August 8, 2016

AL-IMAM AHMAD BIN HANBAL MELENGKAPKAN PENDEKATAN


BBB, 04 Zulkaedah 1437 =  07 Ogos 2016 (Ahad):
Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah lebih terkenal sebagai salah satu Imam Madhhab empat, tetapi  selain dari Kitab Sunan Hadithnya, beliau telah menyusun Kitab al-Zuhd dan Kitab al-Wara`, maka dengan demikian beliau dilihat sebagai antara pengasas keilmuan tasawuf pada peringkat awal bersama `Abdullah al-Mubarak dengan kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq.
Dengan kedua kitab ini memperlihatkan bahawa keilmuan tasawuf, walaupun istilah tasawuf belum lahir lagi pada peringkat awal  atau belum  popular digunakan, tetapi dengan pembicaraan persoalan zuhud dan wara`, al-Imam Ahmad bin Hanbal telah dengan secara sedar dan teratur membicarakan pendekatan ilmu tasawuf pada peringkat permulaan.
Aspek al-Zuhd dan al-Wara` merupakan penyambungan dan pengolahan lanjut yang elemen-elemen berkenaan terdapat di dalam Al-Qur`an dan Al-Hadith. Ini membuktikan tasawuf sebenarnya merupakan elemen yang dari awal wujud di dalam Islam dan merupakan part and parcel di dalam Islam itu sendiri.
Dengan bukti in menafikan usaha-uasaha pihak yang mau mengaitkan tasawuf Islam adalah dari unsur luar dan bukannya berasal dari dalam Islam. Apa yang telah dibicarakan jelas ianya bersumber dari dalam Islam itu sendiri. Ianya bidang yang berkait dengan nilai dalaman, kerohanian dan nilai luaran yang mencirikan elemen keakhlakan Islam.
Dengan dua kitab ketasawufan yang dikemukakan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menampilkan dua pendekatan pembicaraan.
Pertama – di dalam Kitab al-Zuhd,  dengan membicarakan tokoh-tokoh – termasuk rasul-rasul,  nabi-nabi, khalifah-khalifah, sahabat-sahabat, tabi`in dan para zuhhad. Pendapat-pendapat mereka dicatat tentang aspek-aspek yang berhubung dengan kezuhudan.
Manakala Kitab al-Wara` mengambil pendekatan membicarakan persoalan-persoalan tasawuf dan yang paling utama ialah tentang wara` itu sendiri,  juga persoalan pekerjaan, seperti perniagaan, jual beli, soal halal dan haram, perkara-perkara yang memabukkan,  baik buruk, soal riba dan lain-lain. Dalam bidang wara` ini dibicarakan tentang adab, sabar dan tawadhu`, menyuruh membuat baik dan melarang perkara jahat.
Di bawah persoalan-persoalan dikemukakan Hadith-Hadith Nabi, pendapat para sahabat, tabi`in dan para zuhhad.
Kedua-dua kitab yang disebutkan mengambil pendekatan riwayat, iaitu gaya Hadith, iaitu pendapat-pendapat yang berkenaan soal-soalan yang dibicarakan ditampilkan berdasarkan Hadith-Hadit Nabi dan gaya-gaya Hadith. Gaya ini mengukuhkan pendapat, kerana sumber pembicaraan bukan sahaja datang dari tokoh-tokoh yang berwibawa, tetapi pendapat mereka dilihat dibuktikan kebenaran dengan wujudnya para rawi yang mengukuhkan pendapat yang berkenaan. Gaya Hadith merupakan ciri persuratan Islam yang asli di dalam Islam dan berkembang  serta  diperkukuhkan  secara ilmu dan menjadi bahan dan sumber keilmuan Islam yang tiada  sepertinya di dalam penulisan yang di luar dari Islam.
