July 19, 2016

SIFAT-SIFAT KEJI-PUJI DAN TOKOH-TOKOH MODEL KESUFIAN


BBB,  13  Syawal  1437 = 18 Julai 2016 (Isnin):
Di dalam Juz` ke 6, selain dari terus membicarakan tentang sifat-sifat keji dan terpuji dari segi nilai akhlak dan ketasawufan, Ibn al-Mubarak mulai membicarakan tentang tokoh-tokoh yang juga merupakan watak dan pembawaan yang dapat dijadikan contoh kesufian. Di bawah Juz` ke 6 ini dipecahkan kepada enam bab. Di bawah sifat-sifat yang dibicarakan ada perulangan topik pembicaraan, meskipun tidak keseluruhannya sama. Misalnya tentang persoalan halal (yang dikeji)  dan tawadhu` yang kedua-dua topik ini telah dibicarakan di bawah Juz` 4. Di bawah Juz` 6 dibicarakan bab-bab berikut:
1)      Kenikmata dunia yang dikeji
2)      Pemegangan ilmu
3)      Halal yang dikeji
4)      Tawadhu`
5)      Mengingati `Uwais dan Al-Sananji
6)      Mengingati `Amir bin `Abd Qays dan Silah bin Ashim r. `anhuma.

1.       Kenikmatan dunia yang dikeji
(767) Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan daku al-Awza`i  daripada Abdullah bin `Ubayd berkata. Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksuid:
``Datang kepadaku Jibra`il dengan kunci-kunci khazanah-khazanah bumi, Demi yang diriku di tanganNya, tidak aku tadahkan dua tanganku kepadanya. Berkata Abdullah bin `Ubayd, ``Jikalau diketahui padanya kebaikan nescaya akan ditadah kepadanya tangannya.
2.        Pemegangan ilmu
(816):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Hisham bin `Urwah  daripada ayahnya berkata, Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Allah Ta`ala tidak memegang ilmu dengan secara cabutan sebagaimana dicabut dari manusia, akan tetapi dipegangnya  dengan memegang ulama`, hingga tidak ada tinggal yang alim, maka mulai mengambil tempat mereka pemimpin-pemimpin yang jahil, mereka disoal dan memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan.
3.       Halal  yang dikeji
(829): Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami Rashdin bin Sa`ad berkata, bercakap kepada kami Ibn An`im dia berkata, `` Setiap sesuatu ada kekejian yang merosakkannya: maka
Keji ibadat oleh sebab riya`
Keji lemah lembut oleh kehinaan
Keji malu oleh kelemahan
Keji ilmu oleh lupa
Keji akal `ujub dengan diri
Keji hikmah oleh kejahatan
Keji  pemikiran oleh penyelewengan
Keji qasad oleh kebakhilan
Keji zaman oleh takabbur dan
Keji penderma oleh pembaziran.
4.       Tawadhu`
(842):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami Ibn Lahi`ah daripada `Iyash bin `Abbas daripada Shuyyim bin Bitan daripada Shuffay bin Mani` al-Asbahi berkata, ``Siapa banyak bercakap banyaklah berlaku kesilapan.``
5. Mengingati `Uwais dan Al-Saananji
uwais hidup pada zaman Sayyiduna `Umar al-Khattab dan pernah menghadiri majlis bersama Sayyidua `Umar  - `Uwais mendapat pujian, tetapi ia begitu tawadhu` dan malu dari pujian. Adapun al-Sananji diperkenal oleh `Ubadah bin al-Samit sebagai seorang yang mulia. Kedua-dua berada di dalam sanad-sanad dan  riwayat.
(856):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh `Isa bin `Umar berkata, bercakap kepada kami oleh Amru bin Murrah berkata, ``Tatkala ditemuinya oleh `Umar r.a. dan dikenali, beliau menjauh diri dan dia tidak menemuinya sehingga mati``.
(857); Menurut Ibn al-Mubarak, al-Sananji diperkenalkan  oleh `Ubadah bin al-Samit di dalam majlis sebagai seorang yang patut menjadi teladan dan segi ibadat dan pembawaan.
6. Mengingati  `Amir bin Ibn al-Qays dan Silah bin `Asim r.`anhuma;
Kedua-dua  tokoh adalah mereka yang berperibadi tinggi.
(862):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Mu`ammar berkata, bercakap kepada kami oleh Muhammad bin Wasi` dari Abi al-`Ala` Yazid bin Abdullah bin al-Takhayyur berkata, ``Mengkhabarkan aku oleh anak saudaraku (Ibn akhi) `Amir bin `Abd   Qays bahawa `Amir bin Ibn Qays mengambil pemberian yang diberi kepadanya, dia meletakkannya di dalam poket bajunya, maka tidak dia menemui ornag-orang miskin, melainkan diberi kepadanya, bila sampai ke rumahnya dikeluarkan semua kepada keluarganya, maka dihitung, maka didapati jumlahnya tidak berkurang sebagaimana  yang telah diberikan kepadanya.
Adapun berhubung dengan Silah bin Ashim:
(864): Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir berkata, ``Sampai kepada kami bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Adalah dari umatku seorang lelaki dipanggil Silah bin Ashim masuk syurga dengan shafaat Baginda demikian, demikian.``
Rumusan dan kesimpulan
1)      Tokoh dan perwatakan yang mulia antara yang menjadi contoh kesufian.
2)      Berlaku perulanag tajuk dengan sedikit perbezaan.
3)      Tema akhlak terpuji terus menjadi tema utama persoalan tasawuf.

Sekian.

No comments:

Post a Comment