August 24, 2016

KESIMPULAN BAGI KITAB AL-RI`AYAH LI HUQUQ ALLAH


BBB,  20 Zulkaedah 1437 =  23 Ogos 2016 (Selasa):
Setelah membicarakan Kitab Al-Ri`ayah Li Huquq Allah oleh Abu `Abdillah  al-Harith bin Asad al-Muhasibi dapatlah dibuat kesimpulan  bahawa selepas Al-Imam Abu `Abdillah Ahmad  bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani (164-241H/780-855M.) meletakkan asas dan mengenalpasti ilmu kerohanian yang kemudian lebih dikenali dengan ilmu tasawuf, dengan kitabnya berjudul  `Al-Zuhd`  dan `Al-Wara`, maka dalam tempoh yang hampir bersamaan,  Al-Muhasibi (m. 243H.), membuat pendekatan ketasawufan secara lebih teratur dengan kelahiran Kitab al-Ri`ayat Li Huquq Allah.  Al-Muhasibi tidak hanya menghadkan kepada satu dua istilah yang bersifat tasawuf, tetapi membawa  pendekatan yang dikenali dengan Al-Ri`yat Li Huquq Allah. Pendekatan berkenaan ialah dengan mengenali sifat-sifat `Al-Munjiyat` (Positif) di bawah judul `Al-Ri`ayah` seperti  konsep  ma`rifat, konsep takut dan mengharap kepada Allah, perkembalian kepada Allah dan tawakkal kepadaNya, tizkar, tanbih dan kesedaran,  konsep waspada dan mengambil berat, tuntutan melakukan amalan sunat, kesedaran terhadap sifat-sifat keji dan perlu meninggalkannya, keperluan menuntut ilmu bagi mengatasi kejahilan. Pembicaraan aspek ini melibatkan satu pertiga daripada kandungan Kitab al-Ri`ayah.
Manakala dua pertiga lagi Al-Muhasibi membicarakan tentang aspek-aspek al-Muhlikat (Negatif), iaitu berhubung dengan al-riya`, al-`ujub,, al-kibr, al-ghurur dan al-hasad. Dalam kata lain Al-Muhasibi mengenalpasti dan mengemukakan kepada khalayak pembaca dan pelajar tentang dua kategori sifat-sifat berkenaan untuk diamal dan dijauhi.
Walau bagaimana  dilihat pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh Al-Muhasibi, baik dari segi munjiyat dan muhlikat masih terhad dan tidak lengkap, walau bagaimana permulaan yang didekati oleh Al-Muhasibi membuka jalan kepada kalangan sufi dan pengarang-pengarang berikutnya memperbaiki dan melengkapkan pendekatan yang dibuat oleh Al-Muhasibi.
Satu fakta yang jelas dan ketara dengan pendekatan Al-Muhasibi yang membicarakan aspek-aspek munjiyat dan muhlikat yang sebahagian besar sebagaimana telah dibicarakan adalah bersifat akhlak dan dengan tambahan persoalan adab pada bahagian akhir bagi kitab Al-Ri`ayat Li Huquq Allah menjelaskan bahawa Al-Muhasibi mengambil pendekatan tasawuf atau bidang kerohaniannya adalah merupakan Pendekatan Akhlak. Pendekatan ini adalah merupakan pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Pendekatan ini diperkukuhkan yang pada puncaknya diolah oleh Al-Ghazali kelak, terutama di dalam kitabnya yang berjudul Ihya` `Ulum al-Din dan beberapa kitabnya yang lain.
Dari segi kepengarangan Al-Muhasibi menulis dengan cara karangan prosa biasa, bermaksud bahawa Al-Muhasibi tidak lagi menulis dengan gaya Hadith sebagaimana dilakukan oleh  `Abdullah bin al-Mubarak di dalam kitabnya yang berjudul Al-Zuhd wa al-Raqa`iq dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal  dengan kitabnya yang berjudul Al-Zuhd dan Al-Wara`, tetapi ini tidak bererti beliau membelakangkan sumber-sumber utama, iaitu Al-Qur`an dan Al-Hadith, sebaliknya bagi setiap kitab dan bab yang dibicarakan ialah dengan mengambil hujah-hujah dari ayat Al-Qur`an dan Al-Hadth – dengan rawi, sanad dan matan hadith-hadith  yang disertakan. Juga dirujuk kepada pendapat-pendapat sahabat dan tabi`in bahkan mereka juga menjadi contoh teladan kesufian.  Konsep menulis sebagaimana prosa biasa dari pendekatan penulisan gaya Hadith, bukan berlaku kepada Al-Muhasibi sahaja, tetapi berlaku bagi bidang-bidang yang lain. Contoh kitab Sirah Ibn Ishak (85-151H.) ditulis di dalam gaya Hadith, tetapi kemudian dari sumber Ibn Ishak ini diolah oleh Ibn Hisham dengan karangan prosa biasa yang kemudian dikenali dengan  Sirah Ibn Hisham. Keadaan yang sama berlaku kepada bidang fiqh kepada  Imam Malik dengan Al-Muwatta`  yang ditulis dengan gaya Hadith dan juga karangan-karangan Muhammad bin Hanbal yang kemudian kitab-kitab fiqh juga ditulis dengan bahasa prosa biasa.