Membicarakan asal usul dan persoalan tasawuf Islam, ianya dapat dikaitkan dengan satu dimensi yang lain, iaitu pengukuhan tradisi ilmu keislaman dan mengukuhkan aliran Sunni di dalam Islam.
Dilihat kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengukuhkan pendekatan Sunni dari segi fiqh sebagai Imam Madhhab Empat dari segi fiqh,  tetapi sebagaimana telah dibicarakan, bahawa Al-Imam Ahmad juga mengukuhkan pendekatan Sunni dari segi tasawuf sebagaimana terbukti dengan kandungan di dalam Kitab al-Zuhd dan Kitab al-Wara`, bukan setakat itu sahaja, pada akhir Kitab al-Wara` terdapat bahagian akhir berjudul `Aqidah al-Imam al-Jalil yang merujuk kepada pendekatan akidah al-Imam terutama Al-Imam Ahmad bin al-Hanbal dan pengikut-pengikutnya bermaksud:
``Ini penyebutan keterangan i`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah di atas madhhab fuqaha`  millah bagi  Abu Hanifah  al-Nu`man bin Thabit al-Kufi dan Abu Yusuf Ya`qub bin Ibrahim al-Hanbali  dan  Abu `Abdullah  Muhammad bin Hasan al-Shaybani r.`anhum ajma`in dan apa yang dii`tiqad mereka itu tentang usuluddin dan keagamaan mereka tentang Tuhan Rabb al-`Alamin.``
 Apa yang dapat difaham bahawa Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Abu Hanifah dari segi usuluddin bahawa mereka adalah berpegang dengan pendekatan Salaf sebagaimana contoh pendekatan yang dibuat oleh Abu Ja`afar Ahmad bin Muhammad al-Tahawi. Pendekatan al-Tahawi ini telah kita bicarakan sebelum ini dengan panjang lebar. Pendekatan ini selaras dengan pendekatan bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan melengkapkan pendekatan Sunni yang didekatinya sama ada di dalam bidang fiqh, tasawuf dan akidah. Lanjutan dari pendekatan ini dapat dilihat dalam pendekatan yang dibuat seperti oleh Ibn Taymiah dan Ibn al-Qayyim.
Sebagaimana  Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka demikian juga dapat dilihat dari segi melengkapkan pendekatan dari segi madhhab fiqh al-Imam Shafie salah satu pendekatan Madhhab Empat. Al-Imam Shafie terkenal dengan pendekatan madhhab fiqhiyyahnya dan didukung oleh pengikut-pengikutnya. Dukungan ini bukan setakat di dalam bidang fiqh sahaja, tetapi dari segi tasawuf didukung para peringkat lanjutan seperti oleh al-Muhasibi dan mantap dengan pendekatan tasawuf Sunni dari madhhab Imam Shafie ialah dengan pendekatan tasawuf oleh Imam Al-Ghazali dengan berbagai-bagai kitab  tasawuf yang dihasilkan terutama kitab terkenalnya  Ihya` `Ulum al-Din. Bukan setakat bidang fiqh dan tasawuf, tetapi juga dilengkap dengan pendekatan akidah yang di dukung oleh Al-Imam Ash`ari dan pengikut-pengikutnya.
Sebagai kesan lanjutan, komponen pendekatan sebagai pakej lengkap bagi madhhab-madhhab berkenaan diikuti secara lengkap oleh pendukung-pendukung mereka. Sebagai contoh pendekatan bagi Madhhab Sunni Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ikutan bagi sebahagian negara-negara Islam di Timur Tengah termasuk Tanah Hijaz dan beberapa negara di Timur Tengah dan Benua Kecil India, manakala pendukung pakej lengkap bagi Madhhab Shafie dari segi fiqh, tasawuf dan akidah didukung oleh umat Islam di Alam Melayu, di samping sebahagian negara di Asia Barat seperti Mesir dan sebagainya.Pakej-pakej lengkap yang diikuti mengharmonikan dari segi pegangan dan amalan dan tidak mencelarukan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment