satu daripadanya ada anak-anak. Jadilah kamu daripada anak-anak akhirat dan jangan kamu jadi daripada anak-anak dunia, kerana pada hari ini amal belum dihisab dan esok hisab dan amal.``
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami Shurayh bin Yunus  berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Hisham daripada Salih Baya` al-Iksiah daripada emaknya atau datuk perempuannya berkata, ``Aku lihat `Ali bin Abi Talib r.a.  membeli kurma dengan satu dirham, maka dibawanya  di dalam  bungkusan, maka kata mereka itu, `Kami tolong bawa  wahai Amirul Mu`minin, maka katanya, `Tidak`, Aku ketua keluarga  lebih berhak membawanya.``.
Demikian elemen tasawuf hak semua, ada pada rasul- nabi, khulafa` al-Rashidin, pimpinan   dan pada siapa saja yang mempunyai jiwa ketasawufan yang mencanaikan jiwa dan diri berkenaan dengan nilai-nilai murni dan keakhlakan.

Sekian.


No comments:

Post a Comment