Di dalam Al-Ri`ayah, Asl-Muhasibi tidak menggunakan konsep `Kitab` bagi sebuah buku,  Al-Ri`ayah, sebaliknya istilah kitab ini digunakan sebagai pecahan-pecahan besar di dalam sebuah kitab, dan di bawah kitab ini terdapat pecahan bab-bab  sebagaimana telah dibicarakan. Penggunaan biasa, sepatut `Al-Ri`yah` adalah sebagai sebuah kitab. Pecahan yang dikatakan kitab-kitab itu sepatutnya sebagai bab-bab  dan pecahan di bawah bab-bab sepatutnya digunakan fasal-fasal, tetapi ini tidak digunakan oleh Al-Muhasibi. Ini membayangkan bahawa konsep pembahagian di dalam kitab-kitab belum lagi mantap. Al-Qur`an mempunyai identitinya yang tersendiri, di mana Al-Qur`an dipecah kepada juz`-juz` dan di bawah juz`-juz` ini ada surah-surah dan di dalam surah-surah ada ayat-ayat.
Berhubung dengan penggunaan istilah tasawuf bagi keilmuan tasawuf, walaupun dikatakan istilah ini telah dikenali sejak zaman Hasan Basari (m. 110H./728M.), dan dikaitkan dengan Abu Hashim al-Sufi (m. 150H./761M.), tetapi sebagai satu bidang keilmuan masih belum popular penggunaannya. Di dalam hal ini Al-Muhasibi masih belum menggunakan istilah ini di dalam Al-Ri`ayah. Dalam kata lain sebagaimana telah disebutkan istilah zuhud  terutamanya, termasuk istilah wara` adalah istilah  popular yang digunakan hingga kepada zaman Al-Muhasibi. Bagi Al-Muhasibi beliau menggunakan istilah yang lebih luas `Al-Ri`yah` bagi maksud keilmuan yang berkait dengan kerohanian dan keakhlakan ini.
Pendek kata konsep  Al-Ri`ayah Li Huquq Allah – Menjaga Hak-Hak Allah, ianya dapat memahami dan mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya adalah menjadi pendekatan bagi Al-Muhasibi. Keprihatinan Al-Muhasibi di dalam menjaga hak-hak Allah ini yang dikaitkan dengan istilah Muhasabah –Prihatin  terhadap hak-hak Allah menyebabkan Al-Muhasibi lebih dikenali dan dipanggil sebagai `Al-Muhasibi` - Yang Bermuhasabah` atau Yang Prihatin.
Sebagai kesimpulan bahawa Al-Muhasibi, terutamanya dengan kitabnya yang berjudul `Al-Ri`yat Li Huquq Allah` termasuk beberapa karangannya yang lain,  seperti  Al-Masa`il Fi A`amal al-Qulub wa Al-Jawarih yang bakal dibicarakan, membuktikan bahawa Al-Muhasibi adalah secara jelas mengambil pendekatan bagi karangan-karangannya berasaskan akhlak, bahkan shari`at, lantaran menjaga hak-hak Allah tidak hanya dengan akhlak, bahkan hendaklah mematuhi shariat Allah, melakukan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Akhlak keislaman lahir dari  ri`ayah terhadap perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dan induk bagi semuanya adalah berpegang dengan akidah tauhid Islam.
Dengan pendekatan Al-Muhasibi yang tasawufnya berasaskan akhlak, mematuhi suruhan shariat dan menjauhi larangan yang semuanya berdasarkan kepada akidah tauhid Islam, maka Al-Muhasibi adalah penegak pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